Bibliaóra Havellant Csabával: Az Úr ünnepei 4. rész

2020 május 24. vasárnap  14:48
Eddigiek:
I. Páska
II. Kovásztalan kenyerek ünnepe
III, Első zsenge
IV. Pünkösd
V. Kürtzengés napja
VI. JOM KIPPUR / AZ ENGESZTELÉS NAPJA
 1. Jézus hogyan töltötte be a Jom kippuri áldozatot
 2. ELŐVETÍTI IZRAEL NEMZETI BŰNBÁNATÁT, MEGTÉRÉSÉT, HELYREÁLLÍTÁSÁT ÉS JÉZUS KRISZTUS 2. ELJÖVETELÉT
A Nagy Nyomorúság időszakában lesz
 • A mostani időszak, a Gyülekezet kora vagy Aratás kora, a Kürtzengéssel fog véget érni.
  Kürtzengéskor feltámadnak az újszövetségi hívők, és velük együtt összegyűjtetünk, elragadtatunk. /1. Tesszalonika 4:16-18/
 • Ez után jön a Nagy Nyomorúság:
 • 7 év
 • Ebben az időszakban Isten kiönti az Ő haragját az emberiség minden hitetlensége és gonoszsága ellen.
  Isten most türelmes, és gyűjti a haragját arra az időszakra.
 • 3 célja van:
  • Hogy véget vessen a gonoszságnak.
   Az antikrisztus uralma is része. Kicsúcsosodik a gonoszság ebben az időszakban.
  • HATALMAS szellemi ébredés! Izrael és a pogányok között is!
  • Izrael MEGTÉRÉSE, nemzeti újjászületése a Nagy Nyomorúság legvégén.
AZ ENGESZTELÉS NAPJA /3. Mózes 16/
– Bűnbánat napja
– Önmaguk sanyargatása
– A bűn felismerése, bűnért való áldozat és bűnbocsánat
Izraelnek EZ lesz az engesztelés napja!
 • Elragadtatás után:
  -> Az emberek látták az életünket és hallották a bizonyságtételünket
  -> Isten Szelleme munkálkodik az emberekben
  -> Lesznek, akik megtérnek
  /Jelenések 7/ 144.000 zsidó férfi tér meg a nyomorúság elején (12 törzs x 12.000 fő). Evangélisták lesznek – mint 144.000 Pál apostol! Hirdetni fogják mind az evangéliumot!+ Sokan mások is bizonyságot fognak tenni.
  /Jelenések 11/ 2 tanú (~2 próféta) – természetfeletti erővel, Isten erejével fognak bírni. Bizonyságot tesznek majd Izraelnek és a nemzeteknek.-> SOKAN meg fognak térni Izraelből és a nemzetekből már a Nyomorúság első időszakában.
  /Jelenések 7:9-17/ Hatalmas sokaságról ír a mennyben, akik a Nagy Nyomorúságból jöttek, és hittek a Bárány vérében, Jézus Krisztusban.

  Nemcsak hogy sokan megtérnek, de a hívők ÜLDÖZVE lesznek.
  Ami idővel egyre FOKOZÓDIK majd, és sokan mártírok lesznek. /Jelenések 7:9-17/ Már a Nyomorúság elején nagy sokaság van a mennyben – mártírok.

Mi kell ahhoz, hogy Jézus Krisztus visszajöjjön a Földre?
(2 dolog, ami Izraelhez köthető)
 1. Izrael megtérése – bűnvallása, Jom kippurja.
  Rádöbbennek, hogy az elmúlt 2000 év során úgy éltek, hogy megvetették a saját Messiásukat.
 2. FELKIÁLTANAK kétségbeesetten
  Segítségért kiáltanak, amikor a különböző országok ellenük gyűlnek, hogy kiirtsák őket a legnagyobb holokausztban.
  -> Ezt fogják kiáltani:
  “Áldott, aki jön az Úr nevében! Jöjj! Jöjj!
  /Hóseás 5:15-6:2/ “… míg el nem ismerik, hogy vétkeztek, és keresni nem fogják arcomat.”
  /Hóseás 6:1/ Ezt mondják majd Izrael elöljárói: “Gyertek, térjünk vissza az ÚRhoz, mert ő megsebesített, de meg is gyógyít, megvert, de be is kötöz minket!”/5. Mózes 4:30-31/ Ír a Nyomorúságról, de bátorít is: nem hagyja el őket Isten, megsegíti őket.
  Ugyanígy /Jeremiás 30:7/ “Jaj, mert nagy nap az, nincs hozzá hasonló! Nyomorúság ideje lesz az Jákóbnak [Izraelnek]; de megszabadul belőle!”
(Antikrisztus):
 • Izrael a Nagy Nyomorúság elején szövetséget köt az antikrisztussal.
 • A Nyomorúság első felében már áll a Templom – újjá van építve.
 • 3,5 év (a 7 év Nyomorúság fele): Az antikrisztus megszegi a szövetséget Izraellel. Véget vet az áldozásnak a Templomban.
 • Ő maga fog beülni a Templomba és istenként mutogatja magát! /Jelenések 17/
  Világuralomra tör.
 • Magát imádtatja és a mögötte lévő erőt, Sátánt.
/2. Tesszalonika 2:4/ 3 […] megjelenik a törvénytipró, a kárhozat fia, 4 aki ellene veti és fölébe emeli magát mindennek, amit istennek vagy imádat tárgyának tartanak, annyira, hogy maga ül be Isten templomába, isten gyanánt mutogatva magát.”
/Dániel 9:27/ (Évhetekről beszél – 7 év) “És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget, de a hét felénél véget vet a véresáldozatnak és az ételáldozatnak, és utálatosságok szárnyán jön pusztítva, míg rá nem szakad a pusztítóra az elvégeztetett pusztulás.”
Utálatosság = az Ószövetségben mindig bálványt jelent.
/Máté 24:15-22/
15 Amikor azért látjátok majd, hogy az a pusztító utálatosság, amelyről Dániel próféta szólt, ott áll a szent helyen – aki olvassa, értse meg –, 16 akkor akik Júdeában lesznek, fussanak a hegyekre. 17 A ház tetején levő ne szálljon alá, hogy házából valamit kivigyen, 18 és a mezőn levő ne térjen vissza, hogy a ruháját elvigye. 19 Jaj pedig a várandós és a szoptató anyáknak azokon a napokon! 20 Imádkozzatok pedig, hogy futásotok ne télen legyen, se szombaton! 21 Mert akkor olyan nagy nyomorúság lesz, amilyen nem volt a világ kezdete óta mind ez ideig, és nem is lesz soha. 22 És ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg, de a választottakért megrövidíttetnek azok a napok.”
Jézus beszél a Nagy Nyomorúságról. Figyelmezteti a zsidókat: Fussanak! Mert még nagyobb nyomorúság jön, mint az első 3,5 évben.
/Jelenések 12/ Előkészített hely van számukra, ahova menekülhetnek.
-> Az antikrisztus nem tudja Izraelt megsemmisíteni
-> A többi hívőt kezdi üldözni.
 • Előkészített hely:
  Bocrában gyűjti össze Isten az Ő népét (Edomban).
  Bocra = Petra
Armageddoni csata:
 • Az antikrisztus összegyűjti minden hadseregét és szövetségesei seregeit, hogy végleg eltörölje Izraelt.
 • Megiddó hegyénél gyülekeznek./Jelenések 16:12-16/
  12 A hatodik is kiöntötte poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszáradt annak vize, hogy út készüljön a napkelet felől jövő királyoknak. 13 És láttam a sárkány szájából, a fenevad szájából és a hamis próféta szájából három, békához hasonló, tisztátalan lelket kijönni, 14 mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, és elmennek az egész földkerekség királyaihoz, hogy összegyűjtsék őket a mindenható Isten nagy napjának harcára. 15 Íme, eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz, és őrzi ruháit, hogy mezítelenül ne járjon, és meg ne lássák szégyenét. 16 Összegyűjtötték őket arra a helyre, amelyet héberül Harmagedónnak neveznek.”Harmagedón = Megiddó hegye
 • Utána Jeruzsálem ellen indulnak a seregek.
  Kemény csata.
  /Zakariás 12:2-9/ Maga Isten fogja védelmezni Jeruzsálemet.
  /Zakariás 14:1-2/ Valamilyen módon mégis sikerül bevenni Jeruzsálemet.
 • Délnek indulnak, Edóm felé (ahol Izrael maradéka rejtőzködik), hogy kiirtsák Izraelt.
Jézus visszajövetelének 2 feltétele:
 1. Izrael nemzeti megtérése
 2. Izrael az Úrhoz kiált
/Máté 23:37-39/ “… mostantól fogva nem láttok engem mindaddig, amíg azt nem mondjátok: Áldott, aki jön az Úr nevében!”
/Zakariás 12:10/ 10 Dávid házára és Jeruzsálem lakóira pedig kiöntöm a kegyelem és a könyörületesség lelkét. És rám tekintenek, akit átszögeztek, és akit úgy siratnak, ahogyan az egyetlen fiút gyászolják, és úgy keseregnek miatta, ahogyan az elsőszülött miatt keseregnek. 11 Azon a napon nagy gyász lesz Jeruzsálemben…”
 • Ez lesz Izrael Jom kippurja és nemzeti gyásza.
  És aznap ENGESZTELÉS lesz!
/Ézsaiás 53/ Ezek lesznek Izrael szavai a bűnvallásában
1 Ki hitte el, amit hallottunk, és az ÚR karja ki előtt lett nyilvánvaló? 2 Úgy nőtt föl színe előtt, mint egy vesszőszál, mint gyökér a száraz földből. Nem volt neki alakja és ékessége. Néztünk rá, de ábrázata nem volt kívánatos. 3 Megvetett és emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia és betegség ismerője! Mint aki elől arcunkat elrejtjük, megvetett volt, és nem gondoltunk rá; 4 pedig a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmainkat hordozta. De mi azt gondoltuk, hogy Isten ostorozza, veri és kínozza, 5 jóllehet a mi bűneinkért kapott sebeket, a mi vétkeinkért törték össze. Őt érte a büntetés, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei árán gyógyultunk meg…”
/Róma 11:25-27/25 … Izráel megkeményedése csak részleges, ameddig a pogányok teljes számban be nem jutnak. 26 És így az egész Izráel üdvözül, amint meg van írva: Eljön Sionból a Szabadító, és elfordítja Jákóbtól a gonoszságot, 27 és ez lesz velük az én szövetségem, amikor eltörlöm a bűneiket.”
 • Izrael felismeri, hogy Jézus a Messiás, és Istenhez kiált. -> Krisztus visszajön és véget vet ennek.
/Ézsaiás 34:1-7/ Jézus második eljövetele
– Bocra/Petra: Megmenti a nép maradékát az ellenük támadó seregtől
– Olajfák hegye: Megmenti Jeruzsálemet
/Jelenések 19:11-17/
11 És láttam a megnyílt eget, és íme, egy fehér ló, és aki azon ült, annak neve Hű és Igaz, aki igazságosan ítél és harcol, 12 és a szeme olyan, mint a tűzláng, és a fején sok korona volt, és a neve volt rá felírva, amelyet senki sem tud, csak ő maga, 13 és vérbe mártott ruhába volt öltöztetve, és így hívták őt: Isten Igéje. 14 Mennyei seregek követték őt fehér lovakon, tiszta fehér gyolcsba öltözve. 15 Szájából éles kard jött ki, hogy azzal verje a pogányokat, vasvesszővel fogja legeltetni őket. A mindenható Isten búsult haragjának borsajtóját fogja taposni. 16 Ruhájára és derekára oda volt írva a neve: királyok Királya és uraknak Ura. 17 És láttam egy angyalt állni a napban, aki hatalmas hangon kiáltott minden madárnak, amely az ég közepén repdesett: Jöjjetek, gyülekezzetek a nagy Isten vacsorájára”
/Ézsaiás 63:1-6/
1 Ki az, aki Edómból jön, vörös ruhában, ékes öltözetben, ereje teljében közeleg Bocrából? Én, aki igazat szólok, hatalmam van a szabadításra. 2 Miért vörös az öltözeted, és a ruhád, mint a borsajtóban taposóé? 3 A borsajtót egyedül tapostam, a népek közül senki sem volt velem. Megtiportam őket fölindulásomban, és széttapostam őket haragomban: így fröccsent vérük ruhámra, és egész öltözetemet beszennyeztem. 4 Mert bosszúállás napja volt a szívemben, és eljött megváltásom esztendeje. 5 Körültekintettem, de nem volt segítő, álmélkodtam, de nem volt támaszom. Saját karom segített nekem, és haragom támogatott! 6 Népeket tapostam meg fölindulásomban, megrészegítettem őket haragomban, és kiontottam vérüket a földre!”
/Habakuk 3/ Apokaliptikus jelek kísérik az Úr visszajövetelét, ami megrendíti az egész Teremtést.
/Máté 24:23-31/
“[…] 27 Mert amint a villámlás napkeletről támad, és ellátszik egész napnyugatig, úgy lesz az Emberfiának eljövetele is […] 29 Mindjárt pedig ama napok nyomorúságai után a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok az égről lehullnak, és az egek erősségei megrendülnek. 30 És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, és sír a föld minden nemzetsége, amikor meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel […]”
/Zakariás 14:3-9/
3 Mert eljön az ÚR, és harcol azok ellen a népek ellen, ahogyan harcolt azon a napon, a harc napján. 4 Azon a napon az Olajfák hegyére helyezi a lábát, amely Jeruzsálemmel szemben van, kelet felől. Az Olajfák hegye pedig középen kettéválik kelet felé és nyugat felé, és igen nagy völggyé lesz, mert a hegy egyik fele észak felé, másik fele pedig dél felé húzódik. 5 Ti pedig meneküljetek az én hegyem völgyébe, mert a hegyek közötti völgy Ácalig nyúlik. Úgy fussatok, ahogyan a földindulás elől futottatok Uzzijjának, Júda királyának napjaiban! Bizony, eljő az ÚR, az én Istenem, és vele együtt minden szentje…”