Istennek nem módszerei vannak, hanem…

2016 december 7. szerda  18:30

Ez a rend szerinti, a havi egyszeri imanapunk a GGWO-ban.

1Thessz 5:17 Szüntelen imádkozzatok!

Ez úgy hangzik, mint egy parancs vagy szabály, de előtte, 1Thessz 5:16-ban azt mondja : Mindenkor örüljetek! Ez nem parancs, ez az életünk. Azt gondolom, nem véletlen, hogy Isten összekapcsolja az imát, az örvendezést és a hálaadást. Ezek fontosak az életünkben. Ha nincs ima az életemben hívőként, akkor nagyon nehezen találom meg az okot az örömre. Ha viszont közösségben vagyok Istennel rendszeresen imában, akkor könnyen meglátom azt, amit elkészített, amiben örvendezhetek.

Kérlek, imádkozz emberekért, akik még nem ismerik az Urat! Tedd! Ez nem egy program, ezek lelkek. Nagyszerű ezt tenni, rendszeresen. Olvastam, talán Moody volt az, akinek százvalahány név volt a listáján, és nap mint nap imádkozott értük, hogy megtérjenek. Látta, ahogy egyenként megtérnek, kettőt kivéve – akik a temetésén tértek meg. Tedd! Imádkozz lelkekért!

Isten terve az, hogy naggyá tegye az embert, sokkal nagyobbá, mint bármi mást.

Zsid 2:16 Mert nyilván nem angyalokat karolt fel, hanem Ábrahám leszármazottait karolta fel.

Mit csinált Jézus? Mit csinált Isten, amikor megszólította az emberiséget? Nem angyalokkal foglalkozott, Jézus nem angyali formában jött el – hiába lett volna dicsőségesebb, mint az emberi –, hanem emberi formában jött el. Nem egy állat formájában jött el, nem az embernél kevesebb formában jött el, hanem emberként jött el. Azt olvassuk itt, hogy nem angyalokat karolt fel.

Zsolt 8:3-4 (4-5) Mikor látom az eget, ujjaid munkáját, a holdat és a csillagokat, amelyeket elrendeztél, azt mondom: Micsoda az ember, …

Ha megnézed a világegyetemet, micsoda az ember?!

Zsolt 8:4-5 (5-6) … hogy megemlékezel róla, és az ember fia, hogy gondod van rá? Hiszen csak kevéssel tetted kisebbé Istennél, dicsőséggel és tisztességgel koronáztad meg őt!

Tyű! Lenyűgöző, hogy Isten mekkora tisztességet adott az embernek! Miért? Azért, mert Isten nagyot akart tenni az emberrel. Sokkal nagyobbat, mint bármi mással. Ez az üzenetünk. Ez ilyen egyszerű. Az ember Isten módszere. Isten úgy döntött, hogy ez a módszere. Megvan az oka rá.

Zsid 2:5 Mert nem angyaloknak vetette alá a jövendő világot, amelyről szólunk.

Nekünk adta a mennyet.  Nekünk adott valamit, ami dicsőséges. A gyülekezetekben nagyon sokan keresik a jobb és jobb módszereket, de Isten módszere mindig jelen van a gyülekezetben. Isten nem jobb módszereket keres, hanem “jobb emberekké” akar minket tenni. Miért? Azért, mert az emberek Isten módszere. Te vagy Isten módszere. Ami azt jelenti, hogy Istennek igazán nincs módszere.

Istennek nincs módszere. Hadd magyarázzam el! Ef 6:11-ben azt olvassuk, hogy Sátán nagyon okos, metodikus, módszeres. Még sem tudja túlokoskodni Istent. Soha nem teheti meg. A világ tele van filozófusokkal. (Minden kocsma is tele van filozófusokkal :-), csak azok nem túl következetesek.) A világ tele van bölcs emberekkel, okos emberekkel, olyan emberekkel is, akiknek magas az IQ-ja. Mégis az ember a bölcsességében 1Kor 1:20 nem találja meg Istent. Miért? Azért, mert módszerekben keressük Őt.

Minden vallás módszerekről szól. „Engedelmeskedj a buddhizmus öt fogadalmának, és akkor elérsz a nirvánába!” Ez módszertan. „Vidd az áldozatodat a bálványnak, és aztán gazdag leszel, biztonságban leszel és egészséges leszel!” – ezt ígéri a vallás.
Sátán szeretné, ha a mi hitünk is ilyen lenne. Tudod, honnan tudom? Valahányszor beszélgetek valakivel az utcán a kereszténységről, nagyjából mindenki azt mondja: „Ó, tudom, mi a kereszténység! Viselkedj jól, és akkor rendben leszel Istennél.” Bocs, de ez csak azt mutatja, hogy nem figyeltél. Vagy a rossz üzenetet hallgattad. Amit mondtál, hogy viselkedj jól, és akkor rendben leszel Istennél, az nem Isten gondolata. Miért? Azért mert Ő soha nem fogja módszerekre korlátozni ezt az egészet.

A módszerek számunkra hasznosak, eszközök, de ha a mögöttes rész hiányzik, akkor mindent elmulasztottunk. Akkor elmulasztottuk az egészet. Jók a módszereink, kiválóak, de nincs meg mögötte, amire szükség van. Ha nincs meg a szív, nincs meg a szeretet, nincs meg a hit, nincs meg a kapcsolat Istennel, nincs meg az öröm, nincs meg a szabadság, nincs meg az Ige gazdagsága, akkor a módszerek mit sem érnek. Semmit nem érnek! Mert akkor olyanok leszünk, mint e világ bölcsei, mint e világ vitatkozói, mint e világ aprólékos emberei, akik a bölcsességükben, a vitázásukban és az aprólékos módszereikben nem ismerik meg Istent. Nem érik el. Miért nem tudja Sátán túlokoskodni Istent? Azért, mert ez nem IQ-meccs, ez nem egy módszertani meccs. Ez másról szól.

  • Figyelj! Minden, amit Isten csinál, az személyes. Ő nem tud másként tenni. Tudod, miért? Azért, mert Ő igaz. Mert Isten igaz. Ez az egyik tulajdonsága, hogy Isten igaz. Mit jelent? Azt jelenti, hogy Isten hű ahhoz, Aki. Ján 3:33 Isten igaz. Róm 3:4 legyen minden ember hazug, de Isten igaz. Ő igaz! Ez a valóság. 2Kor 1:18 Isten igaz. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy Ő nem tud másféle lenni. Ő személyes mindenben, amit csinál.  Van, amit nem értünk. Több az, amit nem értünk Ő belőle, mint az, amit értünk, nyilván. Isten személyes mindenben.
  • Zsid 1:3 a világegyetem azért létezhet, mert Isten személyesen fenntartja azt.
  • Bármi az életünkben, ami jó dolog, ami történik velünk, az Isten személyes ajándéka számunkra: ApCsel 14:17 jóllehet nem hagyta magát bizonyság nélkül, mert jótevőtök volt, az égből esőt adott, termést hozó időket, és bőven megelégített eledellel és szívbéli örömmel. Bármi jó dolog történik az életünkben, az Isten személyes ajándéka számunkra.
  • Az életünk ApCsel 17:28 személyesen Istenben van. Kol 1:17 Őbenne állunk fenn. Nem úgy, mint a panteisták gondolják, hogy egy tárgy az valamennyire Isten. Nem! Hanem személyesen. Isten személyes és mindenütt jelenvaló. Nem személytelen, nem módszerek, hanem személyes mindenekben.
  • Minden üdvösség, minden megtérés Isten személyes vonzása miatt van. Ján 6:44 Jézus azt mondta: Senki nem jöhet Hozzám, ha az Atya nem vonta őt. Személyes minden egyes megtérés. Nincsen véletlen megtérés. Mindnyájunkat Isten vont, és ma hívőkként felismerjük ezt. Amikor nem voltunk hívők, azt hittük véletlenül jöttünk el, de ma látjuk, hogy ez személyes. Isten személyesen vont minket.
  • Bármilyen igaz megértés a szellemi dolgokkal kapcsolatban személyesen van kijelentve felénk. 1Ján 2:27-ben azt mondja: van kenetetek. Ez a Szent Szellem. „Van egy kenetetek, a Szent Szellem, Aki bennetek marad. Nincs szükségetek rá, hogy valaki tanítson titeket, hanem a kenet az igazságra megtanít benneteket.” Tanulhatom a Bibliát, megtanulhatom a szavakat, a verseket, a fejezeteket, a könyveket – akár az egész könyvet, lehetséges –, de amikor megragadok valamit Isten természetéről, amikor felismerek valamit Őróla, annak személyes kijelentésnek kellett lennie a Szent Szellemtől. Ezt mondta Jézus is Péternek Mát 16:18-ban: „Test és vér ezt nem jelentette ki neked. Ezt az Én Atyám jelentette ki neked. Személyesen Ő kommunikált feléd.”

Ez annyira bátorító! Nem módszereink vannak, hanem személyes Istenünk van, Akinek nem módszerei vannak, hanem te vagy a módszere, te vagy ott Neki. Bármilyen növekedés a szentségben, az igazságban, az személyesen az Ő Szelleme által történik, Júd 1:19-20.

Amikor azt mondom, hogy Isten nem jobb módszereket keres, hanem jobbá tesz minket, akkor nem arról beszélek, hogy Isten jobbá tenne minket a viselkedésünkben. „Viselkedj jobban, és akkor jobb ember leszel!” Nem! Ezt világossá tette a legelején, amikor megismertük Őt: Újjászülettél; Ján 3:3. Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy új szívet kapunk, Ezék 36:26; új elmét kapunk, 1Kor 2:16. Amikor újjászületünk, – ha úgy tetszik – belülről kifelé megújít minket.  “Belülről-kifelé” újít meg. Amikor ma beszél nekünk erről – ha hívő vagy –, akkor világosan mondja 1Kor 6:11-ben: megmosattatok, megszentelődtetek és megigazultatok az Úr Jézus nevében és a mi Istenünk Szelleme által. Azt mondja, hogy megtörtént. „Ezt megcsináltam veled, amikor hittél Bennem.”
Az az Ő vágya, hogy ez ki legyen fejezve az életünkben. Nyilván az a vágya, hogy a gyermekségből felnőjünk.

1Kor 13:11 Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, úgy ítéltem, mint gyermek, miután pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermekhez illő dolgokat.

Van növekedés az életünkben hívőkként. 1Kor 13:12 amikor meglátjuk Őt,  akkor színről színre, nyíltan fogjuk látni Őt, és Ő is minket.

1Kor 13:13 Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.

Erről beszélünk. Mi Isten módszere? A szeretet. Kivéve, hogy a szeretet nem módszer. Egyszerűen csak annyi, hogy fontos vagy Neki, értékes vagy Neki, számítasz Neki. Ha nem ismered Jézust, Ő annyira szeret téged, hogy tett neked egy ígéretet: Ha Hozzá jössz, akkor új életet ad neked, akkor újjá tesz téged. Ez a vágya.

Ha hívő vagy, akkor is van egy vágya az életedben. Ef 4-ben azt olvassuk az életünkről, hogy ez a terve:

Ef 4:13 míg mindnyájan eljutunk a hitnek és az Isten Fia megismerésének az egységére, az érett férfiúságra, a Krisztus teljessége szerinti nagykorúságra,

Ez Istennek a célja velünk, hogy befussunk a célba, hogy eljussunk az érettségre, hogy egy teljesen felnőtt emberré legyünk. Ez a célja velünk. Ez nem módszer, hanem egyszerűen csak a szeretete. Ahogy egy szülő vágyik látni felnőni a gyermekét, és aztán szeretné látni, hogy jó döntéseket hoz az életében. Ez nem egy módszer, ez nem egy program, ez szeretet, ahol az a gyerek számít. Ugyanígy mi is Istennek. Istennek nincs módszere velünk, nincs programja velünk, hanem szeretete van felénk. Ez az, ami számít. Ezt kell megragadnunk. Ez a mögöttes dolog.

Ha vannak módszereink, de ez nincs ott mögötte, ha nincs szeretet, ha nincs szeretetkapcsolat, akkor a módszereink ugyanolyan üresek lesznek, mint az összes szociális és karitatív tevékenység, ami zajlik a világban, ahol nincs személyes törődés, ahol nincs igazi szeretet.

Azt mondtam, hogy Istennek nincs módszere, vagy hogy Istennek az ember a módszere. Az pusztán annyit jelent, hogy Ő szeret minket. Amikor Isten úgy döntött, hogy megmenti az emberiséget, akkor azt az egy Nóé által tette. Ha Istennek lennének módszerei, az az ember lenne.

  • Isten úgy döntött, úgy választott, hogy a zsidókat az ember-Mózes által vezeti ki. Ha Istennek lenne módszere, azok az emberek lennének.
  • Isten úgy döntött, hogy a népét pl. Sámuel által vezeti, egy ember által. Ha Istennek lenne módszere, az az ember lenne.
  • Isten úgy választott, hogy Krisztus alapját számunkra Pál által fekteti le. Ha Istennek valaha lenne módszere, akkor az az ember lenne.
  • Isten úgy választott, hogy a következő nemzedéket általad és általam éri el. Ha Istennek valaha lenne módszere, az te lennél. Az te lennél!

Istennek nincs módszere, Neki gyermekei vannak. Ez azt jelenti, hogy nincs valahol egy rendszer, amire azt mondhatnám: Én csak itt elleszek, és majd a rendszer elvégzi azt, aminek meg kell történnie. Nincs valahol egy angyal, amire azt mondhatnám: Én nyugodtan lehetek passzív, majd az az angyal elvégzi. Nincs valahol egy szervezet, a gyülekezet nem egy olyan szervezet, amire azt mondhatom: „Ó, majd a gyülekezet imádkozik! Majd a gyülekezet hirdeti az Igét! Ó, majd a gyülekezet evangelizál!” Nem!

Ha hívő vagy Krisztusban, akkor te vagy az Ő gyermeke, az egyetlen – ha úgy tetszik – módszere.
Isten sokat vágyik tenni veled. Isten naggyá vágyik tenni téged. Sokkal nagyobbá, mint valaha hitted volna!

Ámen.

Kategória: Egyéb