A démoni hatás ellenszere

2009 szeptember 27. vasárnap  18:00

P. Graham

Hiszem, hogy a következő néhány pillanatban Isten arra vágyik, hogy szeressen minket. Mondhatod: ismerem Isten szeretetét, de arról beszélek, hogy Isten szeretet tevékeny volta nyilvánvaló legyen ebben a pillanatban. Bátorítalak, hogy ne ismeret szerint hallgassatok, hanem hagyjátok, hogy Isten szeressen benneteket.

Feltehetjük a kérdés: mit mondana Isten ha itt lenne? De igazából így gondolkodunk. Mit mond Isten mivel Ő itt van? Azt mondja: örökkévaló szeretettel szerettelek téged. Gondolj erre, ebben a pillanatban. Szerettelek és szeretlek olyan szeretettel, aminek nincs vége. Van egy olyan meggyőződés, ami rendelkezésére áll a hívőnek és szükségünk van rá: semmi sem választhat el a szeretetétől, sem a bűn, sem a múlt, sem a kudarc, semmi természeti gondolkodás, semmi szívbeli hozzáállás, nem állíthatja meg Isten irántad érzett szeretetét. Sok vizek meg nem olthatják a szerelmet, az a láng amely Isten szívében ég buzgón, az kiolthatatlan, végtelen, megállíthatatlan.

Az Ő szeretete feltétel nélküli, és feléd és felém irányul ebben a pillanatban. Isten azt mondja: megmutattam a szeretetem, bebizonyítottam abban, hogy megfizettem a legmagasabb árat. A Sz.Sz. annyire készen áll, hogy kiöntse ezt a szeretetet a szívünkbe, hogy egyszerűen itt ülhessünk és hitbeli egyszerűségben Isten szerethet bennünket.

Elképzelhető, hogy mérlegeljük Isten szeretetét, vagy megpróbáljuk számítgatni. Hogy valahogyan ahhoz van köze amit teszek. De hála Istennek, ez nem így van. Nem szerethet jobban Isten mint ahogy most szeret. Nem tud jobban elfogadni, mint ahogy most elfogad. Ebben a pillanatban, ez a szeretet a tiéd, ne hagyd hogy bármi elterelje a figyelmed, egyszerűen engedd, hogy Isten szeressen most. Isten szeretete egy pontos árat határozott meg ránk, nagy értéket. Sokszor úgy gondoljuk, hogy az értékünket az határozza meg amit teszünk, milyen aktívak vagyunk, járunk-e gyülekezetbe, evangelizálok-e. De nem ezek határozzák meg. Gondolhatjuk ,hogy az elfogadottságunk ezekre alapozódik, de nem így van. Isten szeretete a kereszten át jön hozzánk. Semmi köze a tetteinkhez, múltunkhoz, a kudarcunkhoz, hanem a kereszthez van köze.

Szeretném azzal befejezni, hogy Ő irgalma vadonatúj, hogy a kegyelme bőséges, feltétel nélküli a szeretete. Ez azt jelenti, hogy most ebben a pillanatban, ahol vagy, olyan hihetetlen szabadság van arra ,hogy Isten ezt az igazságot szolgálja nekünk. Nem kell semmit sem tenni, nem kell igazodnunk valamihez. Nem kell kiérdemelnünk Isten szeretetét, jókedvét, irgalmát, mert már valaki kiérdemeltet helyettünk és megmutatkozott felénk.

Amikor ez az igazság megelevenedik a szívünkben, és hitbeli választ adunk a szívünkben, akkor ez a legnagyobb lehetőség a növekedésre, szabadságra, örömre. Csak hagyni, hogy szeressen Isten, megbocsásson, elárasszon a kegyelme. Úgy érted nincs feltétel? Csodálatos ez. Szeretve vagyunk és elfogadottak, nem lehetünk igazabbak, mint amilyenek most vagyunk. Nem azért szolgáljunk Istent, hogy szeretve legyünk, hanem szeretet által, mert szeretve vagyunk.

Meg vagyok győződve, hogy semmi nem választhat el Isten szeretetétől, a szeretet soha nem követeli a változást, hanem létrehozza, amint válaszolunk, elfogadunk, hiszünk hitben.

P. Kende

Luk 8:26-39  És evezének a Gadarénusok tartományaiba, mely Galileával átellenben van.  27 És mikor ő kiment a földre, jöve elébe a városból egy ember, kiben ördögök voltak sok időtől fogva, sem ruhába nem öltözött, sem házban nem lakott, hanem a sírboltokban.  28 És mikor meglátta Jézust, felkiálta és lábai elé esék néki, és fenszóval monda: Mi közöm van nékem te veled, Jézus, felséges Istennek Fia? kérlek téged, ne gyötörj engem.  29 Mert azt parancsolá annak a tisztátalan léleknek, hogy menjen ki az emberből. Mert gyakran elragadá őt: annakokáért lánczokkal és békókkal megkötözve őrizteték; de a kötelékeket elszaggatván, az ördögtől a pusztákba hajtaték.  30 Megkérdé pedig őt Jézus, mondván: Mi a neved? És ő monda: Légió; mert sok ördög ment vala bele.  31 És kérék őt, hogy ne parancsolja nékik, hogy a mélységbe menjenek.  32 Vala pedig ott egy nagy disznónyáj, legelészve a hegyen; és kérék őt, hogy engedje meg nékik, hogy azokba menjenek. És megengedé nékik.  33 És minekutána kimentek az ördögök az emberből, bemenének a disznókba; és a disznónyáj a meredekről a tóba rohana, és megfúlada.  34 A pásztorok pedig látván mi történt, elfutának, és elmenvén, hírré adák a városban és a falukban.  35 Kimenének azért megnézni mi történt; és menének Jézushoz, és ülve találák az embert, a kiből az ördögök kimentek, felöltözve és eszénél, a Jézus lábainál; és megfélemlének.  36 Elbeszélék pedig nékik azok is, a kik látták, mimódon szabadúlt meg az ördöngős.  37 És kéré őt a Gadarénusok körûl való tartományok egész sokasága, hogy ő közűlök menjen el, mert felette igen félnek vala: ő pedig beülvén a hajóba, visszatére.  38 Kéré pedig őt az az ember, a kiből az ördögök kimentek, hogy ő vele lehessen; de Jézus elbocsátá őt, mondván:  39 Térj vissza házadhoz, és beszéld el, mely nagy dolgokat tett az Isten veled. Elméne azért, hirdetvén az egész városban, mely nagy dolgokat cselekedett Jézus ő vele.

Olyan dolgokkal találkozunk itt, amik túlmutatnak rajtunk. A történet így megy. Hajóval átmentek a Gadarénusok földjére, ezen a helyen ott van Jézus, kiszáll a partra. Mit várnánk? Mindenki kijön, hogy hogyan térhetnénk meg? Ehelyett egy darab megszállott ember jön, és nem örül. 26-30-ig ezt látjuk. Isten munkája gyakran találkozik démoni hatásokkal valamilyen szinten, kisebb vagy nagyobb szinten.

Csel 13:8 van egy ember ott aki nem tűnik megszállottnak a leírásból, de amikor jönnek az apostolok és hirdetnék az evangéliumot, akkor ott van ez az ember és zavar, megpróbál ellenük állni és azt mondja: ez így nem megy, ezt nem lehet hallgatni. Látjuk ezt sokszor Isten munkájánál.
Egyszer egy evangelizáción, P. Schaller prédikált valamit egy kereszteződésben. Mielőtt nekiállt azt mondta: látod ott azt a részeg kiabálós fickót? A kereszteződés másik oldalán volt, pár száz méterrel odébb. Azt mondta P. Schaller: tíz percen belül itt lesz és itt fog zavarogni – úgy is lett. Nekiállt prédikálni és már ott is volt és zavart. Miről szól ez? Az ellenség szeretné befogni a szánkat, megállítani Isten munkáját. Mindig látjuk az írásban ezt. Ott van a jó mag és mellett a gyom. Ott van Ábel, ott van Káin is. Egyből mellette. Ahogy megyünk tovább ott vannak Nehémiásék, és építik a falat, de ott van Szanballat és Tóbiás akik ellenük állnak. Ott van Eszter a király udvarában és Hámán aki el akarja pusztítani a zsidókat. ApCselben ott vannak az apostolok és ott van Elimás.

El akarok jönni gyülekezetbe és ott van ellene sok más dolog. Sokszor ez nem csak természeti, hanem valóban van egy démoni hatás Isten munkája ellen. Isten szerint való házasságok ellen. Van egy démoni hatás Isten munkája ellen az életemben. Legyen az bármi, szolgálat, Bibliaiskola. Van egy hatás ellene. Európában a közelmúltig nem volt nagyon nyilvánvaló. Sátánnak van egy terve mindenhol. Európában a materializmus, gazdagság, az élet büszksége, kérkedés, 1Ján 2:16. Ez is nagyon pusztító.

Sok más helyen, például Afrikában a démonok kimutatják a foguk fehérjét és félelmet generálnak. Ez azért érdekes nekünk, mert egy keresztényt úgy hisszük nem szállhat meg egy démon. 1Ján 4:4 nagyobb az aki bennem van, mint aki a világban van, mint Sátán. Hogy lehetne a Szent Szellem mellett egy démon?

Azért a démonok hatással lehetnek hívőkre. Gal 3:1 arról beszél, hogy megigéznek embereket. Ez egy hatást jelent. Hogy egy hívőt egy démoni szellem taníthat valamire, folyamatosan. Az a hívő jár abban a hazugságban, vádban, egész életében úgy él, hogy egy hamis tanban hisz. Mert meggyőzte őt egy démoni hatás. Aztán ez a hatás alatt éli az életét. Amiről P. Graham beszélt az annyira fontos, Isten személyessége, szeretete tör át ezen. Ahogy az Igében vagyok, engedelmeskedek, alávetem magam: amit mondasz Uram elfogadom és aszerint akarok élni. Ez áttör és megszabadulok olyan hatások alól amikben egyébként járhatnék egész életemben. De vannak hívők akik úgy élik az életüket, hogy nem hiszik el, hogy Isten szeretheti őket, mert valamilyen módon megtaníttattak erre, hogy őket nem lehet szeretni. Hívők akik elhiszik, hogy értéktelenek, hatástalanok, nem tudnak hitben járni, tiszták lenni, mert meg lettek tanítva erre. Sokszor ez démoni tanítás, nem természeti.

Emellett még lehetséges, hogy egy démoni szellem irányít egy hívőt. Jak 3:15 Jakab inti a hívőket: vigyázz ne élj démoni bölcsességben. Lehetséges, hogy egy hívőt szintén félelmen, vagy szégyenen vagy haragon vagy valami máson keresztül egy démoni szellem irányít. Egy hívő lázadásban él Isten munkája ellen miközben hívő. De közben nyilvánvalóan megvannak a gyümölcsei az életében, és mégis élheti az életét, megítélve, kárhoztatva. Persze lehet ez természeti is, de lehet természetfeletti is.

1Ján 4:1 az Úr azt mondja: ismerjétek fel a szellemeket! Sok szellem van a világban ami azt mondja: igen, Jézus, de a te cselekedeteid is kellenek, először valamivé lenned kell és aztán elfogad. Ez egy másik szellem, másik tanítás, nem az evangélium. Ahogy megnézem, fel kell ismernem, hogy ha bűnben élek, ha engedek a kísértésnek, akkor megnyitom az ajtót egy hatás előtt. Ott a kísértés: gyűlöld! Féltékenység, irigység. Ha újra és újra megnyitom a szívem ennek, akkor megnyitok egy ajtót egy démoni hatásra az életemben, ezzel nem játszhatunk, mert az ő vágyuk az, hogy hatásuk legyen a világban.

Luk 8:31 a démonok kérték Jézust, hogy ne menjenek még az ítélet helyére. Hadd menjenek inkább a disznónyájba. Démonok szeretnének hatással lenni erre a világra. Isten annak idején teremtette őket valamire. Arra, hogy dicsérjenek – korábban angyalok voltak – szolgáljanak, áldás legyenek. Ez lett volna a céljuk. De mivel elbuktak, megrontották a természetüket, ezért most is vágynak rá, hogy hatásuk legyen, cselekedjenek, nem passzívak, nem arra lettek teremtve, de amit tesznek, egy szellemileg gonosz módon csinálják. Ahogy Ezék 28-ban is olvassuk: megrontottad a bölcsességed – Luciferről mondja. Így döntött, így lett Sátán.

Az angyalok is akik elbuktak, aktívak akarnak lenni, embereken keresztül képesek rá. Hazudva, megrémítve, megrettentve, vezetve. Keresik ezt. Jézustól is ezt kérték: ne küldje idő előtt az ítélet helyére. Jézus engedett nekik. Ez nem tetszik nekem. De hát Jézus, itt egy nagy rakás démon, megszabadíthattad volna a világot tőlük, kicsit kevesebb gondunk lenne. Miért nem küldöd a pokolba most őket? Még nincs itt az ideje. Miért engedte meg nekik, hogy megmaradjanak a vilában? A gonosz jelenléte része a világnak. A gonosz jelenléte nem csak a bűn, nem csak a rosszaság, hanem a gonoszság, az Isten elleni lázadás. Nem szeretjük ezt a valóságot. Egy értelemben hívők el is akarnak rejtőzni ezelől. Szeretnénk így gondolkozni, hogy egy hívő nem lehet beteg, nem lehet rossz vagy nehéz házassága, vacak munkája, és soha nem találkozik gonosszal?

Érdekes, hogy az élet nem igazolja ezt. Nem igazolja, hogy ne találkoznánk gonosz dolgokkal, hogyne találkoznánk velük. Nem szeretjük ezt, de igaz. A gonosz nem tudja megváltoztatni a természetünket amit Istentől kaptunk. Mert új teremtés vagyunk, és a gonosz ezt nem érintheti. De ugyanakkor szembetalálkozunk vele újra és újra, Istennek célja van vele. 5Móz 7:22. Uram, minek ez itt – mondanám. De Isten azt mondja: ez így van. Szembetalálkozol vele és van haszna. Még ha nem is látod mi az. Ahelyett, hogy Isten kivenné ezt a világból, az életünkből, felkészít minket rá. Azt mondja: Eféz 6:11 öltsétek fel Isten teljes fegyverzetét, hogy képesek legyetek megállni az ördög minden ravaszságával szemben. Felkészít minket rá. Célja van ennek. Szeretne megtanítani harcolni. Én inkább nem kérnék belőle, de az Úr azt mondja: nincs választásod ebben, találkozni fogsz gonoszsággal, problémákkal. Légy kész rá!

Eféz 6 leírja a fegyverzetet, beszél az igazságról, az üdvbizonyosságról, az evangéliumról, hitről, az Igéről. Mindez a tiéd. Használd. Az ellenség azért van itt, hogy megtanuld használni amit Isten adott. Tanulj bízni Istenben, hinni, járni amikor nehéz, tanulj szelíd maradni amikor természetileg odavágnál, tanulj megharagudni az Úr dolgai miatt, amikor természetileg visszahúzódnál! Isten azt mondja: növekedned kell ezen keresztül, ennek célja és haszna van.

Jézus kiűzte a démonokat az emberből, a disznókba mennek, akik belemennek a folyókba. A juhászok beszaladnak és elmondják mindenkinek mi történt: az emberek kijönnek. 8:37 könyörögnek Jézusnak, hogy menjen innen. Tudják, hogy hatalma van, így nem merik azt mondani tűnj el, hanem kérik menjen el. Milyen érdekes. Manapság van egy tanítás a kereszténységben, hogy hatalom, hatalom. Ha megmutatjuk a hatalmat, akkor a világ tudni fogja, hogy mi Istenéi vagyunk. Az Úr is ezt mondja? Én úgy emlékszem azt mondta: ha szeretni fogjátok egymást, akkor a világ tudni fogja, hogy a tanítványaim vagytok. Hatalom hogy szeressek, megbocsássak, hogy hűséges legyek a szavamhoz. Isten hatalmat adott de nem az a fajta hatalom, hogy látok valami bajt, letépem az ingem alatta egy nagy K betű piros alapon sárga. Keresztény. Megoldom a dolgot. Nem. Isten hatalmat adott nekünk, igen. Hatalmunk van Jézus nevében, az Ő vérében megmosva. De nézd meg ezt a részt. Ezek az emberek tudták, hogy Jézusnak olyan hatalma van ami nekik nem volt meg. Mi lett az eredménye? Menj innen, hagyj minket békén! Távozz innen! A hatalom személyesség és szeretet nélkül semmit nem jelent. Isten nem ilyen hatalmat adott nekünk, hanem egy másik fajtát.

A szakasz végén Luk 8:38-ban: mindenki azt mondta, kérünk menj innen! Egy ember – csak egy, az akiből kiűzte a démonokat – azt mondta könyörögve: hadd menjek veled! Ez az ember találkozott Jézussal személyesen, nem csak a hatalmát látta. Azt mondhatom, hogy ez az épület Isten ajándéka nekünk. Azt mondod mikor tett Isten érted valamit? Itt ülsz egy csodában amit Isten tett. Így van akár tetszik akár nem. Bámulatos hogy történt. Ez nagyszerű. De nem feltétlenül jelent neked olyan sokat. Amit viszont elmondhatok, ami fontosabb, Jézus Krisztus személyes velem. Nem ez a nagy örömünk? Nem ez az amiért csujjogatni van kedvünk még az Istentiszteleten is? Azt mondani: Halleluja! Mert Isten személyes velünk. Még az Istentiszteleten is. Hogy van az, hogy ez a pásztor meg tudja tervezni, hogy minden embernek mondjon valamit?! No, ha ezt hiszed, akkor ismerkedj meg velem és rájössz, hogy ez nem működne. Én nem vagyok ilyen okos, de Isten szól hozzánk, Isten szelleme benned alkalmazza és személyessé teszi, személyesen, az Ő szeretete, útmutatása, bátorítása. Isten vezet minket. Azt mondjuk: szeretnélek követni Jézus, lehetséges? Közben pedig annyian vannak körülöttünk akik azt mondják: hagyj békén ezzel a keresztény izével!

Ezt az embert itt nem édekelte, hogy ott az egész tömeg akik kérlelték Jézust, hogy menjen. Egy magányos hang pedig: mehetnék veled? Mi van? Miért? Ijesztő. Így vagyunk mi is. Nem érdekel, hogy hányan mondják körülöttünk, hagyj ezzel engem. De én azt mondom: Uram lehetséges, hogy kövesselek? A szívemben is sok hang van ami azt mondja: erre menj, meg arra, törődj magaddal is, nicsak, ott az a széles út! A válaszom: nem érdekel mit mondanak az érzelmeim, a vágyaim, az emlékeim, az összes ilyen nem érdekel. Uram, hadd kövesselek téged. Szükség van erre ebben a világban. Nem engedhetjük, hogy a sok ellenkező hang megfélemlítsen, hanem azt  kell mondanom: Uram mehetnék veled?

Egy utolsó pont: 8:38-39 Jézus elküldte őt, nem vitte magával. Azt mondta neki: menj és beszéld el ezeket a dolgokat, térj vissza a házadhoz. A nagy dolgokat amiket Isten tett érted. Mindazt amit elvégeztem az életedben. Talán fél órát volt Jézussal, de Jézus megtisztította őt. Menj, és szólj – mondta. Később volt gyümölcse ennek láthatjuk a Bibliában. Jézus elküld minket. Azt mondja: beszéld el a nagy dolgokat amiket tettem az életedben.

Zsotl 51:13 Dávid, azt mondja: kérlek Uram, állíts helyre engem. Ha helyreállítasz, akkor beszélni fogok a cselekedetedről, tanítani fogom az embereket. Azt mondom: rendesen, természetileg így gondolkodnék: elbukom és már soha nem szolgálhatom Istent. Elbuktam, hogy lehetek ilyen, miért csinálom ezt mindig, nem mehet ez így tovább, stb. stb. A következő fél órában aztán karmolom magam a lelkemben és azt mondom: nem megy ez.
Dávid ehelyett a legnagyobb bukásának a közepén, azt mondja: ha helyreállítasz Uram, akkor tanítani fogok erről mindenkinek. Dávid megvesztél!? De éppen ez az, amiről beszélünk. Van egy démoni nyomás, az ellenség szeretné elvenni az erőd, szabadságod. Van olyan, hogy bejössz ide és nem spriccelünk altatót a tömegre, de rajtad van az álmosság. Van egy hatás Isten munkája ellen. De figyelj! Jézus annyira közel van hozzánk, a szabadulásom annyira közel van. És azt mondhatom: Uram kérlek állíts helyre, eleveníts meg. Hadd járjak veled. Amint ezt mondom, Ő nem utasítja el. Azt mondja: megteszem, helyreállítalak. Bátoríts valakit azzal amivel én bátorítottalak, vigasztalj valakit, 2Kor 1:4 amivel én vigasztalak. Fogsz gonosszal találkozni? Igen. Megpróbál hatással lenni rád? Igen. Muszáj hogy hatással legyen rád. A szívedben, az Úrral járásodban, a hitedben nem. Lehet a körülményeid megérintheti, de a szívedben nem muszáj, hogy hatással legyen rád. Jézus aki annyira szeret, dicsőséges, hajlandó és akar kommunikálni velünk, annyira szükségünk van erre.

Kategória: Egyéb