Ismerd fel a pillanatot

2010 október 17.  18:00

Cliff Olson 1Kor 1:18 Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, a kik elvesznek; de nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. Nekünk, kik megtartatunk, Istennek ereje. A keresztről való beszéd a görögben azt jelenti: azoknak szól, akik elzárták magukat Istentől. Amikor prédikálják nekik a keresztet, olyan mintha állathangokat hallanának. Ha voltál istállóban, csak zajokat hallasz.…

Adjatok hálát Istennek, mert ez Isten akarata

2010 október 17.  10:30

P. Matti nagyon sokat tett az itteni szolgálatért, a gyülekezetünkért. Ő vezette az első missziós csapatot ide. Azóta több országban alapított gyülekezetet. Isten nagyon használta őt. P. Matti Zsid 13:14-15 14Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem a jövendőt keressük. 15Annakokáért ő általa vigyünk dícséretnek áldozatát mindenkor Isten elé, azaz az ő nevéről vallást tevő ajkaknak…

Magányos kritikus, vagy hívő közösségben?

2010 október 13.  18:30

A mai üzenetnek két része van. Isten kegyelméből – remélem – mindkettő építő lesz. Róm 10:17  Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Isten igéje által. A hit hallásból van. Nem azt mondja, hogy olvasásból, hanem azt, hogy hallásból van. Miért teszi ezt a különbséget? A hallásban van néhány dolog, ami kötelező egy értelemben.…

A keresztény: lehetetlen, szükséges és valós

2010 október 10.  18:00

P. Duló Attila Zsid 11:5 Hit által vitetett fel Énokh, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert a felől, hogy kedves volt Istennek. Elragadtatása előtt bizonyságot szerzett arról, hogy kedves Isten előtt. „Énok annyi mindent csinált. Gyülekezeteket alapított, prédikált, állandóan szolgált. A Biblia 80%-a…

Isten feledteti velem a nehézségem

2010 október 10.  10:30

Bartha András Fil 2:9-10  9Annakokáért az Isten is felmagasztalá őt, és ajándékoza néki oly nevet, a mely minden név fölött való;  10Hogy a Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és föld alatt valóké. Jézus dicsőséges neveiről szeretnék beszélni. Jesua: Isten az, aki megment. Jó pásztor. Hű és igaz Isten. Azt mondja Jézus: „Én vagyok…

Nem a másság, hanem a frisseség

2010 október 6.  18:30

4Mózes 11:4b-7   4újra síránkozni kezdének, és mondának: Kicsoda ád nékünk húst ennünk? 5Visszaemlékezünk a halakra, amelyeket ettünk Égyiptomban ingyen, az ugorkákra és dinnyékre, a párhagymákra, vereshagymákra és a foghagymákra. 6Most pedig a mi lelkünk eleped, mindennek híjával lévén; szemünk előtt nincs egyéb mint manna. 7(A manna pedig olyan vala mint a kóriándrum magva, a színe…

Nézz túl magadon és lásd a célt!

2010 október 3.  18:00

A mai estén van egy különleges üzenetünk. Bír 13-16 Sámsonról szól. Hiszem, hogy Isten erről akar beszélni nekünk. Bír 13-ban Isten ígéretet tesz. Sámson egy nehéz időszakban született Izraelben. Olyan időszakban, amikor nem volt központi kormányzat. Olyan időszakban, amikor Izrael nem nagyon ment Isten után. Isten ezért megengedte, hogy bejöjjön az ellenség, mert ez volt…

Isten érintése, az imádat növekedése

2010 október 3.  10:30

Fadgyas András Jól érzem magam ebben a gyülekezetben. Hallom a tanítást, a közösséget, a szolgálatot, elfogadok, és úgy érzem magam, mint egy jóllakott napközis óvodás. Nagyon jó helyen vagyunk és élvezem. Olvassuk Isten Igéjét és Isten gondolatait, mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden Igével, amit Isten szájából származik. Sokszor jut eszembe 1Ján…

Tartós győzelem

2010 szeptember 29.  18:30

Témánk a győzelem. Bír 7:21-22a 21És mindenik ott állott a maga helyén a tábor körül. – 300 ember, szemben „kicsivel” több ellenséggel. – Erre az egész tábor futásnak eredt, és kiáltozott, és menekült. 22És mikor a háromszáz [ember] belefújt kürtjébe, fordítá az Úr kinek-kinek fegyverét az ő felebarátja ellen az egész táborban, A Midiániták futottak.…

A valódi imádat ereje #2

2010 szeptember 26.  18:00

Balázs Kornél Nemsokára elmegyünk. Amikor készül az ember egy olyan helyre, ahol nem tudjuk mi lesz, olyan érdekes, hogy mégis tele a fejünk gondolattal. Megyünk egy olyan helyre, amit Isten rendelt. Csináltattunk egy pecsétet – nagyon különleges; rá van írva: Biblia Szól Egyház, Sepsiszentgyörgy, és egy román telefonszám –, amit sok papírra fogunk rányomni. Mondhatná…

Hogyan imádjuk helyesen? #1

2010 szeptember 26.  10:30

Ef 4:15  Hanem az igazságot követvén szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk Abban, aki a fej, a Krisztusban; Ján 1:14  És az Ige testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. Ján 1:17  Mert a törvény Mózes által adatott, a kegyelem [pedig] és…

A három legfontosabb kapcsolatunk

2010 szeptember 22.  18:30

Többnyire, ha ezt a szót mondjuk: bevégzett munka, talán tudjuk, miről szól. Egy kicsit értjük, hogy Jézus a kereszten mindent megtett értünk. 1Ján 2:2 nem csak értünk, hanem az egész világért engesztelést szerzett. Ez azt jelenti, hogy az Ő munkája messze nagyobb és több annál, mint amire akár szükség is lenne egy értelemben. Megnyitotta az…

Uram, kérünk, áldd meg az egész népünket!

2010 szeptember 19.  18:00

Zsolt 144:1-2 Áldott az Úr, az én kőváram, a ki hadakozásra tanítja kezemet, s viadalra az én ujjaimat. Jóltevőm és megoltalmazóm, mentőváram és szabadítóm nékem; paizsom, és az, a kiben én bízom: ő veti alám népemet. Ez a Zsoltár Dávid személyes imája. Nagyon személyesen beszél Istenhez és imádkozik Istenhez. Aztán egy bizonyos ponton van egy…

Valódi győzelem a bűn felett

2010 szeptember 19.  10:30

P. Zoli Fel szeretnék tenni egy kérdést: büszke vagy a keresztény életedre? Egy másik kérdés: dicsekszel Krisztusban? A büszkeség és a dicsekvés közötti különbségre gondoltam. Pál dicsekedett, hogy ő képes gondoskodni magáról és azokról, akik vele voltak. 1Kor 9:1-3  1Nem vagyok-é apostol? Nem vagyok-é szabad? Nem láttam-é Jézus Krisztust, a mi Urunkat? Nem az én…

A fegyverzeted nem teljes a testvéred nélkül #10

2010 szeptember 15.  18:30

Ez az utolsó üzenet a sorozatunkból, ami elég hosszú volt, de úgy gondolom, hogy hasznos. Emlékszem, egyszer jöttem vissza Azerbajdzsánból vonattal – ami nagyon bölcs dolog, mert Csecsenföldön keresztül vezet az út –, és láttam csecsen katonákat. Beszélgettem is kicsit velük. Az egyik dolog, ami feltűnt velük kapcsolatban, hogy ők folyamatosan harcban álltak. Azon a…

6+1- az ima, ami messzire visz minket #9

2010 szeptember 12.  18:00

P. Duló Attila Fil 3:9 (MBT) Hogy kitűnjék rólam őáltala: nincsen saját igazságom a törvény alapján, hanem a Krisztusba vetett hit által van igazságom Istentől a hit alapján Pál itt egy nagyon kényes témát, az önigazságot feszegeti. Azt mondja: nekem nincs magamban igazságom. Az önigazság olyan dolog, ami a bűnnel jött be az életünkbe. Amíg…

A szív teljességéből szólunk

2010 szeptember 12.  10:30

P. Barry 1Kor 1:18-ban Pál a keresztről beszél. Amikor halljuk azt a szót: kereszt, az rögtön előhoz bennünk valamit. Amikor a kereszt szót meghallom, akkor időnként azt mondom: ajaj, most mi lesz? Ma mit kell felvennem? Azoknak az embereknek a világban, akik elvesznek: 1Kor 1:18 Mert a keresztről való beszéd bolondság ugyan azoknak, akik elvesznek;…

A Szellem kardja #8

2010 szeptember 8.  18:30

P. Peter Van egy kis zavarodottság az idővel kapcsolatban. A Zsolt 90 arról beszél, hogy itt az időnk rövid. Ez a legrégebbi zsoltár a Zsoltárok könyvében. Mózes írta egy érdekes időszakban. Annak a periódusnak a vége felé íródott, amikor Izrael keresztülment a pusztán a 40 éves vándorlásban. Tudjuk, hogy ez a hitetlenségük következménye volt. Nem…

A remény, a reménytelenség és a horgony #7

2010 szeptember 5.  18:00

Ahogy egy háborúra gondolunk, az egyik jellemzője az, hogy nincs benne semmi fair. Nem olyan, hogy legyünk sportszerűek. Csak arról szól, hogy győzni kell, és semmi más nem érdekes, csak ez. Ha össze lehet zavarni az ellenséget, annál jobb. Ha nem látja, hogy jössz, annál jobb. Egy háború, egy harc nem sportszerű. Amikor az Úr…