Bibliaóra Havellant Csabával: Az Úr ünnepei 3. rész

2020 május 24. vasárnap  14:43
Röviden az eddigiekről:
Az ünnepek kijelölt időket jeleznek előre. A világtörténelem egy kijelölt cél felé halad. Az ünnepek az Úr tervének eseményeit jelzik előre.
I. Pászka
II. Kovásztalan kenyerek ünnepe
III. Első zsenge
IV. Pünkösd
V. Kürtzengés napja
Az Úr ünnepei, Isten prófétai naptára
VI. JOM KIPPUR / AZ ENGESZTELÉS NAPJA
 • /3. Mózes 23:27-től/
 • JOM = nap
  KIPPUR = engesztelés
 • Tisri hónap 1o. napja
 • A Nagy nyomorúságot jelképezi,
  annak a végén Izrael nagy, nemzeti megtérését,
  Jézus 2. eljövetelét.
 • Nem olyan “fesztivál”, mint a többi ünnep. Egy komoly ünnep. Mindenkinek mélyen magába kellett néznie, elgondolkodnia és a bűneit megvallania.
  Az Ünnepek ünnepe, bizonyos szempontból.
Két dolog előképe:
 1. Jézus betölti az engesztelő áldozatot
 2. Izrael megtérése és a Nagy nyomorúság
1. A jom kippuri engesztelő áldozat Jézus Krisztus végső áldozatára mutat
/3. Mózes 23:27/
-> Meg kellett tartóztatni, sanyargatni magukat – nem dínomdánom volt.
-> Tűzáldozattal áldoztak az Úrnak.
Az egy évben egyszeri Nagy engesztelés.
(3. Mózes 16. fejezetében részletesebb)
Ez az az áldozat, amit évente végzett el a főpap, és amikor egy évben egyszer bement a Szentek szentjébe. Engesztelő áldozatot mutat be saját magáért és az egész népért.
A szertartást nagyon precízen kellett elvégezni.
– A főpap levette a színes köntösét
– Megfürdött
– Fehér, lenvászon ruhát vett, amit csak ezen a napon viselt.
– Egy bikát le kellett vágnia a saját és házanépe bűneiért.
– Fogott 2 kecskebakot. Az egyiket leölte, égőáldozat lett. A másikat a pusztába üldözték.
– Az áldozat vérét bevitte a Szentek szentjébe

A Szent sátor alaprajza, és később a Templomé. (A kép jobbján van a kapu)
A Szent sátor (és később a Templom) részei:
 1. Külső udvar – Az elkerített udvar azt jelképezte, hogy senki nem mehet a szent Isten jelenlétébe. Mert a bűnös ember el van választva, el van zárva Isten jelenlététől.
 2. A kapun belülre csak a főpap, a papok és léviták mehettek.

  Az udvaron belül két dolog volt (a szentélyen kívül).

  1. Rézoltár – Egészen elégő áldozatok.
   Réz = ítélet
  2. Medence – Réztükrökből készült mosdó medence.
 3. Maga a Szentély két részből állt:
  1. Szentély – Benne hétágú gyertyatartó, szent kenyerek asztala, illatáldozati oltár.Vastag kárpit választotta el a második résztől. (Kerubok voltak ráhímezve, Isten szentségének védelmezői.)
  2. Szentek szentje – Isten tróntermének a jelképe, az Ő legbensőbb jelenléte.Egyedül a Frigyláda, a Szövetség ládája volt itt:
   – Az alsó része arannyal bevont fa.
   – A fedele színarany. Két kerub a tetején.
   Isten trónjának jelképe!3 dolog volt benne, mind az emberi bűn jelképe:
   Mannás aranykorsó -> Izrael megvetette Isten gondoskodását. Zúgolódó, hálátlan, lázadó szívről beszél.
   Áron kihajtott vesszeje -> Isten tekintélye, és az Isten által átruházott tekintély elleni lázadás.
   Tízparancsolat -> Az ember sötétségben van, lázadó, bálványimádó, nem ismeri az egyetlen Igaz Istent.

   Isten méltán és igazságosan haragszik az emberre.
   Isten trónja az igazságon alapul. Isten igazságos, és el kell ítélnie az ember lázadását.

   Ezért nevezi az Ószövetség a Frigyláda fedelét úgy, hogy az Ítélet fedele.

Az engesztelés napja:
Izrael bűnös -> Engesztelésre van szüksége -> Áldozatokat rendelt el Isten (bika & bak).
-> A főpap elvégezte az áldozatot a rézoltáron – a kereszt előképe, ahol az ítélet megtörtént.
-> Beviszi a főpap az áldozat vérét a Szentek szentjébe.
-> Az ujjával 7x ráhinti a vért az ítélet fedelére.
-> A vér engesztelést szerez a bűnökért.
Ha Isten elfogadta az áldozatot, kimegy a főpap, és hirdeti Isten bűnbocsánatát és Isten áldását Izraelnek.
(Volt, hogy nem fogadta el az áldozatot, és meghalt a főpap, mert nem pontosan végezte a szertartást.)
Ezt az engesztelést Jézus teljesen betöltötte!
/Róma 3:25/ “Mert Isten őt rendelte engesztelő áldozatul…”
Meghalt a kereszten – a réz áldozati oltáron. Az ő vére szerezte az engesztelést.
– Jézus volt az Áldozat.
– Ő volt a Főpap, aki bevitte a vért a mennybe, és engesztelést szerzett a bűneinkért.
/Zsidók 9:1-14/ & /Zsidók 9:23-26/
1 Az első szövetségnek is volt tehát istentiszteleti rendje és földi szent helye. 2 Mert sátrat építettek, amelynek első részében volt a gyertyatartó meg az asztal és a szent kenyerek. Ezt nevezték szentélynek. 3 A második kárpiton túl pedig volt az a sátorrész, amelyet a szentek szentjének neveztek. 4 Ebben volt az arany füstölőoltár és a szövetség ládája, minden oldalán arannyal beborítva, benne az aranykorsó a mannával és Áron kihajtott vesszeje meg a szövetség táblái, 5 fölötte pedig a dicsőség kerubjai, beárnyékolva az engesztelés helyét. Ezekről most nem szükséges részletesen szólni. 6 Miután ezeket így elrendezték, a sátor első részébe mindig bejártak a papok az istentisztelet elvégzésére, 7 a másodikba azonban évente egyszer egyedül a főpap mehetett be, azzal a vérrel, amelyet magáért és a nép bűneiért áldozott. 8 A Szentlélek ezzel azt jelenti ki, hogy addig nem nyílik meg az út a szentélybe, amíg fennáll még az első sátor. 9 Ez példa a jelen számára, miszerint olyan ajándékokat és áldozatokat mutatnak be, amelyek nem képesek lelkiismeretében tökéletessé tenni a szolgálattevőt. 10 Ezek csak ételekre meg italokra és különböző mosakodásokra vonatkozó testi rendszabályok, amelyek az új rendelkezés idejéig kötelezők. 11 Krisztus pedig megjelent mint a jövendő javak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb, nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátron keresztül, 12 és nem bakok és tulkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be egyszer s mindenkorra a szentélybe, és örök váltságot szerzett. 13 Mert ha a bakok és bikák vére meg a tehén hamva a tisztátalanokra hintve megszentel a test tisztaságára, 14 mennyivel inkább Krisztus vére, aki az örökkévaló Lélek által önmagát áldozta fel szeplőtelenül Istennek, megtisztítja lelkiismereteteket a holt cselekedetektől, hogy az élő Istennek szolgáljatok.
[…]
23 Azért szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásait ezekkel tisztítsák meg, magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal. 24 Mert nem kézzel készített szentélybe, az igazinak csak másolatába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most Isten színe előtt megjelenjék értünk. 25 Nem is azért, hogy sokszor odaáldozza magát, mint ahogy a főpap évenként bemegy a szentélybe idegen vérrel, 26 mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ teremtetése óta. Most pedig csak egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt.”
Jézus egyszer s mindenkorra ÖRÖK váltságot szerzett nekünk. (Nem évente, mint a főpap. Hanem 1x. És az mindenkorra elégséges.)
Jézus bement az igazi Szentek szentjébe, aminek mása volt a jeruzsálemi, és a mennyei Frigyládára hintette az engesztelés vérét.
Jézus halálával a templom kárpitja kettészakadt /Máté 27/, és megnyitotta mindnyájunk számára az utat a Szentek szentjébe!
 • Az Ítélet fedele / Ítélet széke, amikor vért hintett rá a főpap, akkor az Engesztelés fedele / Engesztelés széke volt.
  /Zsidók 4:16/ “Járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához…”
  Most már nem Ítélet fedele, hanem az Irgalom széke, a Kegyelem trónja.
Isten trónja igazságon alapul:
– Még mindig igaz, hogy Isten haragja méltán van az emberen.
– De igaz az, hogy Jézus Krisztus meghalt a golgotai kereszten, és Isten ítélete a bűn felett megelégíttetett.
-> Istennek nem ítélete, hanem kegyelme van mindazok számára, akik hisznek Krisztusban.
-> Járuljunk azért bizalommal a kegyelem trónjához!
/Zsidók 10:1-18/ Az állatáldozatok nem tudtak tökéletessé tenni -> Jézus eljött, és egyetlen áldozattal mindörökre tökéletessé tette a megszentelteket.
Jézus Krisztus betöltötte az engesztelés napját.
 • Főpapi áldozatok:
  • Bika – saját bűneiért engesztelés
  • Két kecskebak:
   1. Feláldozták engesztelő áldozatként a nép bűneiért – a kereszt előképe.
   2. A főpap rátette mindkét kezét, és megvallotta a nép bűneit -> átruházta a bűnt.
   -> Kiűzték a bakot a pusztába.
   ~ Jézus volt a bűnbak, és Ő elvitte a bűneinket egy kietlen, lakatlan helyre, ahol lehetetlen megtalálni azokat.
[54:00-tól egy-két érdekesség van a felvételen, érdemes azt is meghallgatni ]