Isten temploma vagyunk

2014 augusztus 3. vasárnap  18:00

A Szent Szellemről szeretnék beszélni. Ez azért érdekes téma, mert lehet, hogy keveset mondunk Róla a gyülekezetünkben. Talán azért, mert vannak olyan gyülekezetek, ahol nagyon sokat beszélnek Róla :-), és ezért kissé óvatosak vagyunk. Éppen emiatt szükséges, hogy egészségesen szóljunk.

Az első versünk ApCsel 17-ben van. Pál itt Athénban beszél:

ApCsel 17:24 Az Isten, a ki teremtette a világot és mindazt, a mi abban van, mivelhogy ő mennynek és földnek ura, kézzel csinált templomokban nem lakik.

Itt azokról a templomokról beszél Pál, amit ott látott, amiket különböző isteneknek emeltek. Azt mondja, hogy az igaz Isten nem lakozik kézzel csinált templomban. Hiszen Övé az egész világegyetem. Mindenhol jelen van, de mégis van egy különleges temploma!

1Móz 2-ben – lehet, hogy ez furcsa, amit most fogok mondani – azt írja:

1Móz 2:18 És monda az Úr Isten: Nem jó az embernek egyedül lenni; szerzék néki segítő társat, hozzá illőt.

Tudjuk, hogy amit Isten tett, az az, hogy adott egy házastársat Ádámnak. Valamiért arra gondolok évek óta, hogy Istennek valami többje is van ebben a versben. Az, hogy az embernek hozzáillő társat ad, mert nem jó neki egyedül lenni, és ez nem más, mint a Szent Szellem. A Szent Szellem a mi segítőtársunk. Róm 8:26 Ő segítségére van a mi gyengeségünknek.

Pál itt a titokról beszél, ami el volt rejtve:

Kol 1:26b-27 most pedig megjelentetett az Ő szenteinek,A kikkel az Isten meg akarta ismertetni azt, hogy milyen nagy a pogányok között eme titok dicsőségének gazdagsága, az tudniillik, hogy a Krisztus ti köztetek van, a dicsőségnek ama reménysége:

Meg akarta ismertetni ennek a titoknak a hihetetlen dicsőségét. Van olyan fordítás, ami azt mondja: Krisztus bennetek van; és van olyan, ami azt mondja: Krisztus köztetek van. A görögben: en hümin; és itt, Kol 1:27-ben nem tudsz különbséget tenni. Mindkettőt jelentheti. Viszont, ahogy most így erről gondolkodunk, valószínűleg Pál azt akarta mondani, hogy ez a nagy titok, hogy Krisztus bennünk lakozik. Nem mintha nem lenne igaz az, hogy közöttünk is lakozik, de bennünk lakozik. Nem tudom, hogy felfogjuk-e igazán, hogy mit jelent ez.

Úgy értem, gondolj bele, hogy egy keleti vallásnál a legfőbb alakra azt mondják, hogy valamelyik isten benne lakik. Akkor hihetetlen tisztelet és misztikum övezi, mert valami különleges van azzal az emberrel, pedig nem Isten lakozik benne. Figyelj! Ez a titok, hogy Isten benned lakik. Isten, Aki nem lakozik kézzel csinált templomban, Ő benned lakozik. Benned lakozik! Ez hihetetlen!

1Kor 3:16 Nem tudjátok-é, hogy ti Isten temploma vagytok, és az Isten Szelleme lakozik bennetek?

1Kor 6:19 Avagy nem tudjátok-é, hogy a ti testetek a bennetek lakozó Szent Szellemnek temploma, a melyet Istentől nyertetek; és nem a magatokéi vagytok?

Ez Istentől van. Istentől nyertük, és nem mitőlünk van. Mi a Szent Szellem temploma vagyunk, Aki bennünk lakozik. Isten temploma vagyunk. Azon gondolkodtam, hogy néha ez nem annyira nyilvánvaló; vagy lehet, hogy nagyon gyakran úgy érezzük, hogy ez nem nyilvánvaló.

1Thess 5:19 Ne oltsátok ki a Szent Szellemet! A kioltani szót arra használták, amikor például a tüzet vagy a gyertyát eloltották. A hatását megszüntetik. Nagyon különleges emberek vagyunk ebben a világban, mert a mindenható Isten, Aki a világot alkotta, bennünk lakik. Mégis olyan sokszor ez nem nyilvánvaló. Azért, mert az Ő hatását én magam lefogom. Ki tudja megállítani Isten hatását? Mi magunk tudjuk leginkább.

Eszembe jutottak a piramisok. Lehetünk olyan templomok, mint a piramisok. (Habár tudom, hogy a piramisok azok nem templomok, hanem sírhelyek.) Ha belegondolsz, akkor van egy piramisban néhány kis kamra hasznos tartalom, és emellett pedig hihetetlen vastag falak vannak. Így a piramis elsősorban saját magáért áll nagyon kicsi tartalommal.

Ezzel szemben a szent sátor, ahol Istennek a dicsősége lakozott, csak néhány nagyon vékony réteggel volt letakarva. Lehetünk ilyenek is, olyanok is templomként. Lehetek úgy, hogy elsősorban én vagyok kicsi tartalommal Istentől, vagy lehetek olyan, mint a szent sátor, ami csak vékony rétegekből áll, lenből és állatbőrökből, és rengeteg tartalom van benne.

Ján 14:16 És én kérem az Atyát, és más vígasztalót ád néktek, hogy veletek maradjon mindörökké.

Azt mondja: ad nekünk egy Vigasztalót, Aki mindörökké velünk marad.

Ján 14:17 Az igazságnak ama Szellemét: a kit a világ be nem fogadhat, mert nem látja őt és nem ismeri őt; de ti ismeritek őt, mert nálatok lakik, és bennetek marad.

Fogjuk látni, hogy a 16. fejezetben is így hívja Krisztus a Szent Szellemet: az igazságnak ama Szelleme. Azt mondja: az igazságnak Szelleme, Akit ismerhettek, veletek marad mindörökké. Velem van mindörökké, és bennem van mindörökké, és nálam lakik.

Ján 14:26 Ama vígasztaló pedig, a Szent Szellem, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.

Azt mondja, hogy Krisztus nevében küldi az Atya, és mindenre meg fog tanítani bennünket.

Ján 16:13-14 De mikor eljő amaz, az igazságnak Szelleme, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.Az engem dicsőít majd, mert az enyémből vesz, és megjelenti néktek.

Azt mondja még egyszer: a Szent Szellem tanít titeket, és eszetekbe juttatja azokat a dolgokat, amelyeket tanítottam.

1Kor 2:9 Hanem, a mint meg van írva: A miket szem nem látott, fül nem hallott és embernek szíve meg se gondolt, a miket Isten készített az őt szeretőknek.

Az emberi érzék fel nem foghatja azokat a dolgokat, amiket Isten elkészített számunkra. Sokszor van az, hogy le szeretnénk írni azokat a dolgokat, amelyek történnek velünk Istennel.  Viszont annyiszor szerepel a Bibliában is, hogy ezek a kimondhatatlan szavak, ezek a leírhatatlan dolgok. Valójában sokszor keressük azt, hogy hogyan írjunk le valamit, de igazán nem tudjuk. Isten tanít minket erre:

1Kor 2:10-11 Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Szelleme által: mert a Szellem mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is. … Azonképen az Isten dolgait sem ismeri senki, hanemha az Istennek Szelleme.

A Szent Szellem ismeri Isten mélységeit, és Ő bennünk lakozik. Mivel bennünk lakozik, belülről tanít minket. Ezért van az:

1Ján 2:27 És az a kenet, a melyet ti kaptatok tőle, bennetek marad,…

Bennetek marad – ezt harmadszorra mondja. Megszomoríthatjuk a Szent Szellemet, Ef 4:30. Az előbb beszéltem arról, hogy megolthatjuk. Hogyan szomoríthatjuk meg?  Ef 4:26-31-ben leírja. Bizonyos bűnökkel, vagy ahogy bűnben élünk, az megszomorítja a Szent Szellemet, de soha nem hagy el minket.

1Ján 2:27 … és így nincs szükségetek arra, hogy valaki tanítson titeket; hanem a mint az a kenet megtanít titeket mindenre, úgy igaz is az és nem hazugság, és a miként megtanított titeket, úgy maradjatok ő benne.

Az igazság az, hogy mi taníthatjuk Isten Igéjét, és sok mindent taníthatunk, de azt, ahogy te jársz Istennel, azt kizárólag Ő tudja neked megtanítani. Azt képtelenség megtanítani, hogy hogyan járj Istennel, mert ez közöttetek van. A Szent Szellem az, Aki megvizsgálja Isten mélységeit, és Ő az, Aki belülről tanít téged Isten mélységeire Isten Igéjén keresztül és imában.  A Szent Szellem tanít minket. Ez az egyik nagyon fontos oka, hogy Isten bennünk lakozik.

Isten, a mindenható Isten bennünk lakozik. Nem kézzel csinált templomokban, mégis társunkká lett, hogy kimondhatatlan szavakkal tanítson minket.

Aztán láttuk azt Ján 14-ben és 16-ban, ahogy Jézus beszélt erről, hogy Ő a Vigasztaló. Nagyon érdekes, hogy ezt mondta. Mert úgy tűnik, hogy szükségünk van vigasztalásra. Úgy néz ki, hogy nagyon is szükségünk van vigasztalásra.

Az egyik fiatallal beszélgettem a minap, és ő azon gondolkozott, hogy Jézust vajon miért úgy hívták, hogy Dávid Fia. Hívhatták volna Őt úgy is, hogy Ábrahám Fia, mert Ábrahámnak megígértetett. Aztán Dávidhoz is beszél Isten, és azt mondja neki: „Nem te fogod megépíteni a templomot, hanem a te fiad. Aki tőled származik, Ő fogja megépíteni a templomot.” Ján 2-ben, amikor Jézus kiűzi a kereskedőket a templomból:

Ján 2:19 Felele Jézus és monda nékik: Rontsátok le a templomot, és három nap alatt megépítem azt.

Nyilván, a zsidók nem értették azt, hogy miről beszél. Igazából Ő Dávid Fia. Habár Salamon megépítette a templomot, és ez egy rövidtávú prófécia volt ilyen tekintetben – egyébként 1Krón 17:17-ben mondja ezt neki Isten –, de a prófécia teljes beteljesedése az Krisztusra mutatott. Ő az, Aki felépíti az Ő feltámadásával a templomot, ami Krisztus Teste.  Krisztus közöttünk lakozik, de ugyanakkor Krisztus bennünk is lakozik.

Ez olyan dicsőséges és rejtélyes dolog. Viszont nem tudom, hogy észreveszed-e a mindennapokban, amikor reggel felkelsz, hogy nem akárki vagy, hanem Isten lakozik benned? Isten úgy döntött, hogy nem holmi kézzel csinált templomokban fog lakozni, hanem tebenned lakozik és tanít téged. Az Ő dicsőségét egyre inkább leleplezi tebenned, amint tanít téged és amint növekszik. Hála Istennek mindezért; a Vigasztalóért, Aki megvigasztal minket annyi helyzetben, és megmutatja nekünk, hogy királyok vagyunk. Hála Istennek mindezekért!

Drága Jézus, köszönjük a Te kegyelmed, hogy mi a Te templomod lehetünk, a Te Szent Szellemed temploma. Itt van ez a hihetetlen dolog, hogy Isten bennünk lakozik. Emiatt mi vagyunk a világ világossága. Dicsérjük a Te nagy nevedet Uram. 

Kategória: Egyéb