Isten hűséges az ígéreteiben

2016 június 22. szerda  18:30

Azt álmodtam, hogy ilyen újságcikkek jelentek meg: „A magyar válogatott kiejtette Portugáliát az EB-n. A pizsamás kapus mindent kivédett.” Az üzenetünk azonban nem erről szól. 🙂

2Pét 3:3-4 Mindenekelőtt tudjátok meg, hogy az utolsó napokban csúfolódók jönnek, akik saját kívánságaik szerint járnak, és gúnyosan kérdezgetik: Hol van az ő eljövetelének ígérete? Mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy marad a teremtés kezdetétől fogva.

Itt azt olvastuk, Péter azt mondja, hogy az utolsó időkben lesznek emberek, akik kétségbe vonják Isten ígéreteit. Azt írja, hogy gúnyolódni fognak, kérdezgetik: Hol tart az Ő eljövetelének ígérete? „Hol van Jézus? Nem azt ígérte, hogy visszajön?” Ez a hitetlenségnek, az istentelenségnek, a gonoszságnak egy nagyon nyílt megnyilvánulása lesz. Látni fogjuk. Ez egy nyílt megnyilvánulása lesz, de van ennél sokkal árnyaltabb megnyilvánulása is a hitetlenségnek. Az, amikor a szívünkben nem hisszük el Isten ígéreteit. Nem hisszük el Isten ígéreteit, vagy ha el is hisszük, akkor sem vonatkoztatjuk magunkra.

Mondhatja valaki: „Hát, igen! Neki bejönnek Isten ígéretei. Ő olyan, akinek én is megtenném. Isten helyében én is megtenném neki, de nekem nem jön be. Nekem egyszerűen nem jönnek be!” Amikor így gondolkodunk, akkor tulajdonképpen arcul csapjuk Istent. Akkor azt mondjuk Neki: „Isten, Te hazudsz. Azt ígérted: Kérjetek, és adatik.; és már mióta kérem azt az autót, és még mindig nincs meg! Évek óta kérem, és még mindig nincs meg! Azt ígérted, hogy a Fiaddal együtt nekem adsz mindent, de ezzel szemben még azt is elvesztettem, amim volt. Nekem nem jönnek be a Te ígéreteid.”

Nagyon gyakran megesik ez velünk. Ugye, már veled is megesett? Mert ez nagyon gyakran megtörténik, hogy kételkedünk Isten szavában, és úgy gondolkodunk Felőle, mint saját magunkról vagy más emberekről. Gyakran előfordul, hogy Istent lehozzuk arra a szintre, ahol mi vagyunk. Viszont van egy jó hírem: Isten Isten. Ő annyival felette áll mindennek, annyival felette áll a gondolatainknak, hogy el sem tudjuk képzelni!

Ézs 55:8-9 Mert az én gondolataim nem a ti gondolataitok, és a ti útjaitok nem az én útjaim, így szól az ÚR! Mert amiképpen magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én útjaim a ti útjaitoknál és az én gondolataim a ti gondolataitoknál!

Ez más kategória. Olyan kategória, ahova mi nem érünk fel. Lehet, hogy ezért van az, hogy Istent lehozzuk a mi szintünkre. Lehet, hogy ezért van az, hogy Istenre néha úgy nézünk, mintha Ő is ember lenne. Mindenekelőtt azonban meg kell tanulnunk Istenre olyan személyként nézni, Aki mindenek felett áll. Préd 5:2 Isten a mennyben van. Mát 6:9-ben szintén ezt mondja: A mi Atyánk, Aki a mennyben van… Isten mindenek felett van, és csak így tekinthetek Istenre, hogy Ő a mindenek felett való Úr.

Aztán még úgy nézhetek Rá, Akinél összpontosul minden hatalom, Mát 28:18. Úgy is kell tekintenünk Istenre, hogy Ő szuverén. Ő egy szuverén lény, Akit nem korlátozhat senki és semmi. Zsolt 135:6 mindent megtehet az Úr. Mindent! Magasságban, mélységben, vizeken, földön, szárazon… mindenhol mindent megtehet. Őt nem lehet korlátozni.

Aztán, úgy kell Istenre tekinteni, hogy Ő végtelen. Istent nem lehet megmérni. Ő hatalmas, végtelen. Az a szó, hogy végtelen, igazából nem is fejezi ki az Ő méreteit. Nem tudjuk meghatározni, hogy Isten mekkora. Nincs az a szó, amivel meg tudjuk határozni Isten méreteit, mert ha lenne ilyen szó, akkor annak nagyobbnak kéne lenni, mint Isten, hogy befogadja Őt. Végtelen, hatalmas, és ez ámulatba ejtő! Zsolt 145:3 a nagysága felfoghatatlan.

Aztán úgy kell Istenre tekinteni, mint Aki örök, változhatatlan; Mal 3:6, Jak 1:17. Vagyis mit kell megtanulnunk? Azt, hogy úgy kell Istenre tekintenünk, hogy Ő nem ember. Az ígéreteket nem a Vajákos Biri tette a Ludas Matyiból, hanem a mindenek felett álló, hatalmas, teljhatalmú Isten. Ő adott nekünk ígéreteket. Ő tette nekünk ezeket az ígéreteket. Ő nem ember.

4Móz 23:19 Isten nem ember, hogy hazudjék, és nem embernek fia, hogy megváltozzék. Mond-e ő valamit, hogy meg ne tenné? Ígér-e valamit, hogy ne teljesítené?

Ez jó hír? Nem ember az Isten, hogy hazudjék! Zsid 6:18 lehetetlen, hogy Isten hazudjon. Tit 1:2 Isten, Aki nem hazudik… Ő nem ember, hogy a saját érdekeinek megfelelően változtatgassa az ígéreteit. Ő nem olyan, mint mi, hogy mindig a pillanatnyi érdekünknek megfelelően változtatjuk az ígéreteinket. Megígérek valamit, aztán menet közben rájövök, hogy ebből nem jönnék ki jól, és emiatt nem tartom be az ígéretemet. Ez egy tipikus emberi tulajdonság. Isten viszont nem ember.

Mond-e olyat, amit meg ne tenne, ígér-e olyat, amit nem teljesít? Semmi olyat nem mond, amit ne teljesítene. Semmi olyat nem mond, amit ne tenne meg. Semmi olyat nem ígér. Isten nem olyan, mint egy rossz szülő, aki csak folyamatosan ígérget a gyermekének, de aztán nem teljesíti be. Sok szülő teszi ezt a gyermekével: Ha most békén hagysz, és meg tudom nézni a meccset, akkor holnap majd elmegyünk focizni. Aztán másnap: „Hú, most annyi dolgom van, majd holnapután. … Majd a jövő héten!”

Ő örök, és nem változik. Ez nagyon fontos. Jak 1:17 Istenben a változásnak még az árnyéka sincs meg. Itt a jó hír: az Ő változhatatlansága garancia arra, hogy beteljesíti az ígéreteit. Ha Isten is olyan lenne, mint mi, hogy örökösen változunk, akkor semmi garancia nem lenne arra, hogy beteljesíti az ígéreteit, de az, hogy örök és a változásnak az árnyéka sincs Benne, az garancia arra, hogy amit Ő megígér, azt be is teljesíti. Ez bámulatos.

Az Ő hűsége részben ebben merül ki, hogy beteljesíti az ígéreteit. Ő hűséges. Ő megígérte a Messiást, és Gal 4:4 Ő eljött. Ábrahámnak megígérte az utódot? Hetvenöt éves volt Ábrahám, amikor megígérte neki Izsákot, és nem is sokat kellett várnia, mert száz éves korában már meg is lett az ígéret. 🙂 Meglett! Ez a fontos. Nem biztos, hogy azonnal teljesül, de teljesül. Izraelnek tett nagyon sok ígéretet, és azokat, amiket ismerünk, amik már beteljesedtek, arra már biztosan mondhatjuk, hogy beteljesedett, de ezen az alapon mondhatjuk azt is: Ami majdan fog beteljesedni, egészen biztosan meglesz.

Az Úr ígéretei nem attól függnek, hogy én hogyan viselkedem. Az Ő ígéretei a Saját szaván állnak. Rajta múlik, és ez a garancia. Csak gondolj bele, ha csak akkor teljesülnének az ígéretei, ha jól viselkednénk, ha tökéletesek lennénk, ha minden rendben lenne, akkor azt hiszem, hogy egyetlenegy ígéretét sem látnánk beteljesedve. Az Ő ígéretei viszont azon állnak, hogy Ő igaz, hű és örök. Ő igaz, hű és örök. Amikor Ábrahámnak tette az ígéretet az utódjáról, hogy nagy népet támaszt belőle, az sem Ábrahámon múlott, hogy beteljesedik-e vagy sem, hanem az Úr szaván.

Zsid 6:13-14 Mert Isten, amikor ígéretet tett Ábrahámnak, mivelhogy nem esküdhetett nagyobbra, önmagára esküdött, és így szólt: Bizony megáldalak téged, és bizony megsokasítlak téged.

1Móz 22:16-17 „Magamra esküszöm” – azt mondja az ÚR. Isten nem aprózza el. Ő Saját Magára esküdött. Azért, hogy lássuk, az, hogy az Ő ígéretei beteljesülnek, nem máson múlik, hanem csak és kizárólag Őrajta.

Zsid 6:15 És mivel hosszútűrő volt, megkapta az ígéretet.

Ábrahám hosszútűrő volt, s végül is megkapta, ami meg volt neki ígérve. Nem mindig azonnal teljesül Isten ígérete, de Ő nem ember, hogy hazudjon. Nem ígér olyat, amit ne tenne meg, úgyhogy idővel meg fog történni.

Zsid 6:16-17 Mert az emberek nagyobbra esküsznek, és náluk minden vitának véget vet és mindent megerősít az eskü. Ezért Isten is esküvéssel kezeskedett, mert még meggyőzőbben akarta megmutatni az ígéret örököseinek, hogy végzése változhatatlan.

Csak gondolj ebbe bele, hogy mennyire fantasztikus ez! Amikor egy ember azt mondja például: Az életemre esküszöm…; vagy: Az anyám életére esküszöm…; akkor ez olyan súllyal nyom a latban, hogy akár a vita is véget érhet. Isten nyomatékosítani akarta. Ő azt akarta, hogy biztosak legyünk benne, hogy tudjuk, az Ő ígéretei beteljesednek. Azért adta az ígéreteket, hogy azok beteljesedjenek. Lehet ez a reménységünk. Ez bámulatos.

Zsid 6:18 Azért, hogy két változhatatlan tény által, amelyekre nézve lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erős vigasztalásunk legyen nekünk, akik hozzá menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet,

Két változhatatlan tény – ez a garancia: Isten szava és Isten esküje. Az ígéretei beteljesülnek. Isten ígéretei megvannak. Harmincegyezer százhatvanegy vers van a Bibliában, ebből kb. hétezer személyes ígéret nekünk. Most mindegyiken végigmegyünk, de ígérem, hogy öt percnél többet egyikről sem fogok beszélni. 🙂 Na, nem!

Néhány ígéretét azonban kigyűjtöttem azzal a szándékkal, hogy bátorodjunk, hogy lássuk, hogy megvannak Isten ígéretei. A mindenható, a mindenek felett álló, a hatalmas, szuverén Isten tette ezeket az ígéreteket, hogy a szívünkben legyen elrejtve. Kol 3:16 Krisztus beszéde lakozzék bennetek gazdagon! Amikor ezt hallod a pulpitusról, akkor könnyen mondhatod: „Ah, a pásztor már megint kitalált nekem egy programot: tanuljam a verseket, rejtsem el a szívemben. Milyen jól be tudja osztani az időmet!”

Ez nem erről szól! Ez nem cselekedetprogram, ez nem munkaprogram, hanem ez Istennek a gondoskodása. Ez Istennek a természetfeletti gondoskodása. Ő azt akarja, hogy ott legyenek a szívünkben az Ő ígéretei. Ő azt akarja, hogy amikor benne vagyunk egy élethelyzetben, akkor legyen muníciónk, akkor legyen mihez hozzányúlni, hogy bele tudjunk kapaszkodni, hogy az az ígéret át tudjon vinni minket a nehézségen, és sok területen.

Rengeteg területen ad Isten ígéreteket. Vannak ígéretei, amik a megélhetésünkre vonatkoznak. Azt hiszen, ha csak ezeket néznék meg, akkor is csodákat látnánk. Ha tényleg belemennénk. Nem tudunk mélyen belemenni, mert ezek az ígéretek olyan erőteljesek, hogy mindegyikről egyenként lehetne jó hosszan üzenetet prédikálni. Csak említés szintjén nézzük meg, tényleg azért, hogy bátorodjunk.

Vannak ígéretei a megélhetésünkre. Mát 6:32, Zsolt 139:4-ben azt mondja: Isten tudja, hogy mire van szükségünk. Ez önmagában véve jó hír, de a még ennél is jobb hír az, hogy be is tölti a szükségünket. Ott az ígérete Fil 4:19-ben, hogy betölti minden szükségünket. Ő betölti minden szükségünket. Amire igazán szükségünk van, azt Ő odaadja. Ez ámulatba ejtő. Isten azt ígéri a hívőnek, hogy még az unokái sem fognak kéregetni, Zsolt 37:25.

Aztán Zsolt 34:11 az oroszlán is éhezni fog, de azok, akik az Urat keresik, nem fognak nélkülözni semmi jót. Gondolj ebbe bele! Az oroszlán, az állatok királya, hatalmas, erős állat, akinek nem gond zsákmányt szerezni, még az is éhezni fog, de az igazaknak meglesz mindenük. Nem nélkülöznek semmi jót. Micsoda ígéret ez! Amikor nehéz helyzetben vagy, amikor már hó elején elköltötted a fizetésedet, és még előtted áll szinte az egész hónap, milyen jól jönnek ezek az ígéretek! Betölti minden szükséged.

Nem fog nélkülözni az igaz. Az unokája sem fog kéregetni. Péld 10:3 nem éhezik az igaz. Milyen jó ráállni ezekre az ígéretekre! „Ó, pásztor, ezek csak ígéretek.” Nem! Ezt a mindenható, a magasságos, a természetfeletti, a teremtő Isten ígérte meg, nem akárki. Isten, Aki nem ember, Aki nem hazudik, Aki nem tesz olyan ígértet, amit ne teljesítene be. Ez az Ő ígérete, úgyhogy bátran ráállhatunk, elrejthetjük a szívünkben, és aztán bátorodhatunk, és mehetünk ezen az úton. Ez ámulatba ejtő.

Isten nem akarja, hogy kételyek között éljünk a biztonságunkat tekintve. Sajnos tele van a kereszténység tévtanítással. Az egyik ilyen az, hogy elveszítheted az üdvösségedet. Isten nem akarja ezt, hanem azt akarja, hogy bátran fel tudd venni az üdvösség sisakját, hogy legyen mély meggyőződésed, hogy nem veszítheted el. Örök biztonságban vagy, és ígéreteket adott erre. Azt mondja: Senki sem ragadhat ki minket Jézus kezéből; Ján 10:28.

A következő versben Ján 10:29-ben azt mondja, hogy az Atya kezéből sem ragadhat ki senki. Róm 8:38-39 semmi nem képes kiragadni Isten szeretetéből. Semmi! Biztonságban vagyunk. Hiába mondják azt, hogy elveszítheted az üdvösségedet, hiába hallod azt, hogy ha nincsenek gyümölcseid, akkor nem vagy megváltva, nem vagy megtérve, ez hazugság. Senki nem szakíthat ki. Senki!

Isten ezt akarja, hogy ez ott legyen a szívünkben. Isten azt akarja, hogy ebbe tudjunk belekapaszkodni. Amikor jön egy hang: Vigyázz, mert elveszítheted az üdvösségedet!; akkor elő tudjuk venni ezeket az ígéreteket. Senki nem szakíthat ki az Atya kezéből, mert az Atya személyesen tart minket. Ő a tenyerébe vésett minket. Ott vagyunk a tenyerébe vésve. Onnan senki nem szakíthat ki, és ez ámulatba ejtő.

Isten ismer minket. Tudja azt, hogy bukdácsolunk, tudja azt, hogy elbukunk, és ígéretet ad arra, hogy helyreállhatunk. Ez csoda. Zsolt 36:6 nem szűnik meg az Ő kegyelme. Soha nem szűnik meg az Ő kegyelme! JSir 3:21-22 minden nap megújul az irgalma. Zsid 4:16 amikor szükségünk van Rá, odamehetünk Hozzá, és kegyelmet és irgalmat találunk.

Aztán 1Ján 1:9 Ő hű és igaz, ha megvalljuk a vétkeinket, akkor Ő megbocsátja, és megszabadít minden álnokságtól. Milyen erőteljes ígéretek ezek! Nem kell rettegnem attól: Jaj, most ezt jól kell csinálnom, mert mi lesz akkor, ha elszúrom! Nem bátorítalak rá, ne érts félre, de elbukhatunk, mert van helyreállás. Mert megvan Istennek az ígérete erre, hogy helyreállhatsz. Ő hű és igaz, és ez csoda. Ez hatalmas nagy csoda.

Aztán Istennek van néhány ígérete, amiben mi is részesek vagyunk. Úgy értem, hogy részünk van benne. Mert ezek olyan ígéretek, amire azt mondja: Ha te megteszed ezt, akkor Én is megteszem ezt. Az engedelmességünk kell ahhoz, hogy az ígéretei megvalósuljanak. Néhány ilyen ígérete van. 5Móz 28:2-3 ha hallgatsz az Úrnak, Istenednek a szavára, áldott leszel.

Ján 15:7 Ha énbennem maradtok, és az én beszédeim bennetek maradnak, kérjetek, amit csak akartok, és megadatik nektek.

Ezek olyan ígéretek, amikbe Isten bevon minket. „Neked is van részed ebben. Gyere, maradj meg az Én beszédemben, aztán Én megadom, amit kérsz.

Végezetül, Isten megígérte, hogy meghallgatja az imáinkat. El sem tudod képzelni, hogy ez milyen hatalmas dolog.

Zsolt 145:19 Beteljesíti az őt félők kívánságát, meghallgatja kiáltásukat, és megsegíti őket.

Jer 33:3 Kiálts hozzám, és felelek, …

„Csak gyere! Legyél Velem közösségben. Csak mondd el! Kiálts Hozzám, és Én megfoghatatlan dolgokat fogok kijelenteni neked. Olyat, amit nem tudsz. Meghallgatom az imádat.” Gondolkoztál-e már azon – ezt már többször több helyen elmondtam, engem ez a gondolat lenyűgöz –, Isten annyira alázatos, hogy a mi imáink alapján mozgatja a világmindenséget? Gondolkoztál már ezen?

Sokan foglalkoznak politikával hívőként, és nagyon sok dologba próbálnak beleszólni, sok mindent próbálnak irányítani, de igazából erre nekünk nincs semmi hatalmunk. Viszont imádkozhatunk. Letérdelhetünk és imádkozhatunk azzal az ígérettel, hogy Ő meghallgatja az imáinkat, hogy Ő összegyűjti az imáinkat, és aztán teljesíti. Aztán lehet, hogy nem teljesíti, de akkor sem fog a földre hullani az imánk. Ő akkor is összegyűjti. Lehet, hogy most még nem tart ott az életed, lehet, hogy csak két hét múlva fog beteljesedni, de Istennek megvan az ígérete. Mindenre megvan az ígérete, és Istennek az ígéretei kimeríthetetlenek. Egész egyszerűen csak reggelig lehetne beszélni róla.

Amire azonban most szeretnélek bátorítani, hogy ragadd meg ezeket az ígéreteket. Rejtsük el ezeket az ígéreteket a szívünkbe, álljunk rá erre az ígéretekre, keverjünk hitet az ígéreteihez, és aztán az ígéretei meg fognak tartani minket. A legnehezebb helyzetben is találhatunk az Írásban olyan ígéretet, ami képes megtartani, ami képes továbbvinni, ami a mai napra vonatkozik, és ami a mai napon meg tud tartani. Aztán a holnap? Majd gondoskodik a maga bajáról a holnapi nap, csak ma ráállok Isten ígéreteire. Mert Zsid 10:23 hű az, Aki ígéretet tett.

Ámen.

Kategória: Egyéb