Szeretni az irgalmasságot mikor gyengék vagyunk

2013 február 17. vasárnap  18:00

P. Marian József

Pál apostol leveléből:

2Kor 12:9-10  És ezt mondá nekem: Elég neked az én kegyelmem; mert az én erőm erőtlenség által végeztetik el. Nagy örömest dicsekeszem azért az én erőtelenségeimmel, hogy a Krisztus ereje lakozzék én bennem.  Annak okáért gyönyörködöm az erőtlenségekben, bántalmazásokban, nyomorúságokban, üldözésekben és szorongattatásokban Krisztusért; mert amikor erőtelen vagyok, akkor vagyok erős.

Ez az év az imának az éve. P. Schaller kijelentette, hogy ez az aratásnak az éve. Kínában még azt is hozzátettük, hogy ez a komolyságnak, a tisztaságnak az éve.

Amikor az imára gondolok, az ima a gyengeségnek a képe. Van-e úgy, hogy nagyon jó napodon, amikor minden úgy megy, ahogy kigondoltad, imádkozol buzgón? A másik kép: semmi sem sikerül, rossz híreket kapsz, valaki bemocskolja a nevedet. Mi történik? Gyenge leszel, és megütöd a padlót. Ott maradsz a padlón és imádkozol. Könyörögsz és gyenge vagy. Pál apostol ezt mondja: elég nekem a Te kegyelmed. Ki vagyok én?

A 86. zsoltár Dávid imádsága.

Zsolt 86:1 …Hajtsd hozzám Uram füledet, hallgass meg engem, mert nyomorult és szegény vagyok én!

Dávid király. Nagy király. Dávid azt mondja: nyomorult és szegény vagyok én! Láthatjuk, hogy Dávid mennyire gyenge, és mennyire szüksége van Istenre, Isten életére. Dávid kiált az Úrhoz:

Zsolt 86:2-5 Tartsd meg életemet, mert kegyes vagyok én; mentsd meg én Istenem a te szolgádat, aki bízik benned.  Könyörülj én rajtam Uram, mert hozzád kiáltok minden napon!  Vidámítsd meg a te szolgádnak lelkét, mert hozzád emelem fel Uram lelkemet.  Mert te Uram jó vagy és kegyelmes, és nagy irgalmasságú mindazokhoz, akik hozzád kiáltanak.

A 34. zsoltár is Dávid zsoltára.

Zsolt 34:7  Ez a szegény kiáltott, és az Úr meghallgatta, és minden bajából kimentette őt.

Dávid magát szegénynek hívja. Szegénynek gondolod magad? Az a szegénység semmit nem jelent. Jézus azt mondta, hogy boldogok a lelki szegények.

Zsolt 34:8-10  Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül és kiszabadítja őket. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, aki őbenne bízik. Féljétek az Urat, ti szentjei! Mert akik őt félik, nincs fogyatkozásuk. Az oroszlánok szűkölködnek, éheznek; de akik az Urat keresik, semmi jót sem nélkülöznek.

Micsoda megvallás! Micsoda erő! A miénk, akik Istent szolgálják, akik Istent keresik, és tudják, hogy senkik és semmik. A mi imáink…

Jézus így tanítja a tanítványait imádkozni:

Máté 6:6  Te pedig amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet neked nyilván.

Van-e belső szobád? A gyülekezetemnek van-e belső szobája? Mit jelent nekem ez a közösség Istennel? Mit jelent a bezárt ajtó? Mert amikor be van zárva az ajtó, és senki nem látja, hogy ott vagyok, és tiszta a szívem, tiszta a kezem, akkor semmi és senki nem állhat az Istennel való kapcsolatom közé. Amikor Isten előtt állok gyengén, elesetten, akkor az Ő ereje az én erőm. Isten hallja és titkon néz, megfizet neked nyilván. Meghallgatja, megválaszolja az imakéréseidet.

Hányan futunk ebben a világban? Rohanunk, futunk, dolgozunk, jön a pénz, vagy azért futunk, mert nem jön a pénz, vagy azért futunk, mert mindenki más fut. Ám ha Isten nélkül futsz, nem számít, milyen sikeres vagy, nem számít, milyen esetlen vagy, nem számít, hogy kik voltak a szüleid. Egy dolog számít: van-e kapcsolatom Istennel?

Tiszta-e a kezem, tiszta-e a szívem? Ez a második rész. Isten meghallgatja az imáinkat, de emeljünk fel tiszta kezeket, emeljünk fel tiszta arcot. Ha Kínában vagyunk, és szeretjük a kínaiakat agapé szeretettel, és rád néz a kínai, akkor látja, hogy te valaki más vagy, te másmilyen vagy. Mert él benned a Krisztus és igaz benned Krisztus.

Viszont ha úgy döntesz: erős vagyok… Az egyik kínai testvérünkkel ez történt. Azt mondta: ez, ami velem megtörtént, velem soha többé nem fog megtörténni. Mondtam: vigyázz! Fél év múlva akkorát esett az ember ugyanabban a dologban! Beszélgettünk és felemeltünk tiszta kezeket, tiszta szívet, és jöttünk Istenhez, mint egy koldus. Ő adja az Ő kegyelmét.

Ha futunk, Isten engedi, hogy fussunk Őnélküle. Amikor aztán megütjük a kőfalat, beverjük a fejünket és kábultan elterülünk, akkor azt mondjuk: „Istenem! Segíts!” Isten azt mondja: „Légy csendben! Csukd be az ajtót! Tölts Velem időt, és nézd meg, hogy mi fog történni az életedben, a családod életében, a gyülekezeted életében, az országod életében.” Lásd meg, hogy jó az Úr!

Zsid 4:16  Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk, alkalmas időben való segítségül.

Bizodalommal járuljunk… Isten megenged dolgokat az életünkben. Isten tudja, mikor kell, hogy elkapja a figyelmünket. Isten formálja az életünket. Kínában nagyon sok dolog történik, Isten kegyelméből pozitív dolgok. A mi városunkban, Guangzhou-ban a kínai állam óriási építkezésbe fektet be. Egy háromezer fős templomot akarnak építeni kínai állami pénzen. Akarnak benne angol nyelvű istentiszteletet. Imádkozunk.

Szeretem ezt a gyengeséget. Arra nézünk, hogy imádkozunk és készülünk. Kezdődik a bibliaiskola, és komolyak vagyunk. Isten ad tanítókat. Jönnek, hogy tanítsanak a bibliaiskolában. Isten ad segítséget, amikor gyengék vagyunk. Az Ő ereje az én erőm. Ige és ima!

Mi szeretettel gondolunk a budapesti gyülekezetre. Magyar csapat van Kínában. Az első magyar csapatgyűlés két hete volt, mindenki, aki ott volt, beszélt magyarul. Még a kínai ember is, aki csapattag. Szeretettel gondolunk erre a gyülekezetre, a vezetőségre, … mindenkire. Csodálatos gyülekezet ez. Tudom, hogy becsukódik az ajtó nálad is, és egyedül vagy és imádkozol értünk. Mi is tesszük ezt. Egységben és szeretetben. Agapézzuk a kínaiakat … és a magyarokat. Invázió lesz: tizenkilenc kínai jön az EUROCON-ra! 🙂

P. Bendegúz

1Sám 16:7  Az Úr azonban monda Sámuelnek: Ne nézd az ő külsőjét, se termetének nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az [Úr] nem azt nézi, amit az ember; mert az ember azt nézi, ami szeme előtt van, de az Úr azt nézi, mi a szívben van.

Isten a mi szívünkre tekint és ismer minket. Hála Istennek mindezért!

Erről a versről szeretnék beszélni:

Mik 6:8 Megjelentette neked, oh ember, mi légyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgalmasságot, és hogy alázatosan járj a te Isteneddel.

Mondhatnánk azt, hogy az „igazságot cselekedjél” más emberről szól, arról, ahogy más emberhez viszonyulunk, de amikor igazságot cselekszem, akkor az hatalmas hatással van énrám, nem? Mit jelent ez: igazságot cselekedni? Nem más, mint Isten természetében járni. Az, hogy amit teszek, az Isten gondolatában és az Ő cselekedeteiben van.

Szeretni az irgalmasságot – ez kicsit a saját lelkemről is szól, ahogy elfogadom Istentől az irgalmasságot, és szeretem azt, ami azt jelenti, hogy ragaszkodom hozzá. Ahogy ragaszkodom az irgalmassághoz, ez szabadságot ad az életemben. Aztán pedig ez kiárad, és igazából így lesz az én cselekedetem igazságos. Ahogy ez a vers is mondja:

Péld 3:3 Az irgalmasság és igazság ne hagyjanak el téged: kösd azokat a te nyakadra, írd be azokat a te szívednek táblájára; Így nyersz kedvességet és jó értelmet Istennek és embernek szemei előtt.

Irgalmasság és igazság – ha valaki elbukik, erre van szüksége. Irgalmasságra, hogy eltöröltetett az ő bűne, és igazságra, hogy kicsoda ő Krisztusban valójában, és szeressem az irgalmasságot az életemben. Szerelmes vagyok az irgalmasságba, ez beszél az én lelkemhez és vigyáz rám. Ahogy más emberhez odafordulok, jelen van az irgalmasság. Nem én hozom létre, hanem ez Isten irgalmassága.

Jak 2:13 Mert az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot; és dicsekedik az irgalmasság az ítélet ellen.

Van egy nagyon fontos elv. Igazából nagyon sok nagyon fontos elv van Isten országában. Ez kicsit olyan, mint a fizikában a törvények, amelyek áthághatatlanok. Nem azért, mert egy tudós felfedezte. Nem. Hanem azért, mert ilyen a világegyetem tulajdonsága és Isten így alkotta meg.

A szellemi világban is vannak törvények, amelyek alapvetőek. Az egyik az irgalom továbbadásának törvénye. Azaz, ha te irgalmat fogadtál el, akkor irgalmat kell, hogy adjál. A Mát 18-ban leírt példázat nagyon jól illusztrálja ezt. A szolga megkapja azt a hihetetlen irgalmat a királytól, és aztán ő megfogja azt, aki valami semmiséggel tartozik neki, és beveti a börtönbe. Nem adta tovább az irgalmat.

Az irgalom az én szívemben is győzedelmeskedik az ítélet felett. Isten hív minket erre. Mát 9-ben beszél erről. Nagyon érdekes, mert azt szoktuk mondani, hogy Máté evangéliuma a zsidóknak íratott, de annyiszor csak azt látjuk, hogy Jézus az irgalomról beszél. Ahogy cselekszik és olvassuk ezeket, fejezetről fejezetre az Ő irgalma mutatkozik meg.

Máté 9:12  Jézus pedig ezt hallván, monda nekik: Nem az egészségeseknek van szüksége orvosra, hanem a betegeknek.

Mi nem csak rövid kórházi látogatáson vagyunk, hanem oda költöztünk. Az a baj, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy csak rövid időre szól a beutalónk, aztán egészségesek leszünk. Nem. Életfogytig való krónikus betegségben szenvedünk, és orvosra van szükségünk folyamatosan. Mindenkor Jézusra van szükségünk. Képzeld el, nem csak neked, hanem a testvéreidnek is mindig.

Itt azt mondja: a betegeknek van szüksége erre. Én nagyon beteg vagyok :-), és nagyon szükségem van erre az Orvosra és az Ő irgalmára, mert az Ő irgalma által gyógyulok.

Máté 9:13  Elmenvén pedig tanuljátok meg, mi az: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Mert nem az igazakat hívogatni jöttem, hanem a bűnösöket a megtérésre.

Azt mondja: tanuljátok meg, hogy irgalmasságot akarok és nem áldozatot. Amikor Mikeás és Ézsaiás beszélt, erről szóltak. Ugyanabban az időszakban Júdában voltak mindketten próféták. Arról beszéltek, hogy az emberek áldoztak. Akkoriban voltak jó királyok, és az emberek látszólag Istennel jártak, de a szívükben mégsem voltak igaziak. Nem voltak igaziak azért, mert igazából nem igazságban jártak. Nem szerették az irgalmasságot, és nem alázatosan jártak, hanem voltak külsőségek, de valójában nem ismerték Isten szívét. Ez a kulcs az életemben, hogy Isten szívét ismerjem.

Lehet, hogy szolgálok, lehet, hogy teszek dolgokat, de a kereszténységem nagyon döglött, ha nem ismerem Isten szívét. Ha döglött az én kereszténységem, akkor arra fogom használni a Bibliát, hogy püföljek vele másokat, de nincs benne élet. Mert lehet, hogy megismerem a törvénynek a betűjét, de nem ismerem meg Isten szívét.

Dávidról azt mondta Isten: keresek Magamnak egy embert, aki Isten szíve szerint való. Ő irgalmas ember volt. Az irgalom volt az egyik legfontosabb dolog, amivel leírhatod az ő életét és királyságát, és aztán az, hogy alázatban járt.

Mát 12:7-ben Jézus megismétli:

Máté 12:7  Ha pedig tudnátok, mi ez: Irgalmasságot akarok és nem áldozatot, nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat.

„nem kárhoztattátok volna az ártatlanokat”  „Viccelsz velem? Ártatlanok?!” Igen. Megmosattak. Én is megmosattam.

Kol 3:12 Öltözzetek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést;

„Istennek választottai, szentek és szeretettek.” Én – helyettesíts be a nevedet – választott, szent és szeretett… Azt mondja itt: öltözz föl könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútűrést!

Kol 3:13  Elszenvedvén egymást és megbocsátván kölcsönösen egymásnak, ha valakinek valaki ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott néktek, akképpen ti is;

Nagyszerűek ezek a dolgok!

Mát 5:23-24 ha valakinek panasza van ellened, és te éppen áldozás közepette vagy, akkor hagyd ott az áldozatodat, menj és tedd rendbe a dolgot. Sokszor keresztények félnek a Hegyi beszédtől, pedig szerintem a legmagasabb szellemi elvekről beszél nagyon sokszor. Csak úgy, ahogy Ézsa 1-ben, vagy ahogy Mikeás beszél a 6. fejezetben és máshol is. Azt mondja: figyeljetek, nincs szükségem a vallásos cselekedeteitekre, nincs szükségem az áldozataitokra, hanem a valóságra, az igazira, arra, hogy ismerjétek a szívemet.

Jel 3. végén, ahol a laodiceabeli gyülekezethez beszél, azt mondja: „Se melegek, se hidegek nem vagytok. Csak úgy vagytok.” Istennek ez az a dolog, ami nagyon nem tetszett abban az időben sem 2700 évvel ezelőtt, és ez az a dolog, ami ma sem tetszik. Láttál már akváriumot? Abban a hal nem fog gyorsan úszni, nincs túl sok helye. Enni kap, semmiről sem szól az élete, csak lebeg. Valószínűleg mosolyogna, ha tudna, de csak néz. Odateszed az ujjad az akvárium falához, akkor odaúszik, megnézi. Csak lebeg, és… Jézus kb. azt mondja erre: undorító, ezért kiköpöm.

Szeresd az irgalmat és alázatosságban járj!

Zsid 12:16-17  Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta első szülöttségi jogát.  Mert tudjátok, hogy azután is, mikor akarta örökölni az áldást, megvettetett; mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyhullatással kereste azt az áldást.

Mi volt itt a fő baj? Azt mondja: nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyhullatással kereste azt az áldást. Milyen érdekes?! Könnyhullatással kereste és mégsem találta meg. Hogyan lehet ez? Szívét nem alázta meg. Ahogy P. Józsi is mondta Zsid 4. alapján, hogy mehetünk Istenhez és ott irgalmasságot és kegyelmet találunk, de nem a könnyek azok.

Nem a keserűség az, hanem igenis meg kell aláznom magamat Isten előtt és úgy járni. Mondhatnánk, hogy ez a harmadik dolog, az Istennel való kapcsolatomról szól ez, de annyira mélyen felém szolgál, amikor alázatban járok. Erre hív minket Isten, ahogy Dávid is volt, ugyanabban a valóságban. Valósak legyünk.

Szeressük az irgalmasságot. Nem az, hogy tudunk róla, hanem szeressük. Cselekedjük az igazságot. Nem csak tudni róla, hanem cselekedni. Aztán pedig járj alázatosságban. Nem tudni róla, hanem járni. Ez mind cselekvés. Ezek az igék cselekvésről szólnak.

Azt mondja Isten: „Ma van a napja, hogy szeresd az irgalmasságot, amit Én adok neked, és szeresd azt, hogy alázatban jársz. Ami azt jelenti, hogy elfogadod Tőlem azt, amit mondok.” Nem magadra gondolsz, és elfogadod azt, amikor a vezetőid tanácsolnak, és elfogadod azt, amit Isten Igéje szól neked. Jób 33:14 Ő szól egyszer is, kétszer is, de az emberek nem hallgatnak.

Zsid 3. ma, ha az Ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Hanem járjunk igazságban! Ámen.

Kategória: Egyéb