Bibliaóra Havellant Csabával: Az Úr ünnepei 6. rész

2020 május 24. vasárnap  14:56
Izrael ünnepei / az Úr prófétai naptára:
I. Pászka
II. Kovásztalan kenyerek ünnepe
III. Első zsenge
IV. Pünkösd
Aratási időszak
V. Kürtzengés napja
VI. Jom kippur
VII. SÁTOROS ÜNNEP
 • Betakarítás
 • A Messiás királysága
A MESSIÁS KIRÁLYSÁGA / AZ EZERÉVES KIRÁLYSÁG
 • Az emberi történelem vége
 • A Biblia a teremtéssel kezdődik. Isten megalkotta az eget, a földet, az embert. -> Az ember bűnbe esett, és a földön emiatt most átok van, és a bűn következményeit tapasztaljuk meg. -> Jézus vissza fog jönni, uralkodni fog és helyre fogja állítani ezt a földet.
  Megtapasztalhatjuk, milyen is lett volna, ha elfogadtuk volna Jézus Krisztust Urunknak.
 • A Bibliában rengeteg prófécia erről a korszakról szól.
/Jelenések 20/ 6x említi, hogy ez az időszak 1000 évig fog tartani.
 • A Nagy nyomorúságot lezáró armageddoni csata után vagyunk. A Nyomorúságban bekövetkezett hatalmas pusztulás nyomokat hagy maga után a Földön (vérré vált vizek, halottak).
  -> Az 1000 éves királyság valószínűleg nem rögtön ez után kezdődik.
 1. ÁTMENETI IDŐSZAK
  /Dániel 12:11-12/ (Az antikrisztus megszünteti a mindennapi áldozást az újjá épített Templomban a Nyomorúság felénél, ami 3,5 év.)
  11 Attól az időtől fogva, hogy megszűnik a mindennapi áldozat, és fölállítják a pusztító utálatosságot, ezerkétszázkilencven nap lesz. 12 Boldog, aki várja és megéri az ezerháromszázharmincötödik napot.
  Dániel: 1290 nap
  De a 3,5 év 1260 nap
  És azt mondja Dániel, “Boldog, aki várja és megéri az 1335. napot”1260-1335-ig van egy 75 napos rés, ami egy átmeneti időszak lehet, ahol…… az antikrisztus és a hamis próféta a tűz tavába vettetnek.
  /Jelenések 19:17-20/
  17 És láttam egy angyalt állni a napban, aki hatalmas hangon kiáltott minden madárnak, amely az ég közepén repdesett: Jöjjetek, gyülekezzetek a nagy Isten vacsorájára, 18 hogy egyétek a királyok, vezérek és hatalmasok húsát, a lovaknak és a rajtuk ülőknek és mindenkinek a húsát: szabadokét és szolgákét, kicsinyekét és nagyokét! 19 És láttam, hogy a fenevad és a föld királyai és seregeik gyülekeztek, hogy harcra keljenek a lovon ülő és serege ellen. 20 És foglyul esett a fenevad és vele együtt a hamis próféta, aki a jeleket tette előtte, amellyel megtévesztette azokat, akik a fenevad bélyegét felvették, és akik imádták annak képmását. Mindkettő élve vettetett a kénkővel égő tüzes tóba.”

  … Sátán az alvilágban meg lesz kötözve 1000 évre /Jelenések 20:2-3/, és a démonok is meg lesznek kötözve (máshol).

  … a népek/nemzetek meg lesznek ítélve.
  /Máté 25:31-46/ A pogányok ítélete – amikor Jézus Krisztus szétválasztja a juhokat a kecskéktől.
  Juhok: Akik a Nagy nyomorúság alatt hittek és része voltak az ébredésnek. – Ők bejutnak az 1000 éves királyságba fizikai, halandó testben.
  Kecskék: Akik nem hittek, és felvették a fenevad bélyegét. – Kárhozatra fognak jutni.

  – A juhokról mondja Jézus:

  35 Mert éheztem, és ennem adtatok, szomjaztam, és innom adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok engem, 36 mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, fogoly voltam, és eljöttetek hozzám. 37 Akkor felelnek majd neki az igazak: Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, és tápláltunk volna, vagy szomjaztál, és innod adtunk volna? 38 Mikor láttuk, hogy jövevény voltál, és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál, és felruháztunk volna? 39 Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna? 40 A király pedig azt mondja majd nekik: Bizony mondom nektek, amennyiben megcselekedtétek ezt akár csak eggyel is az én legkisebb atyámfiai közül, énvelem cselekedtétek meg.”

  Mert akik a Nagy nyomorúságban üdvösségre jutnak megértik, hogy a zsidók Isten népe, és megértik Isten tervét.

  – A Nyomorúság egy nagyon polarizált időszak:
  A hívők nagyon gyorsan meg fogják érteni, milyen időszakban vannak, és mi Isten terve.
  A nem hívők pedig hihetetlen sötétségben lesznek, és fel fogják venni a fenevad bélyegét.
  (Nem lesz köztes út.)

  … az ég és a föld helyreállítása.
  /Ézsaiás 65:17/ Az 1000 éves királyságra való helyreállítás.

  … az Ószövetségi szentek feltámadása (Ádámtól kezdve Krisztus halálával bezárólag) és a Nagy nyomorúság szentjeinek feltámadása – akik mártírhalált haltak (Jelenések 7)hogy együtt uralkodjanak Krisztussal.

  – Lehet még más is ebben az időszakban.
  _________________________________

  + Az 1000 éves királyság első 7 évében lesz a Bárány menyegzője!

 2. A KIRÁLYSÁG LAKOSAI
  1) Akik megdicsőült/feltámadt/romolhatatlan testben vannak:
  – Mi, az Újszövetségi szentek – akik Krisztus halála és feltámadása után hittünk egészen az elragadtatásig. A mi feltámadásunk a Királyság előtt 7 évvel lesz az elragadtatással egyszerre (1. Thessalonika 4:16-17 & 1. Korinthus 15:50-52).
  /Jelenések 19/
  Krisztussal együtt jön el az ő serege (angyali sereg és a megváltottak serege).
  /Júdás 14/ “Ezekről is prófétált Énók, aki Ádámtól fogva a hetedik volt: Íme, eljött az Úr sok ezer szentjével”
  – Az Ószövetségi szentek – akik ekkor fognak feltámadni.
  – A Nagy nyomorúság szentjei – akik mártír halált haltak.
  /Jelenések 20:4-5/
  4 És láttam trónokat: azok ültek rajtuk, akiknek hatalom adatott az ítélethozatalra, és láttam azoknak a lelkét, akiknek fejét vették a Jézus bizonyságtételéért és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képmását, és nem vették fel annak bélyegét a homlokukra és kezükre. Ezek éltek és uralkodtak Krisztussal ezer esztendeig. 5 A többi halott nem kelt életre, míg el nem telt az ezer esztendő. Ez az első feltámadás.”Mind Istennek és Krisztusnak a papjai leszünk, és uralkodni fogunk vele együtt 1000 évig itt a Földön.
  Mindenki olyan kapacitásban fog uralkodni, ahogy itt, a földi életünk során felkészült.
  EZ MOST az uralkodásra való FELKÉSZÜLÉS IDŐSZAKA!
  /1. Korinthus 4:1-2/ És ebben a HŰSÉG a legfontosabb!2) Akik romlandó/meg nem dicsőült/halandó testben vannak:
  – A megtért Izrael
  (Ézsaiás 53 & Zakariás 12) – a Nagy nyomorúságban megtért egész Izrael.
  – A Nyomorúságban megtért pogányok – juhok.
  – Akik beleszülettek az 1000 éves királyságba – mert akik halandó testben lépnek a Messiási királyságba, ugyanúgy sokasodni fognak.
  (Jeremiás 31) alapján Izrael utódai mind hitre fognak jutni!

  DE a pogányok utódai közt lesznek majd olyanok, akik nem hisznek az Úrban.
  Látni fogják, mert fizikailag itt lesz. Ismerni fogják, mert látják Őt.
  De ott lesz bennük a büszkeség, és nem fogják elfogadni az Úr Jézus áldozatát, nem fogják elfogadni, hogy nekik szükségük van újjászületésre. (Mert bennük van az örökölt bűn, a bűnös természet.)
  -> Az 1000 év végére NAGYON sokan lesznek, akik nem fognak hinni.
  -> Amikor Sátán el lesz oldva, ezeket a nemzeteket tudja majd egy utolsó lázadásra hívni Izrael és Jeruzsálem ellen, az Úr Jézus ellen.

  Mindez a bűn természetéről is szól.
  Megmutatja, hogy nem azért nem hisznek az emberek, mert nincs elég bizonyíték, vagy mert nem látják Istent.
  Hanem a bűn természete az, hogy “Engem NEM érdekel! Akkor is az én utamon fogok járni! Nem akarom, hogy valaki más királyként uralkodjon felettem. Én vagyok a király.”
  Ennek a bizonyítéka lesz a lázadás. Bizonyíték lesz a bűnös természet javíthatatlan állapotára, és Sátán ellen is.

 3. A FÖLD ÉS ÉG HELYREÁLLÍTÁSA
  /Ézsaiás 65:17/
  /Róma 8:18-23/

  18 Mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelenik nekünk. 19 Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. 20 Mert a teremtett világ a hiábavalóság alá van vetve, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette abban a reményben, 21 hogy maga a teremtett világ is megszabadul a romlandóság rabságából az Isten fiai dicsőségének szabadságára. 22 Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és vajúdik mind ez ideig. 23 De nemcsak ez a világ, hanem mi is, a Lélek zsengéjének birtokosai, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúvá fogadtatást, testünk megváltását.”Az egész teremtett világ várja az újjászületést, helyreállítást, amikor a bűnnek az átka már nem uralkodik a földön.Még mindig lesz bűn. -> Nem lesz teljes mértékben tökéletes az 1000 éves királyság. Nem olyan lesz, mint az Örökkor.
 4. A MESSIÁSI KIRÁLYSÁG JELLEMZŐI
  1) Jézus Krisztus uralma

  (2. Sámuel 7) Dávid dinasztiája örökre fog tartani, és Dávid utódja, a Messiás örökké fog uralkodni a földön.
  /Lukács 1:31-33/ Máriának is megerősíttetik ez az ígéret.
  /Zsoltárok 2:6-8/ Az 1000 éves királyságra vonatkozik
  6 Én kentem ám fel királyomat szent hegyemen, a Sionon! 7 Törvényként hirdetem, az ÚR mondta nekem: Az én fiam vagy te, ma adtam neked életet. 8 Kérd tőlem, és odaadom neked örökségül a népeket és birtokodul a föld határait.”
  /Ézsaiás 9:6-7/ Uralkodni fog örökké. Ember lesz, de Isten.2) A Szent Szellemnek lesz egy nagyon különleges kiáradása és jelenléte
  – Túláradó
  /Ézsaiás 32:15-18/ Kiöntetik a Szent Szellem és változásokat hoz a természetbe.
  15 Míg végül kiöntetik ránk a lélek a magasból, és a puszta termőfölddé lesz, a termőföld pedig erdőnek látszik. 16 A pusztában jogosság lakik, és igazság honol a termőföldeken. 17 Az igazság műve békesség, és az igazság nyugalmat és biztonságot munkál mindörökké. 18 Békés hajlékban fog lakni népem, biztonságos sátrakban, gondtalan nyugalomban.”
  /Ezékiel 39:27-29/
  27 Amikor visszahozom őket a népek közül, és összegyűjtöm őket ellenségeik földjeiről, akkor megmutatom rajtuk szentségemet sok nép szeme láttára. 28 Akkor megtudják, hogy én vagyok az ÚR, az ő Istenük, aki fogságba vittem őket a népek közé, de majd összegyűjtöm őket országukba, és senkit közülük többé ott nem hagyok. 29 Többé nem rejtem el előlük arcomat, mivel kiöntöm lelkemet Izráel házára – ezt mondja az én Uram, az ÚR.”3) Az Úr ismeretével lesz teljes a Föld
  Jézus Krisztus uralma és a Szent Szellem kiáradása miatt HIHETETLEN Isten-ismeret lesz a Földön!
  /Habakuk 2:14/
  “De majd megtelik a föld az ÚR dicsőségének ismeretével, ahogyan a tengert a víz betölti.”
  /Ézsaiás 11:9/
  “Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szentségem hegyén, mert tele lesz a föld az ÚR ismeretével, ahogyan a tengert víz borítja.”

  4) Sátán és a démonok meg lesznek kötözve

  5) Messiási Teokrácia/uralom lesz – abszolút monarchia
  Nem demokrácia, hanem jóságos uralom, ahol a királyunk meghalt értünk, az életét adta értünk.
  Millenniumi Templom lesz (Ezékiel könyve)
  – Újra működni fognak a helyreállított szertartások és áldozatok (nem olyanok mint a Mózesi törvényben, de hasonlóak).
  Nem azért, mert szükség lesz áldozatokra, hanem az Úr Jézus áldozatára fog emlékeztetni mindenkit az 1000 éves királyságban.

  Hihetetlen békesség lesz ebben az időszakban, nem lesz szenvedés. -> Nagyon könnyen elfelejtik, akik akkor fognak élni és akkor születtek, hogy a bűnnek a zsoldja halál, és valójában milyen brutális halállal halt meg az ő Királyuk.
  Ez lehet az egyik oka az áldozatoknak.

  A Messiási Teokrácia:

  – Minden szent Jézussal fog uralkodni. /Jelenések 20:6/
  /Zakariás 14:8-9/ Az Úr lesz az egész föld Királya.
  /Jeremiás 23:5-6/
  5 Íme, eljönnek majd a napok – ezt mondja az ÚR –, amikor Dávidnak igaz sarjat támasztok. Királyként fog uralkodni, és bölcsen jár el: jogosságot és igazságot cselekszik e földön. 6 Az ő idejében megszabadul Júda, és Izráel is biztonságban lakik, és ezen a néven hívják: Az ÚR a mi igazságunk!”

  2 ága van a Messiási kormányzásnak:
  Krisztus
  a Király

  1) Izraeli ág:
  Aminek Dávid a királya, Krisztus alatt.
  /Jeremiás 30:8-9/
  /Ezékiel 34:22-24/
  /Hóseás 3:4-5/
  /Ezékiel 37:24-25/

  Vele együtt fog uralkodni a 12 apostol Izrael felett.
  /Máté 19:28/
  /Lukács 22:28-30/

  Izrael állapota:
  /Jeremiás 31:31-34/
  Senki nem mondja majd akkor: “Ismerd meg az Urat.” Mindnyájan Ismerni fogják (kicsinytől nagyig, akik ott születtek, azok is)

  És lesznek fejedelmek, bírák és tanácsosok.
  /Ézsaiás 1:26/
  /Ézsaiás 32:1/

  2) Pogány ág:
  A gyülekezet és a Nyomorúság szentjei fognak uralkodni.
  /Jelenések 20:4-6/
  /1. Korinthus 6:2-3/

  Illetve a Királyságban sokasodó nép nemzeteket alkot és saját királyai is lesznek, akik fölött uralkodni fogunk.

IGERÉSZEK A MESSIÁSI KIRÁLYSÁGRÓL:
/Ézsaiás 11:1-10/ Igazságos országlás (nem elnyomó király, hanem teljes mértékben az ő népének legjavát akarja), helyreállított természet (visszatérnek az édeni állapotok).
/Ézsaiás 35/ (A 3-4. vers a Nagy nyomorúságról szól.)
1 Örvend a kietlen, a puszta föld, vigadozik a pusztaság, és virul, mint az őszike. 2 Virulva virul, és ujjongva örvend. A Libánon dicsőségét kapta, Karmel és Sárón ékességét. Meglátják az ÚR dicsőségét, Istenünk ékességét. 3 Erősítsétek a meglankadt kezeket, és szilárdítsátok a tántorgó térdeket! 4 Mondjátok a remegő szívűeknek: Legyetek erősek, ne féljetek! Íme, Istenetek bosszúra jön, Isten jön, aki megfizet, és megszabadít titeket! 5 Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. 6 Akkor majd ugrándozik a sánta, mint a szarvas, és ujjong a néma nyelve, mert víz fakad a pusztában, és patakok fakadnak a kietlenben. 7 Tóvá lesz a délibáb, és a szomjú föld vizek forrásává. Ahol a sakálok lakhelye volt, fű, nád és káka terem. 8 Kiépített út lesz ott, egy út, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár rajta tisztátalan, hiszen csak azoké ez, akik ezen az úton járnak. Az együgyűek sem tévednek el rajta. 9 Nem lesz ott oroszlán, és a ragadozó vad nem megy rá, nem is található ott ilyen, hanem a megváltottak járnak rajta. 10 Hisz az ÚR megváltottjai megtérnek, és ujjongás közepette a Sionba jönnek. Örök öröm lesz fejükön, vigasságot és örömöt találnak, és eltűnik a fájdalom és sóhaj.”
/Ézsaiás 2:1-4/
1 Ézsaiásnak, Ámóc fiának a beszéde arról, amit Júda és Jeruzsálem felől látott. 2 Ez lesz az utolsó időkben: Erősen fog állni az ÚR házának hegye a hegyek fölött, magasabb lesz a halmoknál, és özönleni fog hozzá minden nemzet. 3 Eljön a sok nép, és azt mondják: Jöjjetek, menjünk fel az ÚR hegyére, Jákób Istenének házához, hogy megtanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert Sionból jön a tanítás, és Jeruzsálemből az ÚR beszéde. 4 Ítéletet tart a nemzetek között, és sok nép fölött bíráskodik. Fegyvereikből kapákat csinálnak, dárdáikból metszőkéseket, és nép népre kardot nem emel, és hadakozást többé nem tanul.”
/Ézsaiás 65:17-25/
17 Mert íme, új egeket és új földet teremtek, nem emlékeznek a régiekre, eszébe sem jut senkinek. 18 Ezért örüljetek és örvendezzetek mindörökké azoknak, amiket teremtek. Mert íme, Jeruzsálemet jókedvre teremtem és népét örömre. 19 Vigadok Jeruzsálem fölött, és örvendek népemnek, és nem hallatszik ott többé siralom és kiáltás hangja! 20 Nem lesz ott többé olyan csecsemő, aki csak néhány napig él, sem vénember, aki napjait be nem töltötte volna, mert a legifjabb is százéves korában hal meg, és aki nem ér meg száz évet, az átkozottnak számít. 21 Házakat építenek, és laknak is bennük, szőlőket ültetnek, és esznek gyümölcséből. 22 Nem úgy építenek, hogy más lakjék benne, nem úgy ültetnek, hogy más egye gyümölcsét. Mert népem élete olyan hosszú lesz, mint a fáké, és kezük munkáját élvezik választottaim. 23 Nem fáradnak hiába, nem szerencsétlenségre szülnek, mivel az ÚR áldottainak utódai ők, és ivadékaik megmaradnak. 24 Mielőtt kiáltanának, én már válaszolok, még beszélnek, és én már meghallgattam. 25 A farkas és a bárány együtt legel, az oroszlán szalmát eszik, mint az ökör, és a kígyónak por lesz a kenyere. Nem ártanak és nem pusztítanak sehol szent hegyemen – így szól az ÚR.”
/Zakariás 14:8-21/ A Nyomorúságról és az 1000 éves királyságról.
8 Azon a napon élő víz fakad Jeruzsálemből. Az egyik fele a keleti tenger felé, a másik pedig a nyugati tenger felé folyik; így lesz télen-nyáron. 9 Az ÚR lesz az egész föld királya. Azon a napon az ÚR lesz az egyetlen, és neve az egyetlen név. 10 Az egész ország síksággá változik Gebától Rimmónig, Jeruzsálemtől délre. Jeruzsálem pedig kimagaslik, és a maga helyén marad, Benjámin kapujától az Első-kapu helyéig, a Szeglet-kapuig és a Hananél tornyától a királyi borsajtóig. 11 Lakni fognak benne, és nem éri többé pusztulás, biztonságban laknak Jeruzsálemben. 12 Ez lesz a csapás, amellyel az ÚR minden népet sújt, amely Jeruzsálem ellen hadat visel: megrothad a húsuk, pedig még a lábukon állnak, szemük is megrothad gödrében, nyelvük is megrothad a szájukban. 13 Azon a napon az ÚR nagy zűrzavart támaszt közöttük, úgyhogy mindenki a saját társának a kezét ragadja meg, és társának keze ellen emeli föl kezét. 14 Sőt még Júda is harcolni fog Jeruzsálem ellen, és a körös-körül lakó népek minden kincsét összegyűjtik: aranyat, ezüstöt és igen sok ruhát. 15 Ugyanilyen csapás lesz a lovakon, öszvéreken, tevéken, szamarakon és mindenféle állaton, amelyek abban a táborban lesznek, amilyen az embereket érte. 16 Akik pedig azután megmaradnak a Jeruzsálemre támadó népek közül, esztendőről esztendőre mind fölmennek, hogy hódoljanak a királynak, a Seregek URának, és megünnepeljék a sátoros ünnepet. 17 Ha pedig valamelyik nem megy föl a föld nemzetei közül Jeruzsálembe, hogy hódoljon a királynak, a Seregek URának, arra nem hull eső. 18 Ha az egyiptomi nemzet nem megy föl, és nem jelenik meg, őrájuk sem hull, hanem ugyanaz a csapás éri őket, amellyel az ÚR azokat a népeket sújtja, amelyek nem mennek föl a sátoros ünnepet megünnepelni. 19 Ez lesz Egyiptom büntetése és mindazoknak a népeknek a büntetése, akik nem mennek föl a sátoros ünnepet megünnepelni. 20 Azon a napon a lovak csengettyűin is ez lesz: „Az ÚRnak szentelve!” Az ÚR házában még a fazekak is olyanok lesznek, mint az oltár előtt levő medencék. 21 Jeruzsálemben és Júdában minden fazekat a Seregek URának szentelnek, és bárki, aki eljön, és áldozni akar, választhat közülük, és főzhet azokban. És attól a naptól fogva nem lesz többé kereskedő a Seregek URának házában.”A Királyságban is meg fog maradni a Sátoros ünnep és mindenki ünnepelni fogja.
_______________

Ez a mostani, földi életünk FELKÉSZÍTÉS az uralkodásra! -> Bizonyuljunk hűségesnek!

MINDEN HELYZET, AMIVEL CSAK TALÁLKOZOM, AZ URALKODÁSRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS! Az a célja, hogy bölcsességet és alázatot tanuljak.