Múltunk, jelenünk és jövőnk Jézus főpapi imájában (Húsvét) (János 17)

2017 április 2. vasárnap  16:30

Amikor Jézus ment a kereszt felé, az egyik utolsó, amit csinált, hogy imádkozott. Ján 17-ben látjuk azt, amit mi úgy nevezünk, hogy Jézus főpapi imája. Ez alatt azt értjük, hogy Ő főpapként imádkozott, közbenjárt Istennél mi értünk.

Volt egy ima, amit tanított nekünk, hogy mi hogyan imádkozzunk, de ezt az imát nem nekünk tanította, nem illene ránk, viszont sokat tanulhatunk belőle. Ő a mi Közbenjárónk, és ez az ima csak Őrá illik.

Zsid 7:25-ben azt olvassuk, hogy Ő mindenkor közbenjár értünk. Ez gyönyörű, és megáld minket. Amikor Ján 17. verseit olvassuk, akkor megértjük, hogy mennyire be vagyunk takarva, meg vagyunk védve. Megértjük, hogy mi Isten szíve felénk, a gyülekezet felé, mi a vágya az egyes hívők számára. Ezt fogjuk most megnézni, ha minden jól megy.

Ján 17:1-5 Ezeket mondta Jézus, majd föltekintett az égre, és így szólt: Atyám, eljött az óra, dicsőítsd meg a te Fiadat, hogy a te Fiad is dicsőítsen téged, amint hatalmat adtál neki minden emberen, hogy örök életet adjon mindazoknak, akiket neki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. Én dicsőítettelek téged e földön, elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzek. Atyám, most te dicsőíts meg engem, te magadnál azzal a dicsőséggel, amely már a világ létele előtt az enyém volt tenálad.

Mielőtt ment a keresztre, nagyon fontos volt Neki, hogy imádkozzon. Itt először Önmagáért imádkozik. Az 1-5. versekben Önmagáról beszél az Atyával. Ha mi imádkozunk, akkor nekünk ez a rész úgy hangzik: Atyám, bocsásd meg a bűneimet…; ahogy a Miatyánkban van. Mát 6:12-13-ban: Bocsásd meg a vétkeinket, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Mindig felismerjük, hogy mennyire gyengék, kevesek vagyunk. Még akkor is, ha valaki apostol.  Látjuk ezt Pálnál Róm 7:24-ben: „Ó, én nyomorult ember! Ki szabadít meg engem e halálnak testéből?” Jakab azt mondja Jak 3:2-ben: Mert mindnyájan sokféleképpen vétkezünk. Még akkor is, ha valaki apostol, látja a gyengeségét, mennyivel inkább mi, mezei hívők. (Ha létezik olyan, hogy mezei hívő.)

Itt azonban észre kell venni, hogy Krisztus többet imádkozik értünk, mint Magáért. Ez öt vers a huszonhatból, ennyit imádkozik Magáért, a többit értünk. Először viszont Magáért imádkozik. Még akkor is, ha nem volt semmi bűne, nem volt semmi megbánni valója, azért csak kért az Atyától dolgokat.

Érdekes, hogy ennek mindig nálunk kell kezdődnie. 3Móz 19:18 szeresd felebarátodat, mint magadat. Mi azt szoktuk mondani, hogy a másikat csak annyira tudod szeretni, amennyire magadat szereted. Sok ember azért kegyetlen a gyermekéhez, mert kemény magával is. Szükségtelenül magas elvárásokat állít a gyermeke elé, mert ő maga nem érte el a célokat, amikről úgy gondolja, hogy el kellett volna érni. Sokszor azért vannak rosszban emberek a kollégáikkal, a szomszédjaikkal, mert valójában magukat is utálják belül.

Itt a kérdés: Megbízunk-e Isten Igéjében? 1Ján 1:7,9 Isten megbocsát neked. Ha megvallod a bűnödet, Ő megbocsátja azt. Itt a kérdés: Keményebb vagy magaddal, mint amennyire Isten kemény veled? Hajlandó vagy-e azt mondani: „Isten megbocsátott nekem. Megbocsátást nyertem. Megbocsátok magamnak.” Képes vagy ezt kimondani? Ezt tanulnunk kell. Nem kell keményebbnek lenned magaddal, mint amennyire Isten kemény.

Látjuk, hogy Jézus először az Atyához ment Önmagáért. Ez így van velünk is. Ha te nem kérsz áldást, akkor mid lesz, amit adhatnál másoknak? Ha először nem megyek az Atyához magam miatt, a magam kedvéért, akkor hogyan lehetnék bátorítás és áldás másnak?

Aztán Jézus itt beszél dicsőségről. Ez az egész életében ott volt. Az Atya kiállt Ő mellette, csodák és jelek történtek Körülötte. Ez dicsősége volt Jézusnak. Aztán, amikor jött a szenvedése a kereszten, ott is van dicsőség. Nem az a dicsőség, amit mi, emberek keresnénk, de látjuk az evangéliumban, hogy amikor Jézus azt mondta: Én vagyok – „Én vagyok Isten.” –; a katonák a földre estek, csupán a kijelentés erejétől. Próféciák váltak valóra. Történtek csodák Körülötte. Volt dicsőség ebben is.

Mondjunk másikat. Pilátus felesége kimondta, hogy ártatlan; Pilátus kimondta, hogy ártatlan; Júdás kimondta, hogy ártatlan. Miért fontos ez? Azért, mert a Fiúnak van dicsősége, az Atya megválaszolta ezt a kérést. A keresztjére az volt felírva: Názáreti Jézus, a zsidók királya. Nyilván, a gyűlölői nem ezt akarták, mégis ez volt Fölé írva.

Aztán még egy, ami dicsőséges. Az, hogy a keresztjében Ő legyőzte Sátánt, legyőzte a bűnt, legyőzte a halált. Ján 13:31, 16:33, 19:30 – dicsőséges volt. Érdemes utána olvasni, lenyűgöző látni ezt.

Mi volt a szívén? Az, hogy bevégezze a munkáját. Az, hogy azokat, akik a haláltól való félelem miatt egész életükben rabok voltak, megszabadítsa, Zsid 2:15. Ez volt a szívén, hogy megszabadítson téged és engem, akiket a halálfélelem megkötözött. Az volt a szívén, hogy feloldjon minket, és meg is tette ezt. Micsoda dicsőség! Ki lett volna képes erre? Az Atya megdicsőítette a Fiút, ahogy a Fiú kérte azt.

Azért Isten is – Fil 2:9 – miután feltámadt, megdicsőítette Őt, felmagasztalta Őt. Olyan nevet adott Neki, amely minden név fölött való, és így is lesz.

Mit látunk még az 1-5. versekben? Ő a Közbenjáró. Ez azt jelenti itt, hogy Ő általa ismerhetjük csak az Atyát. A római katonák kigúnyolták Őt; Pilátus azt mondta, hogy Ő a zsidók királya, persze gúnyolódott ezen. Miközben ezt tették, hogy azzal gúnyolták: Íme, a zsidók királya!; valójában többet mondtak, mint szerettek volna. Több igazság volt benne, mint szerették volna. Gúnyolódva mondták, de valójában Krisztus ezért jött, hogy Ő legyen a zsidók királya.

Ő nem akart a rómaiak királya lenni. Ő nem akart egy hódító, világuralkodó király lenni hatalommal ezen a ponton. Nem ez volt a célja. Nem ezért jött, hanem másért, és meg is kapta. Zsolt 2:8 Kérd Tőlem, és odaadom Neked örökségül a népeket. Jézus nem hódítóként akarta a pogányokat örökölni, a világot uralni, hanem másik célja volt.

Amikor az ördög felajánlotta Neki – Mát 4.  –, hogy kihasználhatja az egész világot a Maga kedvére, akkor Jézus lerázta az egészet Magáról. Azt mondta: „Mit érdekel ez Engem?! Én nem ezért jöttem. Nem azért jöttem, hogy karddal hódítsak, mint a rómaiak. Én nem azért jöttem, hogy kihasználjak, mint te teszed, Sátán. Én azért jöttem, hogy olyan király legyek, aki szolgálja az egész világot, hogy olyan király legyek, aki leleplezi a mennyei Atyát az egész világnak.” 1Tim 2:5  azért nincs más közbenjáró Isten és emberek között, csak az ember Krisztus Jézus. Ez az, amiért annyira fontos.

Az Atyát hogyan lehet ismerni? Ez az örök élet, Ján 17:3. Mi az örök élet? Ismerni az Atyát és Jézus Krisztust, hittel. Ismerni Őket hittel. Lehet, hogy nem vagy hívő, lehet, hogy hiszel Istenben, de nem hiszel Jézus Krisztusban, viszont szükséged van Rá. Ez az örök élet. Ismerni az Atyát, és Őt csak Jézus Krisztuson keresztül ismerheted meg. Szükséged van Rá, higgy Benne!

Aztán azt mondja még itt, hogy eljött az óra. Melyik óra? Az, amire vártunk az emberi történelem kezdete óta. Mi volt az első ígéret a Messiásról? 1Móz 3:15 az asszony magva Sátán fejére tapos, és összezúzza azt, Sátán pedig a sarkát mardossa majd. Ez az az óra. Jézus azt mondta: Most van itt az ideje, hogy Sátán mardossa a sarkamat, miközben Én összetöröm őt. Ez az, ami történt.

Miért hasznos ez nekünk? Azért, mert vannak helyzetek, amikor itt az óra: „Ó, Uram! Legyél velem! Kérlek, legyél velem ebben az időben!” Amikor eljön a halálom órája, akkor ez az, ahogy imádkozni fogok: „Ó, Uram, legyél velem, fogd a kezem. Ez a sátor elromlott – 2Kor 5. –, ennek vége, leáll, de Atyám, Te legyél velem!”

Ján 17:6-8 Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és a te beszédedet megtartották. Most megismerték, hogy mindaz, amit nekem adtál, tetőled van, mert a beszédeket, amelyeket nekem adtál, nekik adtam, és ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem.

Ján 17:10 Az enyéim mind a tieid, és a tieid az enyéim, és megdicsőíttetem őbennük.

Jézus itt elmondja, hogy kik az Ő tanítványai. Jézussal kapcsolatban olyan lenyűgöző, hogy olyan Ember volt, Aki nagyon tudta, hogy honnan jött, hogy hova tart, és hogy kicsoda Ő.  Ez annyira hatalmas! A legnagyszerűbb dolog az életben, amikor egy ember tudhatja, hogy kicsoda ő. Azt hiszem, a legmegnyerőbb dolog egy embernél, hogy tudja, kicsoda ő Isten előtt.

Érdekes a következő. Ha jól emlékszem, p. Brian tanította ezt nekem. Sátán tudja, hogy ő kicsoda. Bolond, de tudja, hogy mit választott. A démonok tudják, hogy mit döntöttek. Tudják, hogy Isten ellen döntöttek. Nincsenek becsapva, ők tudják. Nincsenek kétségeik, hogy Isten ellen vannak. Az angyalok? Nem buknak el újabb angyalok minden nap, Sátán nem képes becsapni őket. Csak az emberek ilyenek. Mi vagyunk azok, akiket be lehet bolondítani, és sajnos minket nagyon jól be lehet csapni. Ezért olyan fontos ez a rész. Mert tudnunk kell azt, hogy kik vagyunk. Hívőként megragadni azt, hogy ki vagyok én, mint hívő. Ez annyira jelentős!

Ján 17:6-ban azt olvastuk, hogy az Atya minket a Fiúnak adott. Kérdezhetné valaki: Milyen joga van Istennek engem odaadni valakinek? A válasz Ján 5:26-ban, hogy Őbelőle származik minden élet. Úgyhogy te is az Övé vagy. Aztán téged odaadott az Ő Fiának. Róm 8:29-30 Őneki volt egy örök akarata, terve, elrendelése, eleve ismerete. Pontosan tudta, hogy ki leszel, és volt terve az életedre. Aztán a Fiának adott téged az üdvösségben, 1Ján 2:2. Odaadott Neki minket. Ez az, akik vagyunk: az Atyáéi, és aztán a Fiúnak adott minket. Zsid 2:13 Íme, a fiak, akiket Nekem adtál. Tehát az Övéi vagyunk. Ki tudod mondani ezt hívőként: „Én az Atyáé vagyok, én Jézusé vagyok.”? Annyira nagyszerű ezt kimondani, és olyan fontos ezt kimondani! Fontos kimondani ezt.

Néztem egy filmet, mormonok beszéltek benne. Annyira fájdalmas látni, mert az egy hazugság, Jézus nélküli vallás, nem kereszténység. Be vannak csapva, és nem tudják, hol állnak.

Annyira fontos tudnunk, hogy kik vagyunk! Hogyan tudom? Ján 17:7 Jézus tanít minket, bemutatja nekünk az Atyát. Megmutatja nekünk, hogy az életünkben minden áldás az Atyától jön, Jak 1:17. Habár időnként nagy kihívás megérteni jól, hogy pontosan hogy is van ez.

Mit csinált Jézus? Ján 17:8 nekünk adta a beszédeit. A Szent Szellem által szólt hozzánk, ahogy látjuk ezt. Ján 7:46-ban a szolgák azt mondták: Soha ember még így nem beszélt, mint Ő! Neki a Szent Szellem szavai voltak meg. Szeretettel, tekintéllyel, igazsággal beszélt. Nem Magát szolgálta. Ő azért jött, hogy másokat szolgáljon. Ez az, amit mi kaptunk. Ezeket a szavakat. Ján 6:68 „Az örök élet beszédei vannak Tenálad, Jézus. Hova mehetnénk?”

Az életünkben nem ez történt? Megismertük Jézust, hallottuk az üzenetet, hallottuk a Bibliát, és egy ponton azt mondtuk: „Hova mehetnék? Ezek az örök élet beszédei.” Ez mit jelent? Azt jelenti, hogy maradandó. Tanulhatok az iskolában egy szinten, de ez maradandóbb. Olvashatok filozófusoktól, hallhatok egy nagyon okos embert beszélni, de ez mélyebbre nyúlik az életemben. A Szent Szellem szavai, amiket az Úr adott nekünk, megváltoztatnak engem. Nem csak egy napra, nem csak egy évre, nem csak erre az életre, hanem megváltoztat engem az örökkévalóságra. Ezek azok a beszédek, amik tanítják nekünk, hogy kik vagyunk. Ezért van szükségem arra, hogy halljam ezt. Hallani és hallani!

Ján 17:10 visszaad minket az Atyának. Az Atya és a Fiú között nincs ellentmondás, mint ahogy azt némely „vak” eretnek kitalálta. Hanem: „Én az Atyáé vagyok, én a Fiúé vagyok.” Ki kell mondanunk ezt. Itt egy fontos dolog: Kimondod-e az interneten közösségi portálokon? Kinyilvánítod-e az autódon? Az orvosnál, amikor a sorodra vársz, mondasz-e valamit erről? Beszélsz-e erről, amikor elmész szórakozni valahova? Annyira értékes ez! Nincs mit félnünk, tényleg! Miért? Mert tudjuk, hogy kik vagyunk. Én az Atyáé vagyok.

Ha megnézed ezeket a verseket, látod, hogy annyira biztonságos pozícióról beszél. Annyira biztonságban vagyunk! Az Atyáéi vagyunk, a Fiúéi vagyunk. Ez a helyünk. Ezt fontos megragadni. Mert ha nem ragadom meg, akkor nem is adom tovább. A gyerekeidnek hallani kell erről, tudniuk kell az azonosságukról Krisztusban. Kell, hogy hallják, kell, hogy tudják, hogy a testvérek drágák nekünk, hogy a gyülekezet értékes, hogy szeretem a testvéremet, és az embereket körülöttünk szintén. Ki más képviselje ezt, ha nem mi?

Ján 17:9 Én értük könyörgök, nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid.

Jézus azt mondja: „Én a hívőkért imádkozom. A tanítványaimért, és a többiekért, akik majd hisznek Bennem az ő szavukra.” „Nem imádkozol a világért, Jézus?” Itt nem. Miért? Szereti a világot. Annyira szerette Isten a világot, hogy adta az Ő Fiát. Annyira szerette Isten a világot, hogy eljött a Fiú. Annyira szerette a világot, hogy nyitott egy menekülő utat mindenkinek. Van egy kijárat minden ember számára. Ez az evangélium. Higgy Jézusban! Ha nem hiszel Jézusban, akkor ez az ima nem vonatkozik rád. Higgy Őbenne!

Innen kezdve, Ján 17:11-ről értünk imádkozik. Négy dologért imádkozik.

Ján 17:11-16 Én már nem vagyok többé a világban, de ők a világban vannak, én pedig tehozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi! Amíg velük voltam, megőriztem őket a te nevedben, amelyet nekem adtál; megtartottam őket, és senki sem veszett el közülük, csak a veszedelem fia, hogy az Írás beteljesüljön. Most pedig hozzád megyek, de ezeket elmondom még a világban, hogy teljes legyen bennük az örömöm. A te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivelhogy nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból való vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogy én sem a világból való vagyok.

Azért imádkozik, hogy meg legyünk tartva ebben a világban. Ebben a rövid részben Jézus tízszer említi a világot. Mit jelent ez? Ez volt a szívében, ez volt a gondolatában. Ez az a „farkas”, ami meg akarja enni a hitedet, ami szeretne belopózni a szívedbe a szép dolgokon keresztül. Az oktatáson keresztül a világ szeretne belopózni a szívedbe, a kultúrán keresztül a világ szeretne belopózni a szívedbe, és az értékeken keresztül is.

Itt azt mondja Jézus neked: Ebben a világban vagy, de nem ebből a világból vagy, ha hívő vagy. A világban vagy, de nem a világból vagy. Azt is mondja: Ugyanúgy, ahogy Én nem ebből a világból való vagyok. Mi, akik itt születtünk – hit nélkül születtünk, valahol döntenünk kellett, hogy elfogadjuk Jézust –, nagyon is úgy érezzük: Én ebből a világból vagyok. Időnként van ilyen érzésem. Jézus azt mondja nekünk Ján 17:14 végén: Ahogy Én sem ebből a világból való vagyok, annyira te sem ebből a világból való vagy.

„Jézus, tudod, miről beszélsz?” Szerintem, Ő tudja. Ő tudja, hogy az újjászületés mekkora változást jelent. Ő tudja, az, hogy minden újjá lett, mennyire valóban azt jelenti, hogy minden újjá lett az életünkben. Mi nem hisszük ezt sokszor. Mi nem látjuk ezt, de Jézus elmondja nekünk. Figyelj, te nem ebből a világból való vagy, ugyanúgy, ahogy Én sem ebből a világból való vagyok. Ő pedig elég nyilvánvalóan más volt!

Azt mondja nekünk gyakorlatilag: „Figyelj! A világ ott lesz a mindennapjaidban. – Ez mindnyájunkkal így van. – A világ ott lesz az életedben, de ott van-e a szívedben?” 1Ján 2:15-ben nem azt mondja, hogy vonulj el egy hegyre, és élj távol a világtól, hanem azt mondja: Ne szeresd ezt a világot! A „nagyszerű” zenéje, a filmipar sztárocskái, a politikus, az az egy, akivel egyetértesz, vagy egy nagyszerű tanító valahol… „Ó, mégiscsak van jó ebben a világban!” Nem! Nincs!

Miért? 1Ján 2:15-ben azt olvastuk: Ha szeretem a világot, az Atya szeretete nincs meg bennem. Így működik ez. Ha szeretem a világot – szeretem az ivócimborákat, és azt, hogy kölcsönösen egymást vállon veregetjük, mert mind nagyon okosnak tartjuk magunkat, és ebben támogatjuk egymást –, ha ez van a szívemben, az kiszorítja az Atya szeretetét. Mind tudjuk, miről beszélt itt Jézus. Imádkozott az Atyához, és kell, hogy mi is imádkozzunk ezért. „Uram, tartsd távol a világot az én szívemtől. Vezess engem a Te akaratodban.”

Amikor így imádkozik értünk: Atyám, tartsd meg őket!; akkor az mit jelent? Az egyik, amit jelent: Atyám, ők nem elég erősek, hogy megtartsák magukat. Isten tudja ezt, és Jézus imádkozik érted. Biztos vagyok abban, hogy most is így imádkozik érted, támaszkodhatsz erre és bízhatsz ebben. A másik, amit jelent, hogy elég drága vagy Istennek, hogy megőrizzen téged. Jézus időt szánt arra, hogy imádkozzon érted és értem. Ő drágának tart minket. Mire tart minket Isten? 1Pét 1:5 üdvösségre. Az Ő üdvösségére. Jézus őriz minket – ez is benne van ebben. Miért? Mert Ő a Jó Pásztor.

Itt olvastuk még azt is: „Én egyet sem veszítettem el közülük. Azok közül, akik az Én juhaim voltak, egyet sem veszítettem el.” Mennyire nagyszerű ez, hogy egyet sem veszít el közülünk! Óriási bátorítás a szívünknek, hogy a gyengeségeinktől függetlenül Jézus egyet sem veszít el a juhai közül. Ján 6:39 Az Atya akarata, hogy abból, amit Nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon.

Lehet, hogy gyenge vagy a hitedben, de az Atya őriz téged, Jézus imádkozik érted. Lehet, hogy nagyon közel vagy ahhoz, hogy feladd, de Isten veled van, és Ő őriz téged. Igen, Krisztus elment, de ezért imádkozott: Amíg itt voltam, megtartottam őket, de Atyám, miután elmegyek, tartsd meg őket. Ján 16:7-ben elküldte nekünk a Szellemet, hogy Ő őrizzen minket. A Szent Szellem annyira készen áll, annyira izgatott afelől, hogy vezessen minket, őrizzen minket, betöltsön minket – Gal 5:16 –, hogy velünk legyen. Annyira közel van hozzád hívőként!

Ján 17:17-19 Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság. Úgy, amint te elküldtél engem a világba, én is elküldtem őket a világba. Én odaszentelem magamat értük, hogy ők is megszenteltekké legyenek az igazságban.

Itt azért imádkozott Jézus, hogy megszenteltessünk. Az előzőben az volt: „Atyám, tartsd meg őket! Atyám, tartsd meg Őket a gonosztól!”; de itt: Szenteld meg őket! Nem csak megőrizni a gonosztól, hanem tovább, messzebb menni ennél. Istennek nagyobb terve van. Fil 1:6 ez nem a mi munkánk. Ez a jó hír. Vagy úgy van, hogy az, aki elkezdte benned a jó munkát, az el is végzi azt; vagy nincs reményünk, igaz? Mert nem vagyunk ebben jók.

Néha megesik, hogy emberek panaszkodnak, hogy miért nem beszélünk az üzenetben többet a megszentelődésről. Az egyik válasz az, hogy gyere el bibliaiskolába, gyere el bibliatanulmányainkra, gyere el az ebédidőben beszélgetésekre, és hallani fogsz sok mindenről, ami itt nem fér bele, mert tisztelni akarjuk az idejét mindenkinek. Ugyanakkor itt azt olvastuk: Szenteld meg őket az igazsággal: a Te Igéd igazság. Ezt hisszük, hogy ha Isten Igéje gazdagon lakozik a szívedben, akkor az megváltoztatja az életedet. Ez megtörténik velünk. Ezért bátorítunk arra, hogy olvasd, hallgasd.

Nemrég említettem egy alkalmazást: bible.is. Van benne magyar Biblia is, és mindenféle más. Hangos Biblia. Töltsd le, bármilyen számítógéped, okos-telefonod van, és hallgasd. Annyira építő! Legyen az Ige gazdagon a szívedben! Minden módon.

Miért fontos ez? Mert itt azt mondja: Atyám, ahogy Te elküldtél Engem a világba, úgy küldtem el Én őket a világba. Ha van küldetésünk, akkor az Atyának kell, hogy legyen mély munkája szívünkben. Ahogy Pál mondta Róm 1:1-ben: Isten engem elválasztott az Ő munkájára. Téged is. Viszont az Igének gazdagon ott kell lenni az életemben ahhoz, hogy ezt megragadjam. Annyira hálás vagyok, hogy az évtizedek során Isten Igéje, az üzenetek, amiket hallottam, átformálták a szívemet, és elvégeztek egy munkát bennem.

Csak röviden a többiről, pedig annyira nagyszerű! Bátorítalak, hogy olvasd el Ján 17-et magad, tölts vele időt otthon, gondolkodj rajta, nézd át a jegyzeteidet!

Egyrészt azért imádkozott, hogy meg legyünk őrizve, aztán azért, hogy megszentelődjünk, és a harmadik az, hogy egységünk legyen:

Ján 17:20-23 De nemcsak értük könyörgök, hanem azokért is, akik majd az ő beszédükre hisznek bennem, hogy mindnyájan egyek legyenek, Atyám, mint te énbennem, és én tebenned, ők pedig mibennünk, hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, amint mi egyek vagyunk: Én őbennük, és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és úgy szeretted őket, amint engem szerettél.

Ef 1:10 Isten összegyűjtött bennünket az Ő Fiába, Krisztusba. Ez a mi egységünk, hogy Őbenne vagyunk. 1Kor 6:17 aki az Úrhoz csatlakozik, azok egy Szellemből vannak. Ez az, amit kaptunk. Ez már megvan nekünk. Isten Szelleme egyesít minket. Különböző érdeklődéseink vannak, de van valami, ami egyesít minket. Van nagyobb, Isten Szelleme az, Ami összeköt minket. Ez az, ami számít. Ez az, ami jelentős nekünk.

Valaki kérdezheti: Mi van egy hívővel, aki nem úgy gondolkodik, mint mi? Vannak katolikusok, vannak karizmatikusok… Fil 3:15-16-ban azt olvassuk, hogy Pálnak két dolog volt az életében. Az egyik az az óriási buzgóság afelől, amiről tudta, hogy igaz, és azt mondta: „Megyek ezzel előre. Semmi nem állít meg. Tudom, hogy ez így van.” A másik, hogy volt türelme más hívő felé, aki még nem tartott ott. Ez rendben volt számára. Nem kellett harcolnia ezzel. Azt mondta: „Majd Isten elvezeti őt. Hiszem, hogy a Szent Szellem szolgál felé, és a Szellemben van egységünk.”

Nem kell színlelnünk, hanem egyszerűen csak ismerjük Krisztust, tudjuk, hogy Ő bennünk van, és mi Őbenne, és egységünk van emiatt. Ez csoda!

Jézus még valamiért imádkozott. El sem bírom hinni, hogy ezért Ő imádkozott:

Ján 17:24-26 Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is velem legyenek ott, ahol én vagyok, hogy megláthassák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már e világ teremtése előtt. Igazságos Atyám! A világ nem ismert téged, de én ismertelek téged, és ők is felismerték, hogy te küldtél engem. És megismertettem velük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet legyen bennük, amellyel engem szerettél, és én is bennük legyek.

Azért imádkozott, hogy neked meglegyen az Ő dicsősége. Ugyanaz a dicsőség. Tyű! Ezért imádkozott. Ezt kérte az Atyától. Lenyűgöző! Azért imádkozott, hogy megdicsőüljünk. Azt mondta: Az a szeretet, ami megvan Köztem és Közted, Atyám, az legyen meg bennük is. Ez az a szeretet, Róm 5:5, ami megvan az életünkben, és ami mindent megváltoztat, és olyan dicsőséget ad nekünk, amit ez a világ nem ismer. Ez a világ azt a dicsőséget ismeri, ami nagy pénzből, jó autókból, nagy sikerből, sok tapsból, hódításból, jó kapcsolatokból, hatalomból jön. Ezt a dicsőséget ismeri a világ. Azt a dicsőséget, ami Isten szeretetéből jön egy ember életében, azt nem ismeri. Jézus ezt a dicsőséget kérte nekünk.

Aztán így fejezi be: Én őbennük. Másként nem lehet meg nekem Isten szeretete, csak ha Krisztus bennem van. Nincs más mód. Nem is tudom megőrizni magam ebben a szeretetben, ha nem maradok meg Krisztusban, és Ő nem marad énbennem. Ez csak így működik. Kol 1:27 Krisztus tibennetek a dicsőség reménysége. Ez az egyetlen ok, amiért nem kell szégyenben élni az életünket, mert Krisztus bennünk él, és Ő a dicsőség reménysége. Nincs mit szégyenkeznem, hanem élhetek ebben, hogy tudom, hogy ki vagyok. Az Atya őriz engem, Ő az, Aki megszentel engem, Ő az, Aki egységet ad nekünk, Ő az, Aki dicsőséget tartogat nekem az Ő akaratában.

Ebben az imában ott van a múltunk, hogy mi az Atyáéi voltunk, és Ő a Fiúnak adott minket. Ott van a jelenünk, hogy kiküldött minket ebbe a világba, és bár nem ebből a világból vagyunk, mégis itt vagyunk benne, és a Szent Szellem megőriz minket, ad nekünk egy szolgálatot, és a világ megismerheti, hogy mi az Övéi vagyunk az egységünk által, a szeretetünk által. Aztán a jövőnk, hogy egyszer Vele leszünk, és ismerni fogjuk az Atyát szeretet által. Ismerni fogjuk az Atyát teljes szeretet által, tökéletes szeretet által, és egység által. Ez annyira erőteljes, hogy – ha hívő vagy – ott lakik az életedben. Ott van benned.

Zsolt 132:13 Isten Siont kívánta lakhelyéül. Ma ez igaz terád. Isten téged kívánt az Ő lakhelyéül. Isten ott van az életedben.

Jézus befejezte ezt az imát itt, de tudjuk, hogy most nem fejezi be, és ugyanígy imádkozik érted. Ha tudni akarod, mi van Isten szívén neked, a gyülekezetnek, az egésznek, Isten munkájára, akkor ez az. Az, amiért itt imádkozott értünk.

Ámen.

Kategória: Egyéb