Bibliaóra Havellant Csabával: Az Úr ünnepei 1. rész

2020 május 24. vasárnap  14:32
Izrael ünnepei, az Úr ünnepei vagy Isten prófétai naptára
/3. Mózes 23:1-2 / “Azután így szólt az Úr Mózeshez: […] és mondd el nekik, hogy melyek az Úr ünnepei […] Ezek az én ünnepeim.”
Sok nemzet jelöl ki magának nagy napokat, amelyekről évente megemlékeznek, de Izrael ünnepeit maga a Mindenható Isten rendelte el!
Mózes 3. könyvének 23. fejezetében találjuk őket összeszedve:
– Szombat napjával együtt összesen 8 ilyen ünnep van.
– 7 ünnep évről-évre ismétlődik: 4 tavasszal és 3 ősszel.
– Ezeknek konkrét mezőgazdasági vagy történelmi céljai vannak.
DE!
Mind PRÓFÉTAI ÜNNEPEK! – Előképek Krisztus első eljövetelétől Krisztus királyságáig itt a Földön, amit Jelenések könyve Ezeréves királyságnak nevez.
Most hármat nézünk meg a tavaszi ünnepek közül, amik ünnepsorozatot alkotnak:
I. PÁSZKA/PÁSKA: (Számunkra március – április környékén van)
 • Zsidó naptár szerinti 1. hónap (Niszán hónap) 14. napja. /3. Mózes 23:5/
  A zsidó naptár holdhónapokat követ. Ez a nap a tavaszi napéjegyenlőség utáni 1. teliholdra esik.
 • Az Egyiptomból való kivonulást ünneplik ekkor: /2. Mózes 12./
  10. csapás: a halál angyala megölte Egyiptom összes elsőszülöttjét. De az Úr gondoskodott Izrael népéről:
  – Magukhoz kellett venni egy ép, 1 éves, hím bárányt
  – levágni azt
  – és az ajtófélfára és szemöldökfára ráhinteni a vérét izsóppal.
  Ahol a vér ott volt, azt a halál angyala elkerülte.
 • PESACH (héberül) = átugrani, elkerülni. “Elkerülte Izrael fiainak házait” /2. Mózes 12:27/
  PESACH -> Páska
A bárány motívum elejétől fogva átível az Ószövetségen. Ezért mondta Keresztelő János, hogy “Íme, az Isten Báránya!”
/1. Korinthus 5:7/ “… mert Krisztus, a mi húsvéti [páska] bárányunk már megáldoztatott.”
Pászka/Páska:
 • Bárány leölése
 • Pászka/Széder vacsora
Már Niszán hó elejétől készülődnek Páskára.
Niszán 10. Bárány kiválasztása! (Nem csak aznap vesznek meg egy random bárányt a piacon, hanem előbb! Azért, hogy személyes legyen.)
 1. Virágvasárnap: Jézus bevonulása Jeruzsálembe (Niszán 9 v. 10)
  /Máté 21, János 12/
  A nép így fogadja: “Hozsanna! Áldott, aki jön az Úr nevében!” – mindkettő a Messiásra utal.
 2. Jézus megtisztítja a Templomot
  Kiűzi az árusokat, akik beszennyezték a Templomot, mint ahogy a kovásztól megtisztították a házakat a Kovásztalan kenyerek ünnepére (Niszán 15.), és ahogy kovásztalan kenyérrel fogyasztották a Páska vacsorát is.
 3. Jézus megvizsgálása
  A páska bárányt meg kellett vizsgálni, mert tökéletesnek kellett lennie.
  Ugyanígy Jézust is megpróbálták a vallási vezetők: Heródes pártiak, szadduceusok és farizeusok mind megpróbálták, de nem találtak benne hibát.
 4. Utolsó vacsora: Pászka/Széder vacsora (Csütörtök)
  3 étel, amit Isten rendelt:
  – Sült bárány
  – Kovásztalan kenyerek
  – Keserű füvek
  Az asztalfőnél a családfő ült, az ő jobbkeze felől pedig a legkisebb fiú (valószínűleg János apostol, mert ő volt a legfiatalabb tanítvány).Jézus idejére az eredeti 3 étel már kibővült, de ezeknek is ugyanúgy jelentése volt:
  – Sült bárány
  – Szőlő leve
  – Macesz, vagyis kovásztalan kenyerek
  – Keserű füvek – Egyiptomi rabszolgaság
  – Sós víz – könnyek
  – Reszelt alma – a Egyiptomban vetett számtalan tégla
  – Torma – egyiptomi szenvedésMacesz / kovásztalan kenyerek:
  (AFIKÓMEN szertartás)
  – 3 db lapos kenyér, volt külön kis tartója/táskája
  – Mindig a KÖZÉPSŐT vették ki, és törték ketté. – Az Atya nem töretik meg, a Szent Szellem nem töretik meg, hanem a középső, a Fiú, aki megtöretik.
  – Az egyik felét megették, a másikat becsomagolták és elrejtették a házban. – Ahogy Jézust is eltemették egy használatlan sírba.
  – A gyerekek megkeresték, az elrejtett felet, és előhozták. – Ahogy Jézus feltámadt.
  AFIKÓMEN:
  héberül nincs jelentése, nem is értik mit jelent, mert ez egy görög szó! =ELJÖTTEM!
  Minden Pászka vacsorakor ott van a Messiás hangos üzenete, akit még mindig várnak: “Én már ELJÖTTEM!”

  4 pohár: (Mindenek megvan a jelentése)
  3. pohár: A Megváltás pohara!
  – Erre mondta Jézus: “Ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára.” /Máté 26:28/
  – És mindegyik tanítvány ivott belőle. Kivéve Júdást, mert ő már előtte elment, hogy elárulja Jézust.

  “… mostantól fogva nem iszom a szőlőnek terméséből mindama napig, amikor újat iszom veletek az én Atyám országában.” /Máté 26:29/ – Ez a 4. pohárra vonatkozott!
  4. pohár: Az Összegyűjtés pohara!

 5. Gecsemáné kert: Alávetette magát az Atya akaratának. Majd katonák jöttek, és vitték kihallgatásra.
  – 3 polgári és 3 vallási kihallgatás – mind illegális, mert este történtek.
  – Hajnalban már Pilátus előtt állt
  – Reggel 9-kor pedig megfeszítették
  Héber napok szerint ekkor még mindig Niszán 14, Páska van
 6. Megfeszítés
  Páska alkalmával mindig 2 áldozat van:
  1) A páska bárány minden házban,
  2) és egy áldozat, amit a templomban mutatnak be az egész nép bűnéért
  Abban a pillanatban, hogy Jézust a keresztre szegezték, és meghalt a kereszten, megáldozták a páska bárányt az egész népért!
  – Jézus 6 órán át volt a kereszten (9-től délután 3-ig)Hét dolgot mondott:
  1) “Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” /Lukács 23:34/ – imádkozott másokért
  2) Másokkal törődött: Máriához és Jánoshoz szólt “Íme, a te fiad!” – mert Mária elveszti a fiát. “Íme, a te anyád!” – hogy János viseljen gondot Máriára. /János 19:26-27/
  3) Két lator egyikének: “Bizony mondom neked, ma velem leszel a paradicsomban.” /Lukács 23:43/
  4) Délben nagy sötétség lett, Isten hátat fordított, mert Jézus bűnné lett értünk.
  “Szomjazom” – fizikailag és szellemileg. /János 19:28/
  5) “Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?” /Márk 15:34, Máté 27:46/ – már nem “Atyám,” a 22. Zsoltárt idézi.
  6) Fennszóval kiáltott: “ELVÉGEZTETETT!” /János 19:30/
  7) “Atyám, a te kezedbe teszem le a lelkemet!” /Lukács 23:46/Jézus délután 3-kor kilehelte lelkét.
  Abban a pillanatban a Templom kárpitja, TETEJÉTŐL az aljáig, kettéhasadt! Földrengés támadt.
 7. Levették a keresztről, és egy soha nem használt sírba tették
  A sírban volt a pénteki nap hátralevő részében,
  szombaton
  és harmadnap, vasárnap feltámadt
II. A KOVÁSZTALAN KENYEREK ÜNNEPE
 • Egyből Pászka után kezdődik, Niszán 15-én, és egy teljes hétig tart.
 • Ekkor nem ehetnek kovászt, és semmi kovász nem lehet a házban.
  Kovász = bűn
Mit jelent ez a gyakorlatban:
 1. Jézus Krisztus kovásztalan, bűntelen.
 2. Az új életünk Jézus Krisztusban lehet egy kovásztalan élet!
  /1. Korinthus 5:6-8/ “… Hát nem tudjátok, hogy egy kicsiny kovász az egész tésztát megkeleszti? Takarítsátok ki azért a régi kovászt, hogy új tésztává legyetek, hiszen ti kovásztalanok vagytok, mert Krisztus, a mi húsvéti bárányunk már megáldoztatott…”
III. ELSŐ ZSENGE (Az első érett gyümölcs, az első kalász) /3. Mózes 23:9-11/
Március-április körül kezdődött a zsidóknál az aratás – ekkorra esett az Első zsenge ünnepe.
Legelőször az árpa ért be:
– Az első beért kalászokat kévébe kötötték, a Templomba vitték, és bemutatták az Úr előtt.
– Azt jelentette, “Ez az Úré.” -> Az összes többi is az Úrtól van.
Szombatot követő napon kellett az első zsengét bemutatni.
/1. Korinthus 15:20-23/ KRISZTUS az első zsenge! Első az örök életre való feltámadásban!
Ahogy az első kalászok aratását az egész mező követte, úgy Krisztus a mi GARANCIÁNK, hogy mi is feltámadunk! Ha van “első,” van következő is.