Bízz, gyönyörködj és hagyd az Úrra! & Az Úr házában lakozni

2014 október 1. szerda  18:30

P. Julian

Zsolt 37:3-5 Bízzál az ÚRban, és cselekedj jót, e földön lakjál, és élj hűségesen. Gyönyörködj az ÚRban, és megadja neked szíved kéréseit. Hagyjad az ÚRra utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.

Tetszik, ahogy ez három vers kezdődik: Bízz… Gyönyörködj… Hagyd Őrá… Ez annyira fontos számunkra! Tudjuk, hogy az életünk azzal kezdődik, hogy bízunk. Amikor Isten szeretete Saját Magához irányít bennünket, akkor Benne bízunk, és rábízzuk, Neki adjuk az életünket. Amikor megismerjük Őt, akkor még jobban bízunk Benne, és közelebb és közelebb megyünk Őhozzá. Meg lettünk váltva, de aztán van egy folyamat az életünkben, és ez az, hogy megtanulunk gyönyörködni Benne. Isten elvisz bennünket egy helyre, ahol semmi mást nem látunk, csak Őt.  Azért, hogy megtanuljunk Őbenne gyönyörködni.

Amikor Izrael népe a pusztaságban volt, semmi nem volt ott. Csak képzeld el őket a sivatagban, és semmi nincs. Isten velük volt. Meg kellett tanulniuk, hogy Őbenne bízzanak és Őhozzá forduljanak és Tőle kérjenek. Tudjuk, hogyan voltak, harmincnyolc évig újra és újra zúgolódtak, és körbe-körbe jártak a pusztaságban. Mi is lehetünk ezen a helyen hosszú ideig.

Mózesre gondolok, ő is elment a pusztába, és ott volt negyven évig. Egy nap látott valamit. Látott egy bokrot, ami tűzben állt. Odament, megnézte, hogy mi az. Látta az Urat, találkozott az Úrral, és rábízta az életét. Ez olyan, mint Illés. Isten kivitte a folyóhoz, ott megetette hússal, tisztátalan madarakkal. Ennek volt egy célja. Isten azt akarta, hogy Őbenne bízzon. Isten azt akarta, hogy megtanulja, hogy Őbenne gyönyörködjön, és hogy az Úrra bízza az útjait.

Minden, ami az életünkben van, annak célja van. Ez a cél, hogy Benne bízzunk, Benne gyönyörködjünk, és ráhagyjuk az útjainkat. Megéri, mert Isten minden. Ő tanít bennünket, és megmutatja nekünk Önmagát, kijelenti Magát számunkra, hogy milyen Ő. Azt mondja: „Ha bízol Bennem, akkor megismersz. Akkor megadom a szíved kéréseit. Ha Rám bízod az útjaidat, akkor vezetni foglak olyan helyekre, amiről még csak nem is álmodtál.” Most nem Kínáról vagy Afrikáról beszélek.

Isten a mi életünkben, a mi családjainkban, itt ahol vagyunk, Isten tud olyan helyre vinni bennünket, ahol megelégedhetünk. Ott mondhatom azt: A legjobb életem van. Aztán visszanézhetek, és mondhatom: „Köszönöm, Uram! Mert bízhatok Benned. Lehet, semmim sincs, de mindenem megvan. Bízhatok Benned. Rád bízhatom az életem.” Erről szól az életünk. Lehetünk börtönben, mint József. Tudod, mit mondott? Azt, hogy az Úr vele volt.

Az Úr vele volt újra és újra. Lehetünk mi is ezen a helyen. Igen, lehet, hogy nincs meg mindenem, de van megbocsátás a szívemben, van örömöm, van békességem és szeretetem. Lehet, hogy egy nap, Isten kivisz, és az ország második emberévé tesz. Ahogy József volt Egyiptomban. Nem gondolt ő erre, de ilyen lett az élete.

Három szó, ami nagyon fontos: Bízz! Gyönyörködj! Hagyd Őrá!

P. Bendegúz

Köszönjük Jézus! Köszönjük, hogy Te közel vagy, és válaszolsz. Lehet, hogy az oroszlánok szűkölködnek, és lehetséges az, hogy a gazdagok szűkölködnek, és az erősek szűkölködnek, de azok, akik Téged félnek, Uram, nagy gazdagságuk van. Mert inkább lakozunk egy napot a Te tornácaidon, Uram, mint ezer napot máshol. Dicsérjük a Te neved, Jézus, és imádunk Téged. A Te drága szent nevedben, Uram, ámen.

Mát 8:16-17 Az est beálltával pedig vivének hozzá sok ördöngőst, és egy szóval kiűzé a tisztátalan lelkeket, és meggyógyít vala minden beteget; Hogy beteljesedjék, a mit Ésaiás próféta mondott, így szólván: Ő vette el a mi erőtlenségünket, és ő hordozta a mi betegségünket.

Eljött az este, és Jézus megmutatta az Ő irgalmát és kegyelmét, az Ő erejét és hatalmát. Itt azt mondja az Írás: Hozzá mentek, és Ő pedig elvette az ő gyengeségüket.

Lehet, azt hiszem, hogy tanítvány vagyok, lehet, így gondolkodom és beszélek magamról, de nem megyek oda Jézushoz. Nem akkor, amikor megtértem, akkor odamentem nyilván, de nekem oda kell mennem Jézushoz, hogy beteljesedjék az Írás, hogy Ő elveszi az én erőtlenségemet. Mi az én erőtlenségem? Lehet, hogy éppen az, amire én úgy gondolok, hogy az az én erősségem. Szükségem van arra minden nap, hogy Jézus elvegye ezt.

Hogy lehetnék a tanítványa, ha Jézus nem veszi el az én erőtlenségemet? Ami lehet, hogy az én erősségem, amely azzá tesz engem, hogy a saját énemben éljek ahelyett, hogy az Ő kegyelmét fogadnám el. Ő hív engem, hogy járjak a keskeny úton, de nincs más lehetőség erre, csak az, ha az Ő kegyelmében járok. Sokan azt mondják: Járj a keskeny úton!; de nem mondják meg, hogy azon kizárólag a kegyelem vihet téged a tenyerén. Merthogy kegyelem által élhetek, hála Istennek.

Mát 8:19-20 És hozzámenvén egy írástudó, monda néki: Mester, követlek téged, akárhova mégy. És monda néki Jézus: A rókáknak vagyon barlangjok és az égi madaraknak fészkük; de az ember Fiának nincs hová fejét lehajtani.

Ez a másik dolog a tanítványsággal kapcsolatban. „Jézus, szeretnék Hozzád menni, hogy a tanítványod legyek.” „Rendben, fiam, de ez nem lesz könnyű.”

Ján 1:11-12 Az övéi közé jöve, és az övéi nem fogadák be őt. Valakik pedig befogadák őt, hatalmat ada azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, a kik az ő nevében hisznek;

Befogadták-e Őt az emberek? Az övéi, akikhez Ő jött, befogadták-e Őt? Nem! Viszont akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. Mi a legnagyobb dolog ebben a világban? Nem az, hogy Isten fiává lehetsz?

Nem volt hol lakoznia. Ha én az Ő tanítványa vagyok, nem garantált, hogy lesz hol laknom. Ha Jézusnak nem volt garantálva, nekem se lesz. Nem garantált az, hogy a legjobb dolgokban lesz részem, de Isten fia vagyok. (Ha azért keresed Jézust, mert azt hiszed, hogy anyagi áldásban részesülhetsz, akkor eltévesztetted. 🙂 Az a karácsonyi Jézuska, de az másik dolog.)

Miután ezen elgondolkodtunk, hogy lehet, nincs hova lehajtani a fejünket…

Zsolt 84:3-4 [84:4-5] A veréb is talál házat, és a fecske is fészket magának, a hová fiait helyezhesse, – a te oltáraidnál, oh Seregeknek Ura, én Királyom és én Istenem! Boldogok, a kik lakoznak a te házadban, dicsérhetnek téged szüntelen! Szela.

Boldogok, akik lakoznak a Te házadban!

Zsolt 84:10 [84:11] Mert jobb egy nap a te tornáczaidban, hogysem ezer másutt; inkább akarnék az én Istenem házának küszöbén ülni, hogysem lakni a gonosznak sátorában!

Zsolt 23:6 Bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, s az Úr házában lakozom hosszú ideig.

Mielőtt félreértenéd, nézzük meg, mit jelent az Úr házában lakozni. Ez nem azt jelenti, hogy beköltözöl a gyülekezet épületébe, és nem is a dormosokra vonatkozik 🙂 – bár bizonyára szívesen használják ezt a verset –, hanem ez az Úr jelenlétét jelenti. Azt jelenti, hogy az Úr jelenlétében lenni. Dávidnak, aki épített egy sátrat, ahova szabadon bemehetett a frigyládához és leülhetett Isten jelenlétében, számára ez jelentette Isten házát, Isten jelenlétét. Jobb egy nap Isten jelenlétében, mintsem ezer helyen másutt!

Alázat. Oda kell mennem Istenhez, hogy elvegye az én erőtlenségemet, ami lehet, hogy az én erősségem, és alázat által, imában és Isten Igéjében, az Ő szentségében élhetek Isten jelenlétében. Erre hívattam el. Isten fia vagyok. Isten fia vagy, és nem kicsiny dologra hívattál el. Nem arra, hogy nagy házad legyen, hanem arra, hogy Isten házában lakozzál, ami a legnagyobb dolog ezen a világon.

2Krón 7. különleges fejezet. Felépítették a templomot, utána Salamon imádkozott. Itt Isten megszólalt. Azzal kezdte a megszólalást – 2Krón 7:1 –, hogy betöltötte a dicsősége az egész templomot.

2Krón 7:2a Annyira, hogy még a papok sem mehettek be az Úr házába;

A bűn nem léphet be. Úgy működik a kísértés, hogy lehet, egyenességben járok, de aztán jön egy kísértés, és ez a lelkemet egészen más állapotba helyezi át. Mert nem kívántam. Egyenességben volt Isten előtt a szívem, de aztán a kísértés egy olyan állapotba vitte a lelkemet, hogy onnan kezdve csak ez a vágy uralkodik. Így működik a dolog. Isten azt mondja: Ne élj bűnben. Mert amikor itt vagyok, és ez uralkodik a lelkemben, akkor kiestem abból, amit Isten tartogatott nekem. Azt mondja itt:

2Krón 7:12b Meghallgattam a te könyörgésedet,

Isten meghallgatja a mi könyörgésünket.

2Krón 7:14 És megalázza magát az én népem, a mely nevemről neveztetik, …

A nevéről neveztetünk, de azt mondja: Alázzátok meg magatokat!

2Krón 7:14 … s könyörög és keresi az én arczomat, és felhagy az ő bűnös életmódjával: én is meghallgatom őket a mennyből, megbocsátom bűneiket, és megszabadítom földjüket.

Isten kegyelmessége elképesztő! Isten annyit beszél róla. Az Ő kegyelmessége dicsőítésre viszi a szívünket. Viszont az mondja: Gyere, és alázd meg magad!

Tudod, mit? Annyira rossz látni azt, hogy ha éljük az életünket, és nem alázzuk meg magunkat Isten előtt, és nem megyünk oda Őhozzá, hogy elvegye a mi gyengeségeinket, hogy kegyelmet találjunk, hogy irgalmasságot találjunk, hogy meggyógyítson minket, hanem a büszkeségünkben élünk. Borzasztó! Isten mentsen minket ettől!

Menjünk Istenhez, és Ő átváltoztatja az életünket egy szempillantás alatt az Ő igazsága és Szelleme által, az Ő kegyelmében. Ámen.

Drága Urunk! Dicsérjük a Te szent nevedet! Imádunk Téged, Uram. Veled szeretnénk járni és élni a Te házadban, Uram, mert annyival jobb ott! Köszönjük a közösségünket, amely először is Teközötted és közöttünk van, aztán közöttünk, egymás között. Dicsérjük a Te nagy nevedet, Jézus. A Te drága szent nevedben, ámen.

Kategória: Egyéb