Lehet-e bármi nagyobb, mint a gyengeség, a bűntudat és a szégyen?

2011 január 9.  18:00

P. Graham 2Sám 6:11-12a 11És lőn az Úrnak ládája a gitteus Obed Edom házánál három hónapig, és megáldá az Úr Obed Edomot és egész háznépét. 12És megmondák Dávid királynak ilyen szóval: Megáldotta az Úr az Obed Edom házát és mindenét, amije van, az Isten ládájáért. Isten ládája miatt áldás volt ott. Áldás volt ennek az…

Isten kegyelme tesz erőssé

2011 január 9.  10:30

P. Bendegúz Gal 3:3  Ennyire esztelenek vagytok? Amit Szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek be? A kegyelem szempontjából eléggé esztelenek vagyunk. Talán ez az a dolog, ami folyamatosan megtörténik. Tegnap hallottam néhány verset a kegyelemről. Annyira örültem! Gondoltam ki is írom az egyik közösségi portálon, aztán nem tettem meg. Pár óra múlva rájöttem, hogy szükségem…

Kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten?

2011 január 5.  18:30

Zsolt 77:14b kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten? Aszáf feltesz itt egy nagyon fontos kérdést. Kicsoda olyan nagy Isten, mint az Isten? Ez egy nagyon fontos kérdés. Nem fogom tudni a választ, nem tudok erre a kérdésre választ adni, ha nem ismerem Istent. Ha nem tudom, kicsoda Isten, és nem ismerem Istent, akkor bármi…

Várj az Úrra és nem fogsz csalódni

2011 január 2.  18:00

Zsolt 130:5-7 5Várom az Urat, várja az én lelkem, és bízom az ő ígéretében. 6Várja lelkem az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt, az őrök a reggelt. 7Bízzál Izrael az Úrban, mert az Úrnál van a kegyelem, és bőséges nála a szabadítás! Ez úgy kell, hogy hangozzon, mintha a te lelked mondaná: várja az…

Mind egyenlően osztozunk a Golgota győzelmében

2011 január 2.  10:30

P. Kende Dán 1-ben Izraelt elvitték fogságba Babilonba. A babiloni király úgy dönt, hogy verbuvál közülük néhány szebb, okosabb ifjút. Kiváltogatnak néhányat, hogy neki dolgozzanak az udvarában. Dán 1:4a Akikben semmi fogyatkozás nincsen, hanem akik ábrázatra nézve szépek, minden bölcsességre eszesek, és ismeretekkel bírnak és értenek a tudományokhoz Dán 1:5 És rendele nekik a király…

Van remény

2010 december 31.  20:00

1Móz 8:11  És megjöve ő hozzá a galamb estennen, és ímé leszakasztott olajfalevél vala annak szájában. És megtudá Noé, hogy elapadt a víz a földről. Amikor megláttad azt a kicsiny olajfalevelet, nagyon felbátorodtál volna. Egy értelemben ez megtörténhet velünk is. Nem a vízáradat. Lehet, hogy a csalódás áradata. Lehet, hogy a félelem áradata. Lehet, egy…

Jézus nem fér bele a dobozunkba

2010 december 29.  18:30

Mát 17:1-5 1És hat nap mulva magához vevé Jézus Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és felvivé őket magokban egy magas hegyre. 2És elváltozék előttök, és az ő orczája ragyog vala, mint a nap, ruhája pedig fehér lőn, mint a fényesség. 3És ímé megjelenék ő nékik Mózes és Illés, a kik beszélnek vala ő vele.…

Edd a Szellem gyümölcsét

2010 december 26.  18:00

Schlingloff Sándor Egy rendkívül népszerűtlen gondolatról szeretnék beszélni, igen hosszan. Máris elnyertem a tetszéseteket. 🙂 Eféz 4:32 (MBT) Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban. Pál jól megfenyegeti az efézusiakat az előző versekben. Int minket, fedd minket. Arról beszél, hogy hogyan kell élni jó keresztényként. „Remélem, belehúztok!…

Ragadd meg a menny valóságát

2010 december 26.  10:30

Luk 1:35 És felelvén az angyal, monda neki: A Szent Lélek száll te reád, és a Magasságosnak ereje árnyékoz meg téged; azért ami születik is szentnek hívatik, Isten Fiának. Luk 2:11 született néktek ma a Megtartó, ki az Úr Krisztus, a Dávid városában. Milyen érdekes, ha megnézzük a vallásokat, amiket emberek hoztak létre, akkor nem…

Amit tudunk, kaptunk és remélünk a Karácsony miatt

2010 december 22.  18:30

Az egyik dolog, amit nagyon élvezek, hogy amikor kinyitjuk a Bibliánkat az istentiszteleten, valóban nem tudom, mi fog történni. Ez nem a felkészületlenségről szól, hanem arról, hogy Isten valóban vezet minket. Hálásak vagyunk ezért! Ez a várakozásunk. Milyen unalmas lenne, ha mindig tudnánk, hogy mi következik! Ám nem így van. Isten valóban szól hozzánk. Karácsony…

Milyen csodálatos … Jézus

2010 december 19.  10:30

Shane Richardson Annak az áldására gondoltam, hogy lehet egy lelkipásztor az életünkben, akinek Isten Igéje van a szívében. Itt vagyunk most az istentiszteleten azért, hogy halljuk Isten Igéjét. Hála Istennek, nem azért vagyunk itt, hogy ember véleményét hallgassuk, nem emberi bölcsességet keresünk, hanem Isten bölcsességét. Miért van ez? Mert Jer 10:23 az embernek nincs hatalmában,…

A világ vágya, hogy elvegyen, Isten vágya, hogy adjon

2010 december 15.  18:30

P. Kende Sok dologért imádkozunk. Imádkozunk a betegeinkért. Imádkozunk a karácsonyi színdarabért. Szükség van rá, mert ahol lehet, meg van támadva. Imádkozunk az iskolánkért, hogy megkapják a pénzt, ami jár nekik, hogy ki tudjuk fizetni a tanárokat. A tanárok biztosan imádkoznak érte, ti is tegyétek. Dán 6-ban van egy érdekes történet. Amikor Dánielt előléptették a…

Elvesszük a részünket?

2010 december 12.  18:00

Ahogy hallgattam a bizonyságot az útról, arra gondoltam, hogy el kellene mennünk Izraelbe. P. Atti mondta, nem nehéz, csak a következő pásztori találkozót Izraelben kell tartani. Könnyebb mondani, mint megtenni. 🙂 Józs 18:1-3 1Izráel fiainak egész gyülekezete pedig összegyülekezék Silóban és oda helyhezteték a gyülekezetnek sátorát, minekutána meghódola előttök a föld. 2De maradtak vala még…

Tudd, mennyi az idő, és minek van itt az ideje

2010 december 12.  10:30

Balogh Szabolcs 1Tim 4:7  A szentségtelen és vénasszonyos meséket pedig eltávoztasd. Hanem gyakorold magadat a kegyességre: Ezen gondolkoztam, hogy mi a pulpitus tekintélye. A fa? P. Józsi itt állt néhány hete, végigsimította a pulpitust, és azt mondta: Nekünk is van pulpitusunk Kínában. Gondolkoztam, hogy miért mondja ezt. Azért, mert nekik is van tekintélyük? Ez nem…

Csak légy bátor és erős

2010 december 8.  18:30

Hálás vagyok a gyülekezetért. Annyira szükségem van rá sokszor, hogy jöjjek, és találkozzak valakivel, aki Istennel gondolkozik, mert szükségem van rá, hogy valakivel találkozzak, aki másként gondolkozik, mint én abban a pillanatban. Nagyszerű, hogy jöhetünk a gyülekezetbe, és ez egy olyan hely, ahol emberek Istennel gondolkodnak. A Filippi levélben Pál 9 alkalommal beszél erről különböző…

Hittel részünk van Isten örök munkájában

2010 december 5.  18:00

Isten jelenlétében vagyunk és a testvéreink jelenlétében és ez mindig nagy áldás. Ma este az üzenet alatt fogunk úrvacsorát venni. Azt hiszem az egyik legnagyobb hiányosságunk, hogy könnyen rövidlátóak lehetünk. A kép egy kicsiny részére összpontosítunk és elfeledkezünk a nagy egészről. Látjuk ezt gyermekeknél, amikor tanítod nekik a Bibliát. Tanítasz Józsefről. Az egyetlen dolog, amire…

A szolgálat működése

2010 december 5.  10:30

P. Zoli 1Kir 3-ban látjuk, hogy Salamonnak hihetetlen lehetőséget kapott. 1Kir 3:5 Megjelenék Gibeonban az Úr Salamonnak azon éjjel álmában, és monda az Isten: Kérj, a mit akarsz, hogy adjak néked. Te mit tennél, ha Isten ezt kérdezné tőled? „Kérj!” Mi van a szívedben? Mindenkinek vannak ötletei, hogy mit kérnének. Ez tényleg fontos kérdés, hogy…

A kegyelem működésben

2010 december 1.  18:30

A kegyelemre annyi meghatározást lehet adni. Sokat beszélünk a kegyelemről. Ez komoly és örömteli dolog számunkra, mert sok helyen beszélnek a törvényről. Ezért amikor Istenről van szó, akkor az emberek általában a törvényre gondolnak. Arra gondolnak: „Mit kell tennem azért, hogy Isten elfogadjon? Mit kell tennem, hogy neki tetszem? Mit kell tennem, hogy Isten azt…

Nők Isten Elhívásában

2010 november 28.  18:00

P. Kende – Babaodaszánásról 1Sám 1-2 Anna. Neki nem lehetett gyereke. Imádkozott és ígéretet tett az Úrnak: ha adsz nekem gyermeket, akkor visszaadom Neked. Nem ez a különleges, hanem az, hogy megtette. Amikor Isten adott neki gyermeket, akkor ő visszaadta az Úrnak. Nevelte néhány évig, aztán visszavitte az Úr házába és azt mondta: ez a…

A mi részünk az ébredésben

2010 november 28.  10:30

P. Barry Úrvacsora. Mi is ez eredetileg? Nekünk hívőknek mi részünk van ebben? Az Úrvacsora mögötti törvényszerűségen gondolkodtam. Az Ószövetségre gondoltam és összes ceremóniára, amiken a hívőknek részt kellett venniük, és az iskolamesterre, aki megmutatta nekünk a képtelenségünket. Nagyon sok munkát követelt, hogy megmutassa nekünk, mennyire képtelenek vagyunk. Valószínűleg nagyon sok időt megspórolhattunk volna az…