Bibliaóra Havellant Csabával: Az Úr ünnepei 5. rész

2020 május 24. vasárnap  14:52
Izrael ünnepei / Az Úr prófétai naptára: (7 ünnep)
I. Pászka
II. Kovásztalan kenyerek ünnepe
III. Első zsenge
IV. Pünkösd
V. Kürtzengés napja
VI. Jom kippur
VII. SÁTOROS ÜNNEP
/3. Mózes 23/
 • Tisri hó 15-22.
 • 7 + 1 napos
 • Profetikusan Izrael nemzeti megtérése után fog beteljesedni.
  = A Messiás királysága / az 1000 éves királyság, amikor az Úr Jézus fog uralkodni itt a Földön és itt leszünk mi is vele.
  A világtörténelem legámulatosabb időszaka. A béke és igazság országa, ahol maga Jézus Krisztus lesz a király a föld fölött.
 • Izrael legnagyobb ÖRÖMÜNNEPE.
– A 3 zarándokünnep egyike (Kovásztalan kenyerek ünnepe a Pászkával, Pünkösd és a Sátoros ünnep)
1) Aratás:
 • A Sátoros ünnep is egy mezőgazdasági ünnep.
  Ekkorra BEFEJEZŐDIK az egész éves aratás! Az összes gyümölcs és gabona már a magtárakban van.
 • Szeptember vége – október eleje
 • Akkoriban mindig bőséges termés volt Izraelben.
  Ez volt Isten bőséges áldásának az ünnepe! Egy héten keresztül ünnepeltek.- Profetikusan a Messiás visszajöveteléről szól. Arról az időszakról, amikor teljesség és igazságosság lesz a Földön.
/Máté 13:30/ (Jézus 7 példázata Isten királyságáról)
– A búzáról és a konkolyról.
“Hadd nőjön együtt mind a kettő az aratásig, és az aratáskor majd azt mondom az aratóknak: Szedjétek össze először a konkolyt, és kössétek kévébe, hogy elégessék, a búzát pedig takarítsátok be a csűrömbe.”
– Jézus az ARATÁSRÓL beszél!
/Máté 13:39-43/ a magyarázata.
39 Az ellenség, aki a konkolyt veti, az ördög, az aratás a világvége, az aratók pedig az angyalok. 40 Amint azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, úgy lesz a világ végén is. 41 Az Emberfia elküldi angyalait, és az ő országából összegyűjteti mindazokat, akik botránkozásokat okoztak, és akik gonoszul cselekedtek. 42 Bevetik őket a tüzes kemencébe: lesz ott sírás és fogcsikorgatás. 43 Akkor az igazak fénylenek, mint a nap az ő Atyjuk országában. Akinek van füle a hallásra, hallja meg!”
 • A Nagy nyomorúság végén Isten szétküldi az ő angyalait és összegyűjti a hívőket.
  Az utolsó korszak végén lesz a NAGY aratás.
 • Össze fogja gyűjteni az új teremtés aratását, ami Húsvétkor kezdődött el, Jézus volt az Első zsengéje az új teremtésnek!
/János 12:24/
“Bizony, bizony mondom nektek, ha a búzaszem földbe nem hull, és el nem hal, csak egymaga marad, ha pedig elhal, sok termést hoz.”- Ő az a búzaszem, ami a földbe esett és elhalt, most pedig sok gyümölcsöt terem, sok termést hoz. -> Apcsel. 2-ben kitöltetett a Szent Szellem, 3000 fő megtért. -> Máig is folyamatosan tart és sok gyümölcsöt fog teremni.- Jézus arra tanít bennünket, hogy ez az ARATÁS időszaka!/Máté 9:37-38/
37 Akkor azt mondta tanítványainak: Az aratnivaló sok, de a munkás kevés. 38 Kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küldjön munkásokat az aratásába.”

– Ha azon gondolkodsz, miről szól ez az időszak:
Nem rólad szól, hanem Isten aratásáról!
Arra vagyunk elhívva, hogy aratómunkások legyünk és megteljenek a csűrök!

Az 1000 éves királyságban pedig együtt fogjuk látni az egész aratást!
/Máté 28:18-20/
18 Jézus pedig hozzájuk ment, és azt mondta nekik: Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. 19 Menjetek el azért, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. 20 Mindannak megtartására tanítsátok őket, amit én parancsoltam nektek. Íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” – Egészen a korszak végéig!
/Apcsel. 1:6/ A tanítványok kérdése
“Amikor így együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nemde ebben az időben állítod helyre a királyságot Izráelnek?”
– Azt hitték, hogy már akkor eljön a Messiás királysága.
/Apcsel. 1:7-8/ Jézus válasza
7 Mire ő azt válaszolta: Nem a ti dolgotok tudni az időket vagy alkalmakat, amelyeket az Atya a maga hatalmába helyezett. 8 De erőt kaptok, amikor a Szentlélek eljön rátok, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában és a föld legvégső határáig.”- Jézus válasza: Most van az Aratás!
-> Menjünk tehát és tegyünk tanúbizonyságot az Úr Jézus Krisztusról!
 • Nem a mi kényelmünkről szól ez az időszak! Nem arról, hogy most mindenünk meglegyen.
  Mert Isten megígérte, hogy mindenről gondoskodik, amire szükségünk van!
 • Hanem EMELJÜK FEL a szemünket, és LÁSSUK a mezőket, hogy KÉSZEK AZ ARATÁSRA!
2) Sátoros ünnep:
SZUKKÓT = sátrak
SZUKKA = sátor
 • Sátrat kell építeniük, és ebben a 7 napban azokban kell élniük ~ ideiglenes lakhelyeken.
  -> Hogy megemlékezzenek arról, hogy 40 évig a pusztában sátrakban laktak.
  /3. Mózes 23:34, 39-43/
Rabbinikus rendeletek szerint a sátor:
– Tákolmány kellett, hogy legyen, bizonytalannak kellett lennie.
“Alázatra tanít bennünket”
“Hogy ne magunknak tudjuk be az aratás sikerét, és legyünk büszkék szép házainkra”
“Arra emlékeztet bennünket, hogy minden amit eszünk vagy birtoklunk, Istentől van!”
-> Nem a szép házainkra kell, hogy büszkék legyünk, nem arra a biztonságra, amit érzékelünk, mert az hamis biztonság.
Az egyedüli biztonság az Úr maga!
(Zsoltárok 91)
A
ki az Úr árnyékában nyugszik, az biztonságban van!
– Ez nem azt jelenti, hogy semmi nem történhet velünk.
Hanem azt, hogy amikor Isten tökéletes tervében vagyunk, bármi történjék velünk, biztonságban vagyunk.
 • A mai materialista társadalomban mindenki biztonságra vágyik, és hamis biztonságot épít.
  Fontos, hogy ne cseréljük fel az elménkben és a szívünkben az igazi biztonságot a hamis biztonsággal!Bizony, minden étel, ami az asztalra kerül, Isten ajándéka és gondviselése.
  ~ Ahogy a pusztában is gondot viselt Izraelről.
  Vizet, mannát és fürjet adott nekik. Ők meg sátrakban laktak. Kiszolgáltatottan.Fontos a kiszolgáltatottság tudata. Mindent Isten ad, minden az ő gondoskodása.
 • Az Isten nélküli ember vágya, hogy valami maradandót hagyjon maga után – a tetteivel, a hírnevével – hogy valami fennmaradhasson utána örökké.Isten: “Lakj lombsátorban, hogy emlékezz arra, milyen jelentéktelen az a földi biztonság és név, amit megszerezhetsz magadnak.”
A jelentéktelen sátor nem vonja el a figyelmet az örökkévaló Istenről. Semmilyen módon nem versenyezhet az ember elméjében az örökkévaló Istennel.
Rabbik:
Olyannak kell lennie a tetőnek, hogy rések legyenek rajta. -> Látszódjanak a csillagok.
-> Tudják, hogy ki vannak szolgáltatva, és a hűséges, jóságos Isten gondoskodása alatt állnak.
3) Két Újszövetségi rész, amely a Sátoros ünnep alatt zajlott: (János 7 & 8-ban)
-> Teljesebben tudjuk értelmezni, amit Jézus mondott.
Szertartások az ünnep alatt:
 1. Vízöntés szertartása
  – Volt egy csapadékos és egy száraz időszak. -> Imádkoztak Isten áldásáért, esőért.
  – Minden reggel a 7 nap folyamán, és a nyolcadik napon kiteljesedik.
  – Elmentek Siloám tavához, aranykorsóval merítettek a vizéből.
  -> Örvendezve mennek vissza a Templomba.
  -> Mind a 15 lépcsőfoknál megállnak és zsoltárokat énekelnek (120-134. Zsoltár). Hatalmas öröm van!
  -> A főpap az oltárhoz megy. Felemeli a korsót, hogy mindenki lássa, és kiönti a vizet az oltárra.Jelentése:
  – Vágy, szomjúság
  – Ima Isten esőt adó áldásáért
  – Megváltásra való szomjúság
  – A Szent Szellem kiáradása; ahogy Isten ki fogja árasztani az ő Szellemét Izraelre, mielőtt el fog jönni a Messiás.
  /János 7:37-39/ Az ünnep utolsó, Nagy napján vagyunk – a 8. napon, amikor minden kiteljesedett.
  37 Az ünnep utolsó nagy napján pedig felállt Jézus, és így kiáltott: Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék! 38 Aki hisz bennem, amint az Írás mondta, élő víz folyamai áradnak annak belsejéből. 39 Ezt pedig a Lélekről mondta, akit kapnak majd a benne hívők, mert még nem adatott a Szentlélek, mivelhogy Jézus még nem dicsőült meg.”- Szomjúság megváltásra!
  – Jézus: “Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék!” – A vízöntés ünnepe bennem teljesedik be! Ha hiszel bennem, nem leszel száraz, nem leszel üres, hanem egy termékeny életed lesz, ahol a Szent Szellem folyamként fog áramlani benned.
 2. Lámpák meggyújtása
  – Naplementekor
  – Zene, tánc és örvendezés közben meggyújtották a 25 méter magas kandelábereken lévő lámpásokat (4-4 mindegyiken) az egész Templom területén.
  -> Beragyogták az egész Templom területét. SŐT, rabbik azt írják, Jeruzsálem minden udvarába beszűrődött a fénye!
  HATALMAS VILÁGOSSÁGOT ADOTT!
  – Isten DICSŐSÉGÉT jelképezte! Isten SHEKINA dicsőségét./János 8:12/ Ez zajlott, amikor Jézus ezt mondta:
  “Ismét szólt hozzájuk Jézus, és azt mondta: Én vagyok a világ világossága; aki engem követ, sosem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága.”
  ~> Most ti meggyújtjátok a lámpásokat, amit Isten dicsőségét és világosságát jelképezik. De ÉN vagyok AZ A VILÁGOSSÁG!Jézus azt mondta, Ő Isten Shekina dicsősége!Isten Shekina dicsősége:
  – Amikor elhívta Ábrahámot.
  – Amikor Mózesnek megjelent az égő csipkebokorban.
  Jézus: “Én vagyok az, aki a csipkebokorban beszéltem Mózessel!”
  – A pusztában: Tűzoszlopként éjjel, felhőoszlopként nappal vezette és oltalmazta Izraelt.
  Jézus: “Én vagyok az, aki vezettem Izraelt a pusztában!”
  – Salamon templomát ködként töltötte be Isten dicsősége.
  – Betlehemi csillag
  – A Sínai hegyen, a törvényadáskor, tűz formájában.

  Ahogy Isten dicsősége ott volt a Szent sátor felett a pusztában, úgy most mi lettünk Isten Szent sátra, Isten Temploma. Akik felett ott van Isten dicsősége. Akikben ott van Isten dicsősége!
  Ez a megváltás! Minden újonnan született hívőben ott van az Atya, a Fiú és a Szent Szellem.
  Bennünk van Isten jelenléte, mi vagyunk Isten Temploma! Isten Temploma többé már nem egy fizikai hely, hanem mi vagyunk. /1. Korinthus 3:16-17/ & /1. Korinthus 6:17-19/

  Úgy járhatunk minden nap, hogy tudhatjuk, a Mindenható Isten jelenléte bennünk van!
  Az 1000 éves királyságban pedig ezt egy még valóságosabb módon fogjuk megtapasztalni.