Boldog, aki nem botránkozik meg & Lehetőségek ajtaja

2015 február 15. vasárnap  18:00

 

P. Kiss Laci

Jézus két boldogmondására szeretnélek emlékeztetni. „Boldogok a házasok.” 🙂 Nem! Ilyet nem találsz a Bibliában. „Boldogok a gazdagok.” Ez sincs benne, bármennyire keresed is. 🙂 „Boldogok a hatalmasok.” Nem! Az egy másik bibliában van benne. 🙂

A két boldogmondás egyike:

Mát 11:6 És boldog, a ki én bennem meg nem botránkozik.

A másik Ján 20-ban van. Ez Jézus feltámadása után történt, miután Tamás szembesült a feltámadt Jézus Krisztussal. Előtte kinyilvánította a hitetlenségét: „Hacsak a szememmel nem látom, hacsak az ujjaimat nem teszem az Ő sebeibe, nem hiszem, hogy Ő feltámadt. Mondhattok nekem bármit tanítványtársaim, csak ha a szememmel látom!”

Rá nyolc napra Jézus ott volt, és miután azt mondta: Békesség néktek!; rögtön Tamáshoz fordult: „Tamás, hozd a kezedet! Tedd meg, amit meg kell tenned! Ne legyél hitetlen, hanem legyél hívő!” Hozzáteszem, hogy ő olyan tanítvány volt, aki három évig Jézussal járt, tanúja volt a csodáinak, hallotta Jézus beszédeit. Azt, hogy mennyi maradt meg az elméjében, nem tudom, mindenesetre nem az erős hitével tűnt ki. Legalább is ebben az esetben biztosan nem. Látjuk viszont, hogy letérdelt Jézus elé, és azt mondta: Én Uram és én Istenem!

Ján 20:29 Monda néki Jézus: Mivelhogy láttál engem, Tamás, hittél: boldogok, a kik nem látnak és hisznek.

Ez a két boldogmondás: „Boldog, aki Énbennem meg nem botránkozik.” és „Boldogok, akik nem látnak és hisznek.” Valaha megbotránkoztál Jézusban? „Isten őrizzen! Soha!” Ismered azokat a dolgokat, amiket Jézus mondott, és amiket tett? Egyetértesz mindennel, amit Ő mond? „Persze! Amíg nem tudom, hogy mit mond.”

Nem véletlenül mondta ezt Jézus: Boldogok, akik meg nem botránkoznak Bennem. Mert sokan követték Őt, de amikor túl sok volt az áldozat, amikor túlságosan felforgatta Jézus gondolata, beszéde az életüket, akkor inkább ragaszkodtak a saját életükhöz, és jó néhányan elhagyták. Vagy mondjuk azt, hogy sokan? Nem tudom, mindenesetre voltak, akik elhagyták, és voltak, akik hűségesek voltak Hozzá. Többek között ilyen volt Péter. „Ti is elhagytok Engem?” – kérdezte Jézus a tizenkettőt. Péter azt felelte: „Hova mehetnénk? Tenálad vannak az örök élet beszédei.”

Mát 10-ben Jézus kiküldi a tanítványait, hogy prédikálják, elközelített a mennyek országa.

Mát 10:8 Betegeket gyógyítsatok, poklosokat tisztítsatok, halottakat támasszatok, ördögöket űzzetek. Ingyen vettétek, ingyen adjátok.

Tudjuk, hogy ezt megtették. Van feljegyzés arról, amikor visszatértek erről az útról, és örvendezve számoltak be: „Ez a dolog működik! A betegek meggyógyultak, a tisztátalan lelkek engednek nekünk…”, és csodák történtek. Tudod, mi a meglepő? Az, hogy a tanítványok között ott volt Júdás is, és úgy tűnik, hogy az ő imájára is válaszoltak. Lehetséges, hogy ő olyan ember volt, aki megbotránkozott Jézusban?

Mát 10:11-13 A mely városba vagy faluba pedig bementek, tudakozzátok meg, ki abban méltó; és ott maradjatok, a míg tovább mehettek. Ha pedig bementek a házba, köszöntsétek azt. És ha méltó a ház, szálljon a ti békességtek reá; ha pedig nem méltó, a ti békességtek rátok térjen vissza.

Tehát a tanítványok voltak Isten békességének a hordozói. Jézus egyik akarata az, hogy ez a békesség ott legyen az otthonodban.

Mát 10:14-16 És ha valaki nem fogad be titeket, és nem hallgatja a ti beszédeteket, mikor kimentek abból a házból, vagy városból, lábaitok porát is verjétek le. Bizony mondom néktek: Az ítélet napján könnyebb lesz a Sodoma és Gomora földjének dolga, mint annak a városnak. Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé; legyetek azért okosak mint a kígyók, és szelídek mint a galambok.

Komoly szolgálat, komoly üzenet. Mindenki befogadja? Nem. Vannak, akik ezt elutasítják, és vannak, akik ellenállnak ennek az üzenetnek. Találkoztál-e már ilyen emberekkel, akik hallottak Jézusról, vagy esetleg látták az életedet, és azt mondták: „Na, erre nekem nincsen szükségem. Nekem tökéletesen elegendő az, ami most van.” „Bizony mondom néktek: Az ítélet napján könnyebb lesz a Sodoma és Gomora földjének dolga, mint annak a városnak.”

Mát 10:32-34 Valaki azért vallást tesz én rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei Atyám előtt; A ki pedig megtagad engem az emberek előtt, én is megtagadom azt az én mennyei Atyám előtt. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem, hogy békességet bocsássak e földre; nem azért jöttem, hogy békességet bocsássak, hanem hogy fegyvert.

„Jézus nem a békesség fejedelme?” – kérdezheti valaki. De, igen! Viszont szeretné, ha tudatosulna a tanítványok elméjében, hogy ez a világ, ennek a világnak a rendszere nem Isten világa, nem Isten rendszere. Ez az Ellenség kezében lévő rendszer. Jézus azért jött ide, hogy harcoljon ennek a világnak a fejedelmével, aki az Istennek az ellensége, azért jött, hogy legyőzze ennek a világnak a fejedelmét. A mi lelkünk alapvetően a porhoz tapad, és ehhez a földi rendszerhez. Nagyon sokszor szeretnénk megfelelni ennek a világnak. Mert gyerekkorunktól kezdve ezt tanítják nekünk.

Jézus azonban valami mást hozott ebbe a világba. Jézus azt mondta: „Én nem e világhoz tartozom, és ez a világ most nem az Én hatalmam alatt van. Én vagyok az Uralkodó, és azért jöttem, hogy legyőzzem ennek a világnak az uralkodóját, de ez egy harc, és nem békességet hozok most – (tudom, hogy furcsa ez az üzenet) –, hanem ellenségeskedést. Ne ringassátok bele magatokat ebbe a világba! Nem értetek van ez a világ. Ez a világ el fog pusztítani téged, csak idő kérdése. Én hozom az igazságot. Én vagyok a világ világossága. Egyébként a világ sötétségben van. Úgyhogy Én fegyvert hozok.”

Mát 10:35 Mert azért jöttem, hogy meghasonlást támaszszak az ember és az ő atyja, a leány és az ő anyja, a meny és az ő napa közt;

A családodban mindenki egyetért azzal, hogy hívő vagy? Találkoztunk már egyet nem értéssel sokszor, szerintem. Jézus miatt van. Zavarja őket, hogy hiszel Jézusban, mert ők másban hisznek. Jézus viszont azt mondta: Lesz egyfajta ellenségeskedés a családodban. Mert Jézus fel akar rázni minket, hogy nem ehhez a világhoz tartozunk. Nem a pusztuláshoz tartozunk, nem az istennélküliséghez, hanem Őhozzá.

Mát 10:36 És hogy az embernek ellensége legyen az ő házanépe.

Két rendszer van. Az egyik a világ rendszere, ami próbálja kizárni teljes mértékben Istent. Kisgyerekkorod óta arra tanítanak, hogy nincs Isten, csak véletlen vagy. Azt mondják: Valójában az életednek semmi értelme, semmi értéke, csak azért vagy, hogy kiszolgáld a társadalmat. Ezzel szemben Jézus azt mondja: „Nem! Te a legdrágább személy vagy a világon. Valójában Isten szemefénye vagy, és Isten arra hívott el, hogy az Ő békességében élj, az Ő életében.” Ez a világ erről nem beszél neked, de Jézus beszélt, és azt mondta: Lesz ellenségeskedés, és lesz háború. Ez a mai nap is tart.

Mát 10:37 A ki inkább szereti atyját és anyját, hogynem engemet, nem méltó én hozzám; és a ki inkább szereti fiát és leányát, hogynem engemet, nem méltó én hozzám.

Ha Jézus az, Aki, ha Ő az Isten Fia, ha Ő a világ Megváltója, ha Ő ennek a világnak a létrehozója, ha az Ő szavának a hatalma tartja fenn a mindenséget, akkor azt hiszem, hogy jogosan kéri ezt tőlünk, hogy Ő legyen az első az életünkben. És ahogyan bennünket megalkotott és megteremtett, ugyanúgy megteremtette a gyermekeinket is, és adta nekünk őket valamennyi időre, hogy Istenhez vigyük őket, és ők is megmeneküljenek, mint ahogy mi is megmenekültünk, amikor hittünk Benne.

Mát 10:38-40 És a ki föl nem veszi az ő keresztjét és úgy nem követ engem, nem méltó én hozzám. A ki megtalálja az ő életét, elveszti azt; és a ki elveszti az ő életét én érettem, megtalálja azt. – Figyelj, tanítvány! – A ki titeket befogad, engem fogad be; és a ki engem befogad, azt fogadja be, a ki engem küldött.

Kezded érteni, hogy mit jelent az, hogy boldog, aki nem botránkozik meg Jézusban? Jézus minden helyzetben az első helyet igényli az életünkben. Ő azt mondja: „Én vagyok a legfontosabb ebben a világegyetemben. Én vagyok a legfontosabb az életedben. Tőlem függ az életed, és Tőlem függ a halálod. Én vagyok az első. Én vagyok a testté lett Isten. Melyik rendszerben szeretnél lenni? A saját gondolataidban, amit a világból kaptál, vagy végigmész ezen az úton, megismersz Engem, és rájössz, hogy tényleg Én vagyok az Isten Fia, és követsz Engem, és engedelmes vagy Nekem, és fontos vagyok a számodra.”

Vagy: „Én ebből nem kérek! Eddig is jól megvoltam Jézus nélkül, ezután is megleszek. Nekem nincs szükségem a keresztre, ahol Jézus meghalt a bűneimért. Nem vagyok bűnöző, normális ember vagyok. Vannak nálam sokkal rosszabbak is.” Lehet, hogy te jobb vagy némelyiknél, de próbáld összehasonlítani magad Istennel, az Ő tökéletességével, és rögtön az alsó kategóriában találod magadat!

Boldogok, akik meg nem botránkoznak Jézus Krisztusban. Kérlek, imádkozz, hogy olyan ember legyél, aki nem botránkozik meg Őbenne, és nem csak azokat a részeket fogadod el Tőle, amik kedvesek a számodra, hanem ezeket a kemény részeket is. „Jézus, azt akarod mondani, hogy Te fontosabb vagy, mint a családom, a feleségem, a gyermekeim?” Ha Ő Isten, akkor igen.

Egyébként hozzá kell, hogy tegyem, Jézus nincs ellene a családnak. Sőt, Ő az, Aki igazán ki tudja teljesíteni egy családnak az életét, Ő az, Aki igazán tudja tanácsolni a szülőt abban, hogy hogyan nevelje a gyermekét. És igen, egy bizonyos módon Jézus nem békességet hoz, hanem fegyvert. Ugyanakkor olyan békességet kínál, ami minden körülmények között békességet ad neked.

Egyszer és mindenkorra rá kell már döbbennünk, hogy Isten nem erre a világra hívott el minket. Nem azt mondom, hogy akkor menj át a másik világba, mert Isten feladattal hagy itt téged ezen a világon. Azt mondja: „Ti vagytok ennek a világnak a világosságai. Ti vagytok az Én képviselőem ebben a világban. Ti vagytok az Én tanúim, és aki titeket befogad, az Engem fogad be, és azt fogadja be, Aki engem elküldött, a Mennyei Atyát.” Érted?

Ki vagy? Az, aki megbotránkozik Jézusban, vagy boldog vagy, aki azt mondja: „Igen, Uram, Te vagy az, Akit Isten küldött. Te vagy az egyetlen itt az ég alatt az emberek között, Aki által kell nekünk megtartatnunk.”

Nagyon röviden arról, hogy boldogok, akik nem látnak, de hisznek. Mi mindnyájan ilyenek vagyunk. Mi nem láttuk Jézust. Nem volt lehetőségünk, hogy belerakjuk a kezünket a sebeibe, hanem hittünk a bizonyságtevőknek, az előttünk való hívőknek, – és figyelj! – hittünk Isten Igéjének, ami kiállta az évezredek próbáját.

Láttuk a teremtést, a csodálatos dolgokat, és láttuk, hogy ez nem csak úgy magától jön létre, hanem nagyon konkrét, tervezett, nem véletlen, hanem csodálatos kreatív munka. Csak nézz a tükörbe, te Isten képmásának a hordozója vagy. Isten alkotása. Könyvek ezreit töltötték meg azzal kapcsolatban, hogy milyen csodálatos az ember.

Aztán emlékezz a prófétákra, akik itt vannak a Könyvben. Tudod, hogy egyedül a keresztény vallásban vannak próféták? Bizonyos szűk időszakra voltak adva, amíg megpróbálták helyreállítani Isten népét, amint Istentől egyre távolodtak. Azért voltak, hogy újra és újra prófétáljanak arról a Messiásról, Akit Isten el fog küldeni szabadítóként.

Mi nem láttuk ezeket az embereket, nem hallottuk őket, de itt vannak a szavaik leírva, és Jézus szavai is itt vannak leírva. Mi azok közé az emberek közé tartozunk, akik hisznek. Ha hiszel az Írásnak úgy, hogy nem láttad ezeket a dolgokat, akkor boldog vagy – ezt mondja az Írás.

Boldogok, akik nem botránkoznak meg Krisztusban, és boldogok, akik nem látnak, de hisznek. Ámen.

 

P. Duló Attila

Jel 3:20 Íme, az ajtó előtt állok, és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat, és megnyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorázom, és ő énvelem.

Hajlamosak vagyunk ezt verset leegyszerűsíteni pusztán arra, hogy Jézus a megváltatlan emberekhez beszél, a megváltatlanokhoz beszél és megtérésre hívja őket. Ha viszont megnézzük a szövegkörnyezetet, akkor azt látjuk, hogy Jézus itt hívőkhöz beszél. Hozzánk, hívőkhöz beszél. Ő azt mondja: „Nyisd ki a szíved ajtaját, és engedj be oda. Engedd meg, hogy egy meghitt, bensőséges, bizalmas kapcsolatban legyek veled!”

Ugyanaz a gondolat, amiért Pál imádkozott Eféz 5:17-ben. Pál azért imádkozott, hogy Krisztus lakjon hit által a szívünkben. Mondhatnánk azt is, hogy Krisztus otthonosan érezze Magát a szívünkben, mert átadtuk, mert kinyitottuk a szívünknek az ajtaját, és beengedtük oda. Beengedtük és megengedtük, hogy birtokba vegye. Azt mondja: Ha ezt megengeded, akkor veled fogok vacsorázni, és te Énvelem.

Az együttvacsorázás a bensőség szimbóluma. A hölgyek ezt annyira nem értik, mint a férfiak. 🙂 Mi, férfiak meg tudunk ragadni minden ürügyet arra, hogy együtt vacsorázzunk. Abban a korban, amikor Jézus itt volt, akkor az együttvacsorázás a bensőséges együttlétnek volt a szimbóluma. Ebben a bensőséges kapcsolatban Jézus is nyit nekünk egy ajtót. Jel 3:8-ban a filadelfiai gyülekezethez beszél:

Jel 3:8 tudom a te dolgaidat, íme, egy nyitott ajtót adtam eléd, amelyet senki be nem zárhat, és bár kevés erőd van, mégis megtartottad beszédemet, és nem tagadtad meg az én nevemet.

Jézus nyitott nekünk egy ajtót. Olyan ajtót nyitott, amit senki nem zárhat be. Ez a lehetőségek ajtaja. A keresztény élet a lehetőségeknek a tárháza. Jézus nagyon sok lehetőséget ad nekünk. Kinyitotta ezt az ajtót, és azt akarja, hogy lépjünk be, azt akarja, hogy éljünk azzal a rengeteg lehetőséggel, amit Ő felkínál nekünk. Ez nem kis dolog!

Ha megnézed a világot, akkor azt látod, hogy egy emberi élet alatt nem vagyunk elhalmozva lehetőségekkel. Egy embernek, amint éli az életét, nincs túl sok lehetősége. Ha mégis akad neki egy-két jó lehetőség, azok nem állandóak. Csak ideig-óráig van, és aztán, ha nem használja ki a lehetőséget, akkor elillan a lehetőség, és huss! Kész, odavan! Nincs lehetőség.

Amikor egy ember megöregszik, és visszatekint az életére, akkor az estekben többségében azt látja, hogy számtalan lehetőséget nem használt ki az életében. Volt jó néhány jó lehetősége, de nem használta ki. Jézus nekünk olyan lehetőséget ad! Kitárta ezt az ajtót, a lehetőségek ajtaját, és azt mondja: „Ezt senki nem tudja becsukni. Ide beléphetsz bármikor. Hit által bármikor beléphetsz ezen az ajtón, és előtted van számtalan lehetőség.”

Nagyon sok lehetőséget kínál nekünk Jézus. Gyanítom, hogy a hátralévő időben csak a teljesség igénye nélkül nézhetünk meg egy-kettőt, amit nyújt nekünk az Úr.

– Egy újjászületett hívőnek van lehetősége arra, hogy levetkőzze a régit és felöltse az újat. Ez hatalmas lehetőség!

Eféz 4:22-24 Vessétek le a korábbi életviteletek szerinti ó embert, aki csalárd kívánságok által megromlott, újuljatok meg lélekben és gondolkozásotokban, és öltözzétek fel az új embert, amely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.

Van lehetőségünk újjászületett hívőkként, hogy ne a régiben éljünk, hogy az újban éljünk. Mert minden újjá lett. A régiek elmúltak. A réginek már semmi értéke nincs, úgyhogy van lehetőségünk, hogy belépjünk ebbe, és az újban éljünk. Mi olyan nagyon sokszor kész dolgokat kérünk Istentől, de Isten nagyon sokszor nem kész dolgokat ad. Isten a legtöbb esetben lehetőséget ad. Ő ad egy lehetőséget.

Türelmetlen vagyok, és kérem Istent: Adj türelmet, de most azonnal! 🙂 Isten nem türelmet ad, hanem ad lehetőséget, ahol gyakorolhatom a türelmet. Beletesz egy forgalmi dugóba, és ad lehetőséget, hogy ott türelmet gyakoroljak, ad lehetőséget, hogy ne a régi reakcióimban éljek, ne az öklömet rázzam, és ne mondjam el mindennek az előttem lévő autóst, hogy miért nem megy. Eltalált a dolog? 🙂 P. Brian mondta egyszer: Az autó kormánya kihozza az állatot az emberből. Van némi igazság ebben! 🙂

Isten azonban ad lehetőséget arra, hogy az újban éljek, hogy új módon gondolkodjak. Ez csodálatos dolog! Mert Ő mindig ad lehetőséget. 5Móz 30:19-ben adott lehetőséget, választhatod a jót és választhatod a rosszat, választhatod az életet és választhatod a halált. Lehetőséged van. Ott van a lehetőség előtted, hogy jól dönts.

Ez csodálatos dolog, hogy Isten soha nem kötelez semmire, de mindig ad lehetőséget arra, hogy Ő mellette döntsünk. Ez hatalmas szabadság! És megvan ez a kinyitott ajtó, a lehetőségek ajtaja, és azt mondja Jézus: „Gyere be! Élj ezzel a rengeteg lehetőséggel, amit kínálok neked. Vacsorálj Velem! Legyél Velem bensőséges kapcsolatban!” Olyan csodálatos, hogy ezt megtehetjük!

Délután gondolkodtam azon, hogy milyen lehetőségeink vannak Krisztusban, és tényleg számtalan!

– Lehetőségünk van gazdag, bővölködő cselekvő életre! Azt mondja Jézus:

Ján 10:10b én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővölködjenek.

Élhetünk ezzel a lehetőséggel. Élhetünk gazdag, tartalmas, bővölködő, cselekvő életet. Hadd jöjjek megint a világgal! A világban – ez döbbenetes! – az emberek nem szeretnek élni. Pontosabban, nem tudják élvezni azt az életet, amit élnek.

Néhány évvel ezelőtt olvastam – bocsáss meg, a számokra már nem emlékszem pontosan –, hogy az USA-ban csináltak egy felmérést, amikor hatvanöt év feletti embereket kérdeztek meg arról, hogy ha most kezdhetnék az életüket, akkor mit változtatnának meg, mit csinálnának másképp. Döbbenetesen magas szám, kilencvenvalahány % gyökeresen másképp élné az életét. Gyökeresen! Teljesen mást csinálna. Csak 1-2% volt az, aki azt mondta: Ugyanúgy élném az életem, ahogy éltem.

Az emberek nem élnek gazdag, tartalmas, bővölködő, cselekvő életet. Leginkább középszerű, unalmas életet élnek. Ez elkeserítő! Mert az ember nem erre lett teremtve. Vidéki városban lakom – igazából csak papíron város –, és ahogy az utcában megyek a téli időszakban, amikor korán, négy-öt óra felé sötétedik, mindenegyes ház ablakában kékes vibráló fényt látok. Délután már négy-öt óra körül minden házban megy a TV.

Mi nem szoktunk a TV ellen beszélni, és most sem ez a szándékom, de csak gondolj bele: Isten erre teremtett minket, hogy szappanoperákat nézzünk? Arra, hogy reggeltől estig a TV előtt üljünk? Nem hinném! Mert Ő ettől sokkal gazdagabb életet szánt nekünk, sokkal tartalmasabb életet szánt nekünk. És nekünk megvan ez a lehetőségünk, hogy ilyen gazdag, tartalmas életet éljünk.

Annyi lehetőségünk van szolgálni! Annyi lehetőségünk van kihasználni azt, amit Isten adott nekünk: az ajándékainkat. Úgyhogy használjuk ki ezt a lehetőséget. Éljünk azzal! Mert Ő azért jött, hogy életünk legyen. Azért jött, hogy gazdag, tartalmas, cselekvő életet élhessünk. Olyan életet, aminek a végén azt mondhatjuk: „A futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és el van téve nekem az a bizonyos koszorú. Csodálatos életet éltem.” Ezt szánta nekünk az Úr. Megvan ez a lehetőség.

– Aztán lehetőségünk van arra, hogy ne a saját korlátozott elménket használjuk, hanem Krisztus elméjével gondolkodjunk. 1Kor 2:16 Krisztus értelmét kaptuk meg. El tudod képzelni, hogy micsoda hatalmas dolog ez? Amikor benne vagy egy helyzetben – lehet ez az életed bármely szituációja –, alkalmazhatod azt, ahogy Krisztus viselkedne abban a helyzetben. Gondolkodhatsz arról a helyzetről úgy, ahogy Krisztus gondolkodik.

Nekünk megvan Krisztus értelme. Pontosan tudhatjuk, hogy bizonyos helyzetekben, bizonyos dolgokban hogyan gondolkodik, hogyan kellene gondolkodni. Ez csoda, hogy nem kell a saját kis begyepesedett elmémmel megítélnem dolgokat, hanem 2Kor 10:5 megítélhetem az Írás szerint, és gondolkodhatok úgy emberekről, a testvéremről, ahogy Krisztus gondolkodik.

Nem kell úgy gondolkodnom, mint a világ. „Az nem szimpatikus! Ez kicsit. Az talán… Ennek nagy a füle. Annak kicsi az orra. Ez kövér, az sovány, az magas, az alacsony…”, és csak ítélik az embereket sorra. Sőt inkább úgy fogalmaznék, hogy az emberek megítélik egymást. Mi azonban gondolkodhatunk Krisztus értelmével, ahogy Ő gondolkodik rólunk. Mondhatom azt: „Szép vagy, én mátkám, semmi hibád nincsen. Szent vagy, szeretett vagy, elfogadott vagy. Istennek a szeme fénye vagy!” Megvan nekünk ez.

Megvan ez a lehetőség, hogy Krisztus értelmével gondolkodjunk. El nem tudjuk képzelni, fel nem tudjuk fogni, hogy ez micsoda hatalmas nagy dolog! Ez nem egy picike, nem egy semmitmondó dolog. Ez egy rendkívül nagy dolog, hogy helyzetekben gondolkodhatsz úgy, ahogy Krisztus gondolkodik. Ez csodálatos!

– Aztán lehetőségünk van arra, hogy szeressünk. Tyű! Ez csodálatos.

1Pét 1:22 Az igazság iránti engedelmességben tisztítsátok meg életeteket képmutatás nélküli testvéri szeretetre a Szellem által, és egymást tiszta szívből, kitartóan szeressétek,

Képmutatás nélküli szeretet. Megvan a lehetőségünk, hogy szeressünk. Milyen világban élünk? Önző, szeretetlen világban, ahol az emberek csak saját magukat szeretik, és nincs semmi önzetlenség. Ha mutatnak is valamiféle szeretetet, akkor is az képmutató szeretet. A másik szemébe azt mondja: szeretlek; miközben a háta mögött minden rossznak elmondja. Nekünk azonban megvan a lehetőségünk a képmutatás nélküli szeretetre.

Megvan a lehetőségünk, hogy szeressünk, hogy Isten szeretetével szeressünk. Róm 5:5 kiáradt az Ő szeretete a mi szívünkbe. Az Ő szeretetével szerethetünk. Azért szerethetünk, mert Ő szeretett előbb. A szeretet Istentől van, megkaptuk ezt az ajándékot, és élhetünk ebben, szerethetünk. Bemehetünk ezen az ajtón. Ezt soha senki nem tudja becsukni. Szerethetünk képmutatás nélküli szeretettel.

Gal 4:15-16 Hová lett hát a ti boldogságotok? Mert bizonyságot teszek nektek, hogy ti, ha lehetett volna, szemeteket kivájva, nekem adtátok volna. Talán ellenségetek lettem azzal, hogy megmondom nektek az igazat?

A galaták nem képmutatás nélküli szeretettel szerették Pált. Amíg mindenben egyetértettek, addig azt mondták: „Szeretlek! A szememet is kivájom, és odaadom neked.” Viszont amikor benyeltek egy hazugságot, akkor ellene fordultak Pálnak. Miért? Mert Pál az igazságot mondta továbbra is, és ezért megváltozott a szeretetük. Ez nem képmutatás nélküli szeretet. Ez a képmutató szeretet. Találkozhatunk ilyennel, láthattunk már ilyet. Egyik pillanatban még: Szeretlek!; de aztán a következő pillanatban ellened fordul, mert elhisz egy hazugságot

Figyelj – csak szeretnélek megvédeni ettől –, az internet televan hazugsággal. Televan olyan üzenetekkel, amik nem a hasznodra vannak. Legyél kritikus. Legyél nagyon kritikus! Krisztus elméjével gondolkodhatsz, és ítéld meg, hogy amit hallasz, az összevág-e ezzel, vagy csak nagyon megnyerően van előadva. Vigyázz ezzel, mert elvihet, és megfoszthat a szeretettől is. Akit eddig szerettél, az ellen mehetsz. Úgyhogy legyél ezzel óvatos!

Végezetül… Persze ha ráértek, néhány órát még maradhatunk. Ilyenkor azt szoktam mondani: még van ennyi és ennyi pont, és ígérem, hogy gyors leszek, egyik pontról sem fogok tíz percnél többet beszélni. 🙂 Félő azonban, hogy felálltok és elmentek. 🙂

– Befejezésül, lehetőségünk van győztes életet élni. Ez ámulatba ejtő! Mert helyzetileg győztes vagy. 1Kor 15:57 a győzelmet Istentől kaptad. Győztesek vagyunk! Róm 8:37 felettébb diadalmaskodunk. Ha jól emlékszem erre a görög szó a hüpernikao, és ez azt mondja, hogy elképesztően nagy győzelem. Ez a miénk! Győztesek vagyunk.

1Ján 5:4-5 legyőztük a világot. Győztesek vagyunk! Úgyhogy éljünk győztes életet! Van lehetőségünk arra, hogy győztes életet éljünk. Van lehetőségünk arra, hogy cselekvő, gazdag, tartalmas életet éljünk. Van lehetőségünk arra, hogy az újban éljünk. Van lehetőségünk arra, hogy Krisztus értelmével gondolkodjunk. Élhetünk győztes életet.

Figyelj! Annál elkeserítőbb, annál szomorúbb dolgot nem tudok képzelni, mint egy helyzetileg győztes keresztényt, aki vesztes életet él, aki panaszkodik, aki elégedetlenkedik, aki megoszlást szít a gyülekezetben, aki mormog, aki rosszakat mond másra, miközben Krisztus benne van. Ez vesztes élet, és nem erre vagyunk elhívva. Lehetőséged van győztes életet élni, és ez ámulatba ejtő. Ez mind megvan nekünk. Úgyhogy használjuk ki ezt a lehetőséget. Lépjünk be ezen a nyitott ajtón. Mert ezt soha senki nem csukhatja be.

Figyelj! Mondhatod azt: „Pásztor Atti! Több mint tíz éve vagyok keresztény, és eddig még nem használtam ki egyetlenegy lehetőséget sem, még soha nem léptem be ezen az ajtón, a lehetőségek ajtaján. Kész! Nekem már teljesen mindegy! Engem már Isten is leírt.” Nem! Ez a legcsodálatosabb, a keresztény életben, hogy nem számít az, hogy tegnap hogyan éltél, nem számít az, hogy tegnap mit csináltál, ma beléphetsz ezen az ajtón, ma megteheted, és innen kezdve élhetsz győztes életet. Élhetsz gazdag, tartalmas, cselekvő életet. Gondolkodhatsz Krisztus értelmével. Ez ámulatba ejtő dolog! Soha nem vagy leírva.

Bármilyen életet éltél, soha nem vagy leírva. Mindig kezdheted. Mindig beléphetsz ezen az ajtón, mert ezt soha senki nem tudja becsukni. Ez mindig nyitva van és vár téged. Ámen.

Drága Urunk! Köszönjük Neked, hogy megszámlálhatatlan lehetőséggel halmoztál el minket, hogy mindig megvan a lehetőség előttünk, hogy dönthetünk Temelletted, hogy választhatjuk azt az életet, amit nekünk szántál. Csak köszönjük ezt Neked!

Ámen.

Kategória: Egyéb