Azonosulni az Ő akaratával

2011 június 5.  18:00

Zsolt 118:24 Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen! Zsolt 118:23 Az Úrtól lett ez, csodálatos ez a mi szemeink előtt! Krisztus munkájáról beszél. Aztán azt mondja: Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen! Csodálatos, hogy mi hívők tudjuk: vannak napok, amelyeket az…

Eszter könyvének szíve – minden a javunkra van!

2011 június 5.  10:30

Bartha Attila Márk 8:34b-36 34Ha valaki én utánam akar jőni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, és kövessen engem. 35Mert valaki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt; valaki pedig elveszti az ő életét én érettem és az evangyéliomért, az megtalálja azt. 36Mert mit használ az embernek, ha az egész világot…

Állandó terjedés az életben

2011 június 1.  18:30

Dávid életében van egy gyönyörű dolog, ami nagyon bátorító. Az egyik vers, ami leírja ezt, 2Sám 7-ben van. Isten tesz neki egy ígéretet, és azt mondja: 2Sám 7:16  És állandó lészen a te házad, és a te országod mindörökké tiéd lészen, és a te trónod erős lészen mindörökké. 2Sám 7:18-19 18Bemenvén azért Dávid király, leborula…

KETA diplomaosztó – A megtalált kincs

2011 május 29.  18:00

Szólni fogok a végzősökhöz és mindannyiunkhoz. Mát 13:44 csodálatos vers. Jézus hét példázatot mondott Isten királyságáról, az egyik ez volt: Máté 13:44  Ismét hasonlatos a mennyeknek országa a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember, elrejté azt; és afelett való örömében elmegy és eladván mindenét amije van, megveszi azt a szántóföldet Először is látunk itt…

Krisztusként a világban

2011 május 29.  10:30

P. Barry Mit jelent számunkra az Úrvacsora? Tudjuk, hogy ez egy meghívás minden egyes hívő számára Jézus Krisztusban. Mindenki, aki elfogadta Jézus Krisztust a személyes megváltójának, meg van hívva erre a közösségre. Aztán 1Kor 11:28-ban Isten arra hív minket, hogy vizsgáljuk meg magunkat. Szeretnénk most egy pillanatot erre fordítani. 2Kor 13:5 is azt mondja: vizsgáljátok…

“…és el ne olvadjon a ti szívetek…”

2011 május 25.  18:30

P. Borci Márk 2-ben van egy történet, talán ismered is. Annyira sokan hallgatják az Úr Jézust, hogy semmiképpen nem tudnak átmenni a tömegen. Négy barát visz egy ötödiket, aki magatehetetlen. Megbontják a tetőt, és kötélen leengedik Jézushoz. Márk 2:5 Jézus pedig azoknak hitét látván, monda a gutaütöttnek: Fiam, megbocsáttattak neked a te bűneid. Ez a…

A hely, ahol eloszlik a köd

2011 május 22.  18:00

P. Bendegúz Mik 7:18 Kicsoda olyan Isten, mint te, a ki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban! Elmondok egy történet, azt fogod hinni, hogy őrült vagyok. Tegnap volt itt Kaliforniából valaki, aki azt állítja, hogy tegnap magyar idő szerint 7-kor jön el az elragadtatás.…

Jeremiás szíve – Szívünkre venni az Igét

2011 május 22.  10:30

Balogh Szabi Zsolt 62:12-13 (MBT) 12Szólott egyszer az Isten, és ezt a két dolgot értettem meg: Istennél van az erő; 13nálad van, URam, a szeretet. Te megfizetsz mindenkinek tettei szerint. 2Pét 3:17 (MBT)  17Ti tehát szeretteim, mivel előre tudjátok ezt, vigyázzatok, hogy az elvetemültek tévelygései el ne sodorjanak, és saját biztos meggyőződéseteket el ne veszítsétek. Arról…

Feltámadás és feloldozás

2011 május 18.  18:30

Ján 11:43 És mikor ezeket mondá, fenszóval kiálta: Lázár, jőjj ki! Ez a vers Isten Igéjéről és annak hatalmáról szól. Isten Igéje hatalmas erővel bír. Nem azért, mert hangosan kiabálunk, hanem azért, mert ez Isten Igéje, Isten gondolatai, Isten szava, és annak hatalma van. Ha belegondolunk ebbe, talán nem így történt az életünkben? 1Pét 1:23…

Cselekedetek és az azonosságunk

2011 május 15.  18:00

P. Eric Szeretnék megosztani veled egy történetet az USA történelméből, amiben el van rejtve Krisztus üzenete. Ez a sztori 1944-ben kezdődött a Legfelsőbb Bíróságnál. A törvényhozásban egy változást történt. Onnan kezdve illegális volt, hogy külön legyen fehéreknek és feketéknek iskola. Különösen a déli vidékeken felvételiztek a fekete gyerekek a fehér gyerekek iskoláiba. Egy történet bontakozott…

Pincér! A főfogást!

2011 május 15.  10:30

P. Mustafa Zoli Azon gondolkoztam, ahogy Sátán megkísértette Jézust. Luk 4:3,5,9 – Sátán felajánlott valami Neki. A követ kenyérré változtathatná. Felvitte a magas hegyre és megmutatta Neki a világot, hogy az Övé lehet, ha Sátánt imádja. Aztán felvitte a templomtoronyba és azt mondta: vesd le magad, lássuk túléled-e, hogy Isten tényleg gondoskodik-e Rólad. Jézus Isten…

Ajándékok, személyiség, gerincesség és hasonlítgatás

2011 május 11.  18:30

Ez alábbi vers Pálról szól, amikor megtér. Jézus mondja Anániásnak, akinek az a dolga, hogy imádkozzon Saulért, aki még nagyon az elején van mindennek. Ez egy furcsa vers: ApCsel 9:16 Mert én megmutatom néki, mennyit kell néki az én nevemért szenvedni. Szeretnék felolvasni egy rövid írást. P. Matti írta régebben. A címe: Mindenki növekszik. Mindenki…

Öröm az Úrban & Növekedés a csökkenésben

2011 május 8.  18:00

Balázs Kornél Mi lepődtünk meg a legjobban azon, ami történt Sepsiszentgyörgyön, mert nagyon közel vagyunk ahhoz, ami történt. Olyanok vagyunk, mint Ján 2-ben azok a szolgák, akik látták a csodát. Ti is látjátok, persze. Több évi munkát végzet el Isten pár hónap alatt. Én hiszem, hogy van egy sürgetés a világban.  Az nyilvánvaló, hogy Isten…

Isten építése & hűsége

2011 május 4.  18:30

P. Kende Júd 11 Jaj nékik! mert a Kain útján indultak el, és a Bálám tévelygéseivel bérért szakadtak ki, és a Kóré ellenkezésével vesztek el. Ez a vers egy veszélyről beszél, Júdás – nem az, aki elárulta Jézust, hanem az apostol – tanítja a gyülekezetet, arra figyelmeztet, hogy lesznek emberek, akik elrángatnak téged a megfelelő…

Gyógyír a fertőző hazugságokra

2011 május 1.  18:00

Ma este a régmúltból kezdjük. Különböző filozófiáikon gondolkoztam. Például az, hogy nekem mi a filozófiám, meghatározza, milyen messzire juthatok el. A materializmus elképesztő, nem hagy, hogy messzire jussak. Az a gondolat, hogy az élet és az egész valóság csak fizikai jelenség – amit látok, ami mérhető, csak a fizikai valóság van és semmi több –,…

Ismerd el Isten Igéjének igazságát

2011 május 1.  10:30

Pasha 2Kir 4:2 Monda néki Elizeus: Mit cselekedjem veled? Mondd meg nékem, mi van a házadban? Monda az: A te szolgálóleányod házában nincs egyéb, csak egy korsó olaj. Ján 21:4-5 4Mikor pedig immár reggeledék, megálla Jézus a parton; a tanítványok azonban nem ismerék meg, hogy Jézus van ott. 5Monda azért nékik Jézus: Fiaim! Van-é valami…

Lelkesen élni & Két tábor

2011 április 27.  18:30

P. Borci Ján 20:3-5 3Kiméne azért Péter és a másik tanítvány, és menének a sírhoz. 4Együtt futnak vala pedig mindketten: de ama másik tanítvány hamar megelőzé Pétert, és előbb juta a sírhoz; 5És lehajolván, látá, hogy ott vannak a lepedők; mindazáltal nem megy vala be. Megjöve azután Simon Péter is nyomban utána, és beméne a…

A növekvő Ige hatalmas!

2011 április 24.  18:00

Bárhol lehet Istentiszteletünk, bárhol vagyunk, bármit csinálunk, valaki kinyit egy Bibliát, elmond egy gondolatot és valójában az Urat imádjuk együtt. Mát 18:20-ban azt ígérte, ha ketten vagy hárman együtt vagyunk az Ő nevében, akkor Ő ott van közöttünk. Az Ő jelenléte nyilvánvaló.  Halljuk az Igét és az Ige felépít és bátorít bennünket. Nem az a…