Minikonferencia 1.

2017 szeptember 23. szombat  15:00

P. Schaller

Az egyik téma, ami a szívemen van, az az ima. Azt hiszem, hogy összegyűlhetnénk imára ennek az alkalomnak az elején. Mert az ima megváltoztat dolgokat. Az ima erőteljes. Jézus azt mondta, hogy az ember szüntelenül imádkozzon, és keresse Istent. Keressük Istent! Ez egy jó gondolat, hogy keressük Istent. Jézus azt mondta: Az Én házam az imádság háza. Keressük Istent a szívünkben, a világosságban járunk, és keressük a szeretetet. Isten szeretet. Isten szellem. Az egyik kulcs az imában a hálaadás. Belépünk az Ő tornácaiba hálaadással.

Imádkozzunk Magyarországért, az összes magyar emberért! Imádkozzunk a családjainkért, a gyülekezetünkért és egymásért.

Itt vannak a pásztorok, ez most közösség szellemben. Nagyon építő lesz ez az alkalom. Az Úr fog beszélni a szívünkhöz, bátorít minket, és megáld minket. Szeretném, hogy a pásztorok készen álljanak a szívükben. Mert lehet, hogy megkérem csak, hogy jöjjön és prédikáljon. Mondjon néhány szót, hogy építsen minket, hogy felépüljünk és bátorodjunk. Ez nekem is kell. Rövid időre vagyok csak itt, és olyan jó itt lenni veletek! Szeretnék elfogadni én is.

Nagyon jó volt ez a hét itt, az Úr tényleg megáldott engem. Annyira hálás vagyok! Az összes barátainkért, és ezekért a csodálatos szolgákért, Isten embereiért. Csodálatosak. Isten velünk van. Úgyhogy úgy gondolom, hogy Isten bátorítani fog minket ma és holnap. Lehet, hogy kijavít majd minket, lehet, hogy kihív minket, és inspirál minket. Ez az imánk. Ha megkérek valakit, hogy beszéljen, akkor nem kell, hogy az hosszú ideig tartson, csak mondjon valamit, ami építő, ami megáld minket. Csak ne legyen öntudatos!

 

P. Brian

János 8. – csak nagyon röviden – ez a gondolat motoszkál a fejemben. Nagyon sok a kontraszt János evangéliumának a 8. fejezetében – te is megnézheted – Jézus és Sátán, valamint a világ rendszere között. Az egyik ilyen kontraszt a következő versben van, ahol ezt a farizeusoknak mondja Jézus:

Ján 8:15 Ti test szerint ítéltek, én nem ítélkezem senki fölött.

Ez a különbség a hívő és a hitetlen között, vagy egy hívő és egy vallásos ember között, hogy mi nem bírósági teremben élünk, hanem inkább egy nappaliban. Nem annyi, hogy ránézünk a világra, és megítéljük azt, hanem ránézünk a világra és szeretjük azt. Ilyen módon élt Jézus is. Azt mondta Nikodémusnak, hogy nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem azért, hogy megmentse.

Engem nagyon bátorít az a szabadság, amink van, hogy nem ítéljük az embereket a test szerint. Nem az alapján ítélgetjük az embereket, amit tesznek, hanem Isten értékrendszerével nézünk rájuk. Tudjuk, hogy Isten a Saját képére teremtette őket, hogy Krisztus meghalt értük, és hogy többet érnek az egész világnál.

Ez felszabadít minket arra, hogy szolgálók legyünk. Mert, ha bírók vagyunk, akkor nem tudunk szolgálni. Ha viszont nem ítélünk, akkor az életünk vonzó lesz mások számára. Ha ítélünk, akkor a bűnösök nem akarnak majd körülöttünk lenni. Ezért volt Jézus annyira vonzó. Csodálatos volt, gyönyörű! Mert nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem eljött, hogy megmentse azt. Dicsőség Istennek ezért! Ez hatalmas különbség. Ámen.

 

P. Schaller

Figyeld ezt: a gyülekezet nem bírósági terem, hanem egy nappali. Ha találkozol Jézussal, akkor az nem bírósági teremben van, hanem nappaliban. Mi az a nappali? Kapcsolat, szeretet, elfogadás, megértés, kijavítás, motiváció, szabadság.

Ma reggel az utcán beszéltem négy fiatallal. Mondtam nekik: Feltehettek nekem egy kérdést, és utána én is kérdezek egyet. Magyar fiatalok voltak, kb. tizenhat évesek. Azt mondták: „Rendben! Mit gondolsz a muszlimokról?” Válaszoltam nekik. Utána azt mondtam: „Na, most én jövök! Mit gondoltok Jézus Krisztusról?” Az egyik, aki beszélt a csapatból, azt felelte: „Hiszek Benne, de nem járok gyülekezetbe. Na, erről mit gondolsz?” Azt mondtam neki: „Isten szeret téged. Beszélj Istenhez, és Isten válaszol majd neked.” Ez tetszett nekik, és válaszoltak erre. Nagyon tetszett nekik.

Olyan volt, mint egy nappali. Érted, hogyan gondolom, ugye? Ez egy nagyon jó szó. Jézus nem azért jött, hogy elítélje a világot, hanem azért, hogy megmentse azt, hogy szeressen. Nem azért jött, hogy ítéljen, hanem azért, hogy meghaljon. Amikor szolgálunk, akkor nem bírók vagyunk, hanem szolgák. Nem azért vagyunk itt, hogy ítéljünk, hanem azért vagyunk itt, hogy szeressünk.

 

P. Csaba

Csak egy egyszerű gondolatom van. Isten azt mondja:

Ézs 55:8 Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és a ti útjaitok nem az én útjaim, így szól az ÚR!

Olyan könnyű elveszíteni ezt az igazságot, nem? Benne vagyunk az életünkben, és azt gondoljuk, hogy tudjuk, hogyan kellene menni az életünknek, minek kellene történnie. Előttünk van esetleg a cél, és egy teljesen egyenes út vezet oda a mi elménkben. Isten viszont biztos, hogy nem így gondolkodik, ezt látjuk a Bibliából. Lehet, hogy Istennek az útja nagyon másfajta út, ami odavezet.

1Móz 37. amikor József kereste a testvéreit, találkozott egy jövevénnyel, egy rejtélyes emberrel, és megkérdezte, hogy hol vannak a testvérei, látta-e őket. Aztán elmondta neki, hogy merre van, és amikor odaért, a testvérei várták, beledobták a kútba, és eladták rabszolgának. József ekkor tizenhét éves volt. Józsefnek az útja nem volt emelkedő út, hanem hullámzott. 1Móz 37. olyan fejezet, ahol nem szerepel az a szó, hogy Isten vagy Úr. Mintha direkt ki lenne hagyva a fejezetből. Mert amikor ilyen dolgok történnek az életünkben, könnyen azt gondolhatjuk, hogy Isten nincs benne, mintha Isten hiányozna.

Befejezésül. Ezt mondja József a testvéreinek, amikor találkozik velük húsz-huszonöt évvel később:

1Móz 45:4b-5 Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba. De most ne bánkódjatok, és ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok, mert a ti megmaradásotokért küldött ide engem Isten tielőttetek.

Ki volt a hibás? Ki csinálta ezt? Kinek a nagy tervében volt benne? „Isten küldött ide engem.”

1Móz 45:6-7 Mert immár két esztendeje, hogy éhség van e földön, de még öt esztendő van hátra, amelyben sem szántás, sem aratás nem lesz. Isten küldött el engem előttetek, hogy munkálkodjam a megmaradásotokon e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással.

Isten elméjében és tervében mindig a nagy szabadítás van.

1Móz 45:8a Tehát nem ti küldtetek ide engem, hanem Isten.

Micsoda gondolkodás! Micsoda szabadulás! Amikor el tudjuk engedni a koncepcióinkat, és azt tudjuk mondani: Nem is értem, hogy mi történik. Úgy tűnik, mintha Isten nem lenne benne. Közben Isten benne van, aktívan munkálkodik.

Eszter könyve a másik könyv a Bibliában, amiben nem szerepel az Isten szó, mintha nem lenne Isten benne. Miközben az egész történet Isten nagy szabadításáról szól. Isten erre hív bennünket. Azt mondja: „Én nem úgy gondolkodom, ahogy ti. Az Én útjaim nem a ti útjaitok.” Köszönjük, Urunk, a Te gondolataidat és a Te útjaidat! Ámen.

 

P. Barry

Nemrég volt egy nagyon jó pásztori összegyülekezés. Azt hiszem, hogy helyesen írtam le a következő számadatokat. A szolgálatunk ötven éve alatt hatszáznyolcvan gyülekezetünk volt hetvenkét országban. Ez elég jó, nem? Csodálatos! Az egyik, amit említettünk a szolgálatunk egyik rendjeként, hogy mi a Biblia emberei vagyunk. Tanulmányozzuk a Bibliát, van tan, és naponta forgatjuk az Írásokat. Van, hogy csak Istennel vagyunk. Olyan emberek vagyunk, akiket Isten vezet.

Préd 7:13 Nézd meg Isten cselekedeteit: …

Gondolkodj róla! Ne az emberek munkáját, hanem Isten munkáját nézd.

Préd 7:13 … ki teheti egyenessé, amit ő görbévé tett?

Néha nem tudok rájönni, hogy Isten keze éppen mit tesz. Mert ugye, nem úgy gondolkodunk, ahogy Isten. (Épp az imént hallottuk.) A csodálatos ebben az, hogy lehet, nem tudom, hogy merre vezet az út, de Őt ismerem. Őt ismerhetem.

A 26. zsoltár beszél Dávid Istennel való járásáról, és arról a határozottságról, ami neki volt. Ez annak a gyümölcse volt, hogy Ő Istennel járt egyenességben. Azt mondta: Uram, kutass ki engem! Igazából azt a szót használja: „Ítélj meg engem, hogy egyenességben jártam-e. Vizsgálj meg engem! Próbáld meg a szívem, az érzelmeim!” Tudjuk, ugye, hogy ha a szív az, ami megmondja az érzelmeknek, hogy hogyan viselkedjenek, akkor annak Isten kell, hogy legyen a gyökere, különben a szív csalárd, és az érzelmek pedig csak reagálni fognak.

Nagyon tetszik nekem, hogy azt mondja:

Zsolt 26:3-7 … igazságod szerint járok-kelek. Nem ülök együtt a hamisakkal, és nem tartok az alattomosokkal. Gyűlölöm a rosszak társaságát, és nem ülök együtt a gonoszokkal. Ártatlanságomban mosom kezemet, így járom körbe oltárodat, URam, hogy fennszóval dicsérjelek téged, és elbeszéljem minden csodatettedet.

Összegyűlünk, és Benne fürdőzünk. Ő az, Aki irányt mutat nekünk. Megvan ez az elképesztő hálaadó hang, ami annak az eredménye, hogy Benne nyugszom, és az Ő útjai és az Ő dolgai csodálatosak. Ez tényleg csodálatos. Amint körbenézünk itt a teremben, nagyon sok embert látunk, akik annak eredménye, hogy emberek Istennel jártak. Isten szól az emberhez, és Ő az, Aki betölti a szívünket hálaadással.

 

P. Schaller

Az imáról szeretnék beszélni. Mert van egy mennyei Atyánk, és Ő törődik velünk. Mindnyájunkkal és a részletekkel is. P. Csaba azt mondta, hogy József élete hullámzott, de Isten benne volt. Úgy hiszem, hogy József dühös volt a testvéreire, mert ezt olvashatod 1Móz 47-ben. Mielőtt leleplezte volna magát nekik, elég kemény volt velük. Tudod, mi volt az, ami összetörte a szívét? (Ez lenne itt az elv.) Az egyik testvére azt mondta a másiknak héberül – József ugye egyiptomi nyelven beszélt hozzájuk, de nyilván értette a hébert is –: Mondtam neked, hogy nem kellett volna ezt tenni. Akkor József sírva fakadt. Eléggé megérintette ez őt.

Na, most már, hogy belemásztunk ebbe, szeretném letisztázni és megmutatni. Egy olyan kenet, ami megtör, mi ez?

1Móz 42:7 … keményen beszélt velük …

Azt mondta nekik: Biztos kémkedni jöttetek!; és börtönbe vetette őket. Tényleg elég kemény volt velük.

1Móz 42:21-24a És ezt mondták egymásnak: Bizony, vétkeztünk testvérünk ellen, … Rúben pedig így felelt nekik: Nem mondtam-e nektek, hogy ne vétkezzetek a gyermek ellen? De nem hallgattatok rám. És íme, a vérét is keresik rajtunk! És nem tudták, hogy József érti őket, mert tolmács közvetített köztük. És József elfordult tőlük, és sírt.

Ez megérintette őt. Ruben azt mondta héberül: Nem megmondtam nektek, hogy ne csináljuk ezt?! Egy megtört szív, megtört szellem szolgál az embereknek. Isten kenete megérinti a szellemet.

Ima. Lukács 11.

Tegnap este a pásztorokkal beszéltünk arról, hogy hálásnak lenni, mint emberek, és így tanítani azokat, akik velünk vannak, hogy ők is hálásak legyenek. Mondtuk, hogy a szeretet kapcsolódik a hálaadáshoz. Amikor szeretek, akkor Isten elméje van meg nekem, és amikor Isten elméjével bírok, akkor nagyon hálás leszek, mert látom Istent. Ezért van imaéletünk, mert Istennel járunk.

Jézus folyamatosan imádkozott. A zsoltárokban, az 55. zsoltárban ott az esti ima, a reggeli ima és a déli ima. Dániel háromszor imádkozott egy nap. Pál azt mondta, hogy szüntelenül imádkozzunk. Jó erre gondolni, hogy nincs egyetlen egy olyan tárgy sem a világban, amire az összes figyelmemet fordítanám. Még a legdrágább dolgok sem, mint a feleségem, a gyermekeim. Rájuk nézhetek, és túlláthatok rajtuk. Látom őket, az ima miatt, de az élet több, mint az anyagi világ, van szellemi világ is.

Luk 11:1 Egyszer, amikor egy helyen imádkozott, miután befejezte, …

Bárcsak láthatnánk az Urat imádkozni, hogy milyen volt az, amikor Ő imádkozott!

Luk 11:1 … azt mondta neki egyik tanítványa: Uram, taníts minket imádkozni, mint ahogy János is tanította a tanítványait!

Lehet, hogy gyenge pontja a szolgálatunknak az, hogy tanítjuk-e az embereket imádkozni. Mert amikor összegyűlünk, akkor beszélünk – néha sokat beszélünk –, és tanítunk is. Bemutatjuk, hogy imádkozunk, vannak nyilvános imák, de ez személyes, privát dolog volt. A tanítványok látták Jézust imádkozni, és utána ők kérték meg, hogy tanítsa őket imádkozni: egyedül lenni az imában, koncentrálni Istenre, szeretni Istent és hallgatni Őt.

Luk 11:2 Ő pedig így szólt: Amikor imádkoztok, …

Milyen gyönyörű, hogy ez benne van az Bibliánkban! „Hogyan imádkozzunk? Mit imádkozzunk?” Itt van:

Luk 11:2 … ezt mondjátok: Atyánk,

Ez fontos szó. P. Brian azt mondta, hogy ez a nappali. Jézus azt mondja: Atyánk! Amikor Isten az Édesatyánk a mennyekben. Valódi helyen. Köszönjük, Urunk! Oda fogunk menni mi is, és ott leszünk az Atyánkkal.

Luk 11:2 … szenteltessék meg a te neved. …

Ez az a pont, ahol sokáig kell időznünk: a Te neved. Az Ő nevén elmélkedni, és Isten naggyá válik. Isten.

Amikor kisfiú voltam, lefeküdtem a fűbe, néztem a felhőket, és emlékszem, Istenről gondolkodtam. Isten annyira nagy volt, és annyira jó! Csodálatos! Lehet, hogy a Szent Szellem segített, hogy dicsérjem Őt úgy, Aki Ő. Utána felnősz, Isten nagyon kicsivé válik, és már nem is gondolkodsz Róla.

Itt viszont: Így imádkozzunk. Isten neve kell, hogy szent legyen. Nagyon különleges. Fel kell, hogy ismerjük az Ő természetét, kell, hogy gondolkodjunk Isten természetéről, az Ő szentségéről, arról, hogy mennyire csodálatos Ő. A Szent Szellem segít nekünk ebben. Ő csinálja igazán, mert Nélküle nem tennénk, és nem is tehetnénk.  „… szenteltessék meg a te neved. …”

Néha csak hagyd az ajtón kívül az összes szemetet, és mondd azt: „Megyek Isten elé. Az összes panaszom, félelmem, aggodalmam, bajom, fájdalmam… mindent itt hagyok. Megyek és dicsérem Istent. Szeretem Őt, azért mert Ő szeret engem.”  Dicsérjük Őt az imában.

Ez segít a koncentrációnkban, és Isten jelenléte ekkor naggyá válik. Isten itt van. Egy óra eltelt: „Ennyi! Isten itt van. Isten jelen van. Dicsérem Őt. Itt van Isten Szelleme.” Ez az ima. Ezt mondta itt Jézus. Az egész mögött az értelem, hogy szent helyen állunk, megvan nekünk a Szent Szellem, és ott az örökkévalóság. Most. A szívünkben. Mennyei helyekre lettünk ültetve. Szabadok vagyunk. Isten megbocsátott nekünk. Felkentek vagyunk. Jézus Krisztus elméje van meg nekünk.

Ez az, ami megaláz bennünket. Ott a szeretet. A szeretet és az alázat együtt járnak.

Luk 11:2 … Jöjjön el a te országod.

Ez egy ima, hogy Isten országa jöjjön el. Most jöjjön el Isten országa a Golgota utcába. Isten országa legyen az alkalmakon, a bibliaiskolában, az otthonunkban, az autónkban, az életünkben. A börtönben Pállal. A félelem idején, vagy a baj idején: Jöjjön el a Te országod! Péter börtönben volt ApCsel 12-ben, a gyülekezet imádkozott, és jött az angyal. Eljött Isten országa, és Péter megszabadult.

Jöjjön el a megváltás. Jöjjön el a gyógyulás. Jöjjön el a tanítványság. Jöjjön el a közösség. Ebből a szívünkben ott lesz az: Legyen meg a Te akaratod, miképpen a mennyben, úgy a Földön is!

Ez mit jelent: „Legyen meg a Te akaratod!”? Mint Nikodémus, aki eljött éjszaka. Jézus szólt hozzá: Isten akarata legyen meg itt a Földön. Zákeus fenn volt a fán.” Gyere le, Zákeus!” „Legyen meg a Te akaratod itt a Földön!” Mária Magdaléna, akiben hét démon volt, szabad lett. „Legyen meg a Te akaratod itt a Földön.”

Ez a megbocsátás. Hetvenszer-hétszer egy nap. „Legyen meg a Te akaratod itt a Földön, amiképpen a mennyben is.” A Földön kettévált a Vörös-tenger. „A Földön legyen meg a Te akaratod!” Szükségünk van Mózesre, igen. Mózes imádkozott, és Isten akarata lett meg itt a Földön, ahogyan a mennyben is. Isten akarata – ez az imánk. Isten akarata legyen meg. Nem az én akaratom. Persze remélem, hogy az ugyanaz, de nem az számít. Sokkal fontosabb, hogy Isten akarata legyen meg itt a Földön.

Tim és Mariah eljöttek ide misszionáriusként – ez csodálatos! –, és örökbe fogadtak egy kislányt. Úgy gondolom, hogy ők is imádkoztak, és Isten adott nekik egy kislányt. Csak gondolj bele, hogy ez hogyan történt! Nem tudom, de Isten akarata meglesz. Hol? A Földön. Ahogyan a mennyben is. Látod ezt?

Úgy gondolom, hogy nagyon sok minden történik itt a Földön, ami nem Isten akarata. Nagyon sok minden történik itt, ami nem Isten akarata. Mi viszont miért imádkozunk? Isten akaratáért imádkozunk, hogy az legyen meg a Földön, ahogyan a mennyben is. Csodálatos!

Amikor először találkoztam a Szolgálatunkkal 1972-ben, az Mainben volt. Kb. nyolcszázan voltak a gyülekezetben, és voltak kora reggeli imaalkalmak. Nagyon-nagyon korán reggel! Mármint nekem. Reggel 5:30-kor. Állandóan ezt csinálták! 5:30-kor. P. Stevens hitt ebben, és ezért csinálták. Ez igazán arról szól, hogy mennyire hiszem, hogy van erő az imában. Mennyire hiszem, hogy Isten teszi ezt? Jézus azt mondta: Imádkozz Istenhez, hogy az Ő akarata legyen meg. Nem tudom, hogy mi az, persze, de van valami.

Isten akar minket ebben a folyamatban. Szeretné a hitünket, az imáinkat, a szellemünket, szeretné a hozzáállást. Azt akarja, hogy menjünk, azt akarja, hogy imádkozzunk, és megtaláljuk ezt. Azt hiszem, hogy tényleg megvan az a pont, amikor megtaláljuk ezt. Amikor megtalálod, akkor van valami, amiben elkezdesz hinni csendben. Ez majdnem olyan, mint egy titok. Valami olyasmi, amiről nem akarsz beszélni, de megtaláltad. Ez olyasvalami, amit titokban teszel, magadban, és utána nyilvánvalóan látszik majd.

Luk 11:3  Mindennapi kenyerünket add meg nekünk naponként.

A nyugati világban úgy szerezzük az ételt, hogy nem is imádkozunk érte. Megvan nekünk az emberek által jól megtervezett étel. Ott van a boltban, ott van a hűtőben. Nem nagyon kell ezért imádkozni. Mi azonban imádkozunk. Úgy imádkozunk, mintha nem lenne semmink, és azt kérjük Istentől, hogy adjon nekünk ételt. Ma. Ez imádat. Ez ima. „Adj nekünk ételt.” Utána odamegyünk a hűtőhöz, és kivesszük belőle. Azt mondjuk, hogy Isten adta ezt az ételt a hűtőnkbe. Hálásak vagyunk érte.

Luk 11:4  És bocsásd meg a mi bűneinket, mert mi is megbocsátunk minden ellenünk vétkezőnek. …

Ez egy fontos ima. Lehet, hogy nem bocsátunk meg másoknak, és imádkozunk. Akkor valami hiányzik. Nincs kenet, nincs ott ez az édes íz és Isten jelenléte. Nincs erő, hatalom. Ilyenkor muszáj, hogy felálljak, odamenjek valakihez, és azt mondjam: Bocsáss meg nekem, kérlek!; és utána megyek vissza az imához. „Bocsáss meg azért, amit nem tettem meg, pedig meg kellett volna.” – ilyen dolgokért is imádkozunk.

Aztán itt van egy felszólítás:

Luk 11:4  … És ne vígy minket kísértésbe.

Nagyon fontos. Mert nagyon sok a csapda előttünk. Isten megszabadított minket gonosz emberektől, és ezektől a csapdáktól: emberektől, ötletektől, társaságtól, betegségektől, problémáktól… Nem mindig, de ez az imánk: „Uram, segíts nekem, ments meg engem, védj meg engem, kenj fel engem, és tölts be. Szabadíts meg minket a gonosztól!” Egy gonosz embertől, egy gonosz tervtől, gonosz szavaktól. „Szabadíts meg engem a gonosztól!”

Ez egy nagyon érdekes történet. Dávid két módon vétkezett, azután sok problémája volt, de Isten ettől függetlenül is megszabadította. Amikor viszont Salamon vétkezett, több problémája lett azután. Ez megtörténhet velünk, de én azt mondom, hogy Jézus így szólt: Imádkozz, hogy megszabadulj a gonosztól, mert itt van. Tudom, hogy tesszük, de csak mondom, hogy Jézus azt mondja nekünk: Várj Istenre! Hallgass Istenre!

Mint amikor a rádiót hallgatod, kicsit eltekered, azután vissza. Ilyenek az emberek. Megvan a kapcsolat Istennel, utána eltekerik, mint a rádión, azután továbbtekerik. Nem várnak Istenre. Várd azt a csatornát, és járj a Szellemben, mert Isten szólni fog hozzád. Ez viszont Ő, és az Ő időbeosztása. Ez az imán keresztül történik, és az imán keresztül ott a hálaadás.

Luk 11:5-6 Aztán így szólt hozzájuk: Ki az közületek, akinek van egy barátja, és az elmegy hozzá éjfélkor, és azt mondja neki: Barátom, adj nekem kölcsön három kenyeret, mert egy úton levő barátom érkezett hozzám, és nincs mit adjak neki!

Tegyük fel, én vagyok az, aki imádkozik. Van egy barátom, aki azt mondja: „Éhes vagyok, három kenyérre lenne szükségem.” Mit fogok tenni? Odamegyek egy barátomhoz, és azt mondom neki: „Van egy barátom, akinek kenyérre lenne szüksége. Kérlek, adj nekem kenyeret.”; és ez éjfélkor történik. Ez Jézus, és azt mondja (itt az imáról beszél), hogy ez így történik. Maradj azon a csatornán!

Azt mondom, hogy szükségem van három kenyérre, és a barátom mit felel majd? „Viccelsz? Éjfél van! Megőrültél?! Éjszaka van.” Én viszont maradok azon a csatornán, komolyan gondolom, és azt mondom: Szükségem van ételre! Odamegyek Istenhez, és megkapom a kenyeret, ami a barátomnak kellett. Ez az ima, ezt mondta Jézus, hogy ez neki kell.

Ismeritek Paulinát, aki Romániában van misszionáriusként, őrá gondolok, ő ebből a gyülekezetből ment, vagy a P. Marian Józsi és más misszionáriusok. Mert az ima azt jelenti, hogy valakiért megyek máshoz, aki valószínűleg azt mondaná: Nincs időm!; vagy: Hagyj békén! Mégsem mondhatja. Mert Isten ezt nem teheti. Isten kell, hogy válaszoljon. Jézus azt mondta:

– Olyan könnyen feladjátok! Mert nem igazán van ez ott a szívetekben. Nem annyira érdekel titeket.

– Az az igazság, hogy igazad van, Uram. Tényleg ez a gyengeségünk. Igazad van, hogy annyira tényleg nem érdekel. Igazad van, nincs ott a szívemben. Igazad van, Uram.

Ezt mondja, és erről szeretnénk mi is beszélni. A Szellem beszél hozzánk a szeretetről. Imádkozz szellemben! Mennyi minden történik, amikor egymásért imádkozunk! Elképesztő! Amikor szeretjük egymást, és imádkozunk egymásért – ez csodálatos! Csak mondjuk újra!

Van két lányom, és elfáradok abban, hogy kérjek. A lányomnak szüksége van valamire Istentől, és belefáradok abba, hogy kérjek, vagy lehet, hogy elbátortalanodom, és abbahagyom az imát, feladom. Lehet, hogy negatívvá válok, és nagyon fáradt leszek és csalódott, és abbahagyom, feladom. Jézus azt mondja: Isten Szelleme hajlandó, de a te tested, a régi bűnös természeted gyenge. A Szellem hajlandó lenne! Ezért visszatérek az imához a lányomért, a gyermekeimért, az unokáimért. Most már a szívemen van Paulina, Szabó Ádám, Szabó András, p. Lajos Peruban és az összes magyar misszionárius. Ez az, amitől megtörténik. Jakab 4:2 nincs nektek, mert nem kértek. Amikor kérek, azt mondja: Éjfél van!

Elmondok egy vicces történetet. Van egy testvér, aki a Szovjetunióban élt. Tudta, hogy hogyan működnek ott a dolgok. Elment, hogy vonatjegyet vegyen: Moszkvából Szentpétervárra szeretnék utazni ezen és ezen a napon. Azt felelték, hogy a jegyek elfogytak. Ő pedig azt mondta:

– Biztos vagyok benne, hogy van még egy!

– Nem, vége! Betelt a vonat. Lehetetlen. Ez nem történhet meg.

A testvér pedig nyomult, és nyomult… és kapott jegyet. Mert hát volt jegy, és elővették. Érted, hogy mire gondolok?

Luk 11:7 Az pedig onnan belülről így válaszolna: Ne zavarj engem, az ajtó már be van zárva, és a gyermekeim velem vannak már az ágyban, nem kelhetek fel, hogy valamit is adjak neked.

Ez is ugyanaz: „Nem! Lehetetlen. Nincsen. Elfogyott.”

Luk 11:8-10 Mondom nektek, ha azért nem is fog felkelni és adni neki, mert a barátja, de tolakodása miatt felkel, és ad neki, amennyi csak kell. Én is mondom nektek: Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyittatik.

Tudjátok, hogy mire jöttem rá a tanácsadásban? (A pásztorok is elmondhatnák ugyanezt.) Jön két ember, akik segítséget kérnek a házasságukhoz, és azt mondják:

– Tudnál segíteni a házasságunkban?

– Istent keresitek?

– Nem, de segítségre van szükségünk a házasságunkban.

– Istent akarjátok?

– Nem, de a házasságunkat akarjuk.

Ennek viszont a másik oldalról kellene kezdődnie. Keresd Istent, és utána találsz. Kérj, és megadatik.

Luk 11:11-13 Ugyan melyik apa az közületek, aki a fiának követ ad, amikor az kenyeret kér, és kígyót ad, amikor az halat kér? Vagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad-e neki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a fiaitoknak jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok Szent Szellemet azoknak, akik kérik tőle!

Mi a válasz? A Szent Szellem. Erre van szükségem, a Szent Szellemre. Mondhatod: „Pásztor! Hát keresztény vagyok, megvan nekem a Szent Szellem!” Tudom, igen. Igen, ez igaz, de lehet, hogy nincs meg neked a Szent Szellem a szívedben, a szádban, a hozzáállásodban. Lehet, hogy nincs meg, és ez fontos.

Egyszer P. Scibellivel volt találkozóm, és beszélgettünk. Később este odajött hozzám, és azt mondta nekem: „Szeretnék elnézést kérni. Nem tudom, hogy miért mondtam, amit mondtam, mert lehet, hogy ez az ördög volt. Nem tudom.” Én pedig mondtam neki: Nem is emlékszem, de köszönöm, és Isten áldjon. Nem is érdekel, és nem is gondolnám, hogy az történt. Ő azt mondta nekem, hogy még ő is beszélhet az ördögtől. Nyilván, tudok így beszélni. Remélem, hogy nem így van, de képes vagyok rá. Én tudnék, és biztos vagyok benne, hogy volt már ilyen. Szerintem a feleségem is ezt mondaná. Lehet, hogy megtörtént velem.

Veled megtörtént, hogy mondtál valamit, ami az ördögtől volt? Veled megtörtént? Megtörtént ez velünk? Igen, nyilván. Viszont ez itt egy nagyon jó Ige, hogy beszélhetek a Szent Szellemtől, és az Atya ad nekünk, megadja nekünk a Szellem betöltését, a Szent Szellem erejét. Amikor kérjük Őt, vagy amikor várunk Rá. Amikor így „hangoljuk a kis rádiónkat”, és hallgatjuk, és várunk Istenre, és keresünk, utána találunk.

A feleségem azt mondja: Kivennéd a tejet a hűtőből? Odamegyek, és nem látom.

– Nincs tej a hűtőben.

– De, van tej a hűtőben, menj, és nézd meg még egyszer!

– Már megnéztem, nincs tej a hűtőben.

– De van tej, nézd már meg még egyszer!

Nyilván, a feleségem kisiet a konyhába, kinyitja a hűtőt, és kiveszi a tejet: Vak vagy?

🙂 Tényleg keresünk? Tényleg Istent akarjuk az életünkben, és megtaláltuk-e Őt? Amikor megtaláltuk Őt, akkor ez egy kincs, gyakorlati értelemben. Az ima ennek nagy része. Mert ez a szívünkben van. Megtaláljuk Őt, és Ő a válasz. Utána nem aggódsz annyit, és nem félsz annyira, és már nem annyira nehéz. Az élet könnyebb, azért, mert megtaláltad Istent az életedben, szellemben. Eljössz a gyülekezetbe, és Istent keresed.

Ez egy figyelmeztetés a számunkra, mert emberek vagyunk, azonnal az emberekhez vonzódunk, és belefolyunk ezekbe az emberi dolgokba, és nagyon társaságiakká válunk, és nagyon emberi az irányunk. Legyél ezzel óvatos, mert kell, hogy Isten-irányultságúak legyünk. Ez Istenről szól, ez szent és rejtélyes. Vannak barátaink, gyermekeink. Lehet ez a legközelebbi ember, de kell, hogy képes legyek túllátni rajtuk. Mert nem lehetek bálványimádó. Nem szabad, hogy aggódjak. Nem szabad, hogy féljek. Nem lehetek irigy. Nem vágyódhatok. Ez Jézus Krisztus. Ámen.

Atyám! Kell, hogy imádkozó emberek legyünk. Kell, hogy tanítsuk az embereket imádkozni! Ki kell, hogy jöjjünk a belső szobánkból úgy, hogy megtaláltuk Istent a szívünkben. Küldetésünk van itt Magyarországon, misszióban vagyunk. Vannak itt emberek, akik keresnek. Három kenyeret szeretnének, és kell, hogy Hozzád menjünk, és Tőled kérjük azt a kenyeret. Kérlek, add nekünk a kenyeret! Kérlek, add nekünk a kenyeret.

Eljönnek ezekre az alkalmakra, Szerbiában, Bécsben, Bukarestben, Miskolcon, Szegeden, és szükségük van a kenyérre. Mi kérünk Tőled, Urunk, hogy mi kijöjjünk ebből a belső szobából válaszokkal, ami a Szent Szellemtől van. A pásztoroknak meg kell tanulniuk imádkozni! Mindnyájunknak meg kell tanulnunk imádkozni és tanulmányozni és felkészülni. Azért, hogy megérinthessük az emberek szívét a Szent Szellem kenete által. Kérlek, áldd meg a gyülekezeteinket, a tanítványainkat, és Te hozz még többet. Köszönjük a gyülekezetünket Miskolcon, Nyíregyházán és Debrecenben, Mezőberényben, Urunk, és a családjainkat. Jézus nevében, ámen. Köszönjük, Urunk!

Kategória: Egyéb