Bűn, világosság, szentség és a megbocsátó Isten

2017 június 4. vasárnap  16:30

Először nézzünk meg egy írásrészt 2Kor 5-ből, és aztán szeretnék beszélni néhány dologról. Lehet, hogy néha úgy tűnik majd, mintha nem erről beszélnék, de ha nem erről beszélek, akkor is jó elolvasni! 🙂 Lehet, végül kiderül, hogy mégiscsak erről beszélek.

2Kor 5:14-15 Mert a Krisztusnak szerelme szorongat minket, Úgy vélekedvén, hogy ha egy meghalt mindenkiért, tehát mindazok meghaltak; és azért halt meg mindenkiért, hogy a kik élnek, ezután ne magoknak éljenek, hanem annak, a ki érettök meghalt és feltámasztatott.

Kiért halt meg? Értem. Kiért támadt fel? Értem. Azért, hogy Vele együtt ugyanez megtörténjen velem is, és ez értem van. Értem van, hogy többé ne saját magamnak éljek. Mert ha saját magamnak élek, az maga a halál, de Istennek sokkal jobbja van számomra.

2Kor 5:16 Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint; sőt ha ismertük is Krisztust test szerint, de már többé nem ismerjük.

Akarok-e valakit is ismerni test szerint? Szeretnék-e akárkit is ismerni a régi ember szerint? Nem. Biztos, hogy nem!

2Kor 5:17 Azért ha valaki Krisztusban van, új teremtés az; a régiek elmúltak, ímé, újjá lett minden.

Minden újjá lett. Új teremtés vagyok. A testvérem is az, és nem ismerem test szerint. Ismerhetném? Hogyne! Hogyne ismerhetném! Lehet, hogy némelyekkel ismerjük egymást test szerint, de ki akarná a másikat test szerint ismerni? Isten ismer engem test szerint? Nem! Nem ismer – ez annyira jó! Én sem akarok senkit sem ismerni test szerint. Mert minden újjá lett. Minden újjá lett! Minden! Minden újjá lett.

2Kor 5:18 Mindez pedig Istentől van,

Kitől van ez? Istentől!

2Kor 5:18 … a ki minket magával megbékéltetett a Jézus Krisztus által, és a ki nékünk adta a békéltetés szolgálatát;

Ő Magával mindenkit megbékéltetett, és nekünk adta ezt a szolgálatot.

2Kor 5:19-20 Minthogy az Isten volt az, a ki Krisztusban megbékéltette magával a világot, nem tulajdonítván nékik az ő bűneiket, és reánk bízta a békéltetésnek ígéjét. Krisztusért járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel.

Isten mostmár nem arra hív minket, hogy Vele háborúságban legyünk. Vedd észre, hogy te a békesség embere vagy! Te a békesség embere vagy.

Ézs 52:7 Mily szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, a ki békességet hirdet, jót mond, szabadulást hirdet, a ki ezt mondja Sionnak: Uralkodik a te Istened!

Áldottak azok az lábak. A békesség emberei vagyunk. Ebben a világban nincsen békesség. Mi az, amit képviselni akarok ebben a világban? Isten békessége az. Isten békessége – ezt majd még fogjuk jobban is érteni.

Szeretnék három dologról beszélni, és az első a bűn. Ahogy élem az életemet – most természetesen magamról és magamnak beszélek, és ha tudsz belőle használni valamit, akkor Isten áldjon meg vele! –, folyton megtörténik velem, hogy azt mondom: Bárcsak visszamehetnénk kicsit az idővel. Éppen megbántok valakit, és azt mondom: „Ez most megtörtént. Annyira valós! Ez a bűnöm olyan valós! Bárcsak visszamehetnénk néhány perccel korábbra, eltörölném ezt, hogy ne így történjen!” Tudok-e tenni valamit ezzel? Megtörtént. Valakinek tönkretettem az életét.

Néha gondolkodom embereken – például azokon, akik olyan közlekedési balesetet okoznak, amiben meghal valaki –, hogy hogyan gondolkodhatnak. Hogyan gondolkodhatnak arról az egy-két másodpercről, amikor nem néztek ki jobbra, vagy csak nem figyeltek? Lehet, hogy meghalt valaki, akit nagyon szeretett. Vissza lehet-e menni, hogy ne történjen meg? Eltörölhető-e ez az esemény?

Van bűnünk az életünkben. Ezek gyűlnek. Ha nagyszerű életet élsz, akkor is. Akkor is gyűlnek ezek! Mit tehetnék ezzel? Van-e valaki, aki tudna tenni valamit ezzel? Egy valaki lehetséges. Lehet egy valaki. Az, Aki az idő felett áll, Aki a tér felett áll, Akinek a tulajdonában van mindenki. Van valaki, és ez a teremtő Isten. Ő az egyetlen, Akinek megvan a joga arra, hogy kimondja: „Meg van bocsátva. Eltöröltem.” Arról, ami olyan valóságosnak tűnik, hogy megtörtént, azt mondja: Megbocsátottam. Ez nem volt ingyen.

Ézs 53:4-5 Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá, és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől! És ő megsebesíttetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, békességünknek büntetése rajta van, és az ő sebeivel gyógyulánk meg.

Mik 7:18 Kicsoda olyan Isten, mint te, a ki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét?! Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban!

Kicsoda olyan Isten? Ő az! Ő gyönyörködik az irgalomban. Azt mondta: „Figyelj! Amit te nem tudsz eltörölni, pedig annyira szeretnéd – annyira szeretnéd, hogy vissza lehessen menni néhány másodpercet! –, ezt Én most helyetted elszenvedem. A békességedért a teljes büntetés Rajtam volt. Emberré lettem azért, hogy kifizessem az egészet. Azért, hogy kifizessem az egészet. Tudod, miért? Azért, hogy szabad lehess. Mert ki van fizetve az ára. Annak a dolognak ki lett fizetve az ára, és neked nem kell bűnhődnöd.”

Isten elbánt vele. Szabad vagy, és békesség van.

Zsolt 103:3 A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.

Ő, Aki megteheti, megbocsátja minden bűnödet. A bűn súlyos dolog.

Róm 6:23 Mert a bűn zsoldja a halál; …

(A vers másik felét majd később vesszük.) A bűn zsoldja a halál, emiatt halunk meg. Azt is látom, hogy az emberek közelebb kerülnek a halálhoz a több bűnnel. Ez a halálunkat okozza. Sőt van még egy dolog: a bűn, ami pedig az, hogy az életünket távol éljük Istentől. Ez maga a halál. Fontos, hogy ezt lássuk. Mert a bűn egy másik országból van. Az a sötétség országából van. Ez nem nekünk lett kitalálva. Ez nem az embernek való. Az egy csapás. Ez az, ahogy a sötétség birodalma uralkodik az embereken. Ez a lázadás Istennel szemben. Súlyos, és az egész világot küldi a pokolba, de:

Zsolt 103:3 A ki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet.

Ő minden betegségedet meggyógyítja. Lehet, hogy a bűn visz a halál felé és a pokol felé, de Isten és az élet Istenben meggyógyít.

Zsolt 103:4 A ki megváltja életedet a koporsótól; …

Isten megváltja a te életedet a koporsótól. Eljött és Magán viselte ezt az egészet. Tudod, miért?

Kol 1:13-14 A ki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és általvitt az Ő szerelmes Fiának országába; Kiben van a mi váltságunk az Ő vére által, bűneinknek bocsánata;

Isten egyedül! Bárki át tudott volna vinni téged a sötétségből a világosság országába? Annyira erős ez a sötétség! Ez a bűn annyira erős!

Itt a kegyelemről beszél:

2Tim 1:10 Megjelentetett pedig most a mi Megtartónknak, Jézus Krisztusnak megjelenése által, a ki eltörölte a halált, világosságra hozta pedig az életet és halhatatlanságot az evangyéliom által,

Eltörölte a halált. Az, amiből senki nem tudott volna kivenni, ami felől neked soha nincs meg az a képességed, hogy bármit változtass ezen a hatalmon, Isten az Ő világosságával eltörölte. Tönkretette. Lerontotta, és átvitt téged a világosság országába. Átvitt téged a világosság országába!

Zsolt 103:4 … kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged.

Zsolt 103:10-14 Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert a milyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. A milyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. A milyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mert ő tudja a mi formáltatásunkat; megemlékezik róla, hogy por vagyunk.

Isten megmosott minket. Isten megmosott. Zsolt 51-ben Dávid azt mondja: Moss meg! Kimosni. Moss ki engem a sötétség minden részéből, a bűntől! Ő megmosott engem.

Ez megtörtént. Ezek után én hogyan beszélek? Hogyan beszélek valakihez, amikor Isten megcselekedte ezt, hogy kivette a hívőt a sötétségből, és által vitte a világosságba?

Kérlek, emlékezz arra, amit az elején olvastunk 2Kor 5-ben, hogy Isten a békesség szolgálatát nekünk adta.

Ján 8-ban olvasunk arról az asszonyról, aki elbukott.

Ján 8:11-12 Az pedig monda: Senki, Uram! Jézus pedig monda néki: Én sem kárhoztatlak: eredj el és többé ne vétkezzél! Ismét szóla azért hozzájok Jézus, mondván: Én vagyok a világ világossága: a ki engem követ, nem járhat a sötétségben, hanem övé lesz az életnek világossága.

Ján 8:15 Ti test szerint ítéltek, én nem ítélek senkit.

Értenünk kell, hogy mi a világosság gyermekei vagyunk ezen a Földön. A világosság gyermekei vagyunk. Róm 8-ban: akik testiek, azok a test dolgaival foglalkoznak, de akik a Szellemtől vannak, azok a Szellem dolgaival foglalkoznak. A világosságban járnak. Mi a világosság emberei vagyunk. Nem akarok a bűnnel foglalkozni. Nem akarok valakinek a bűnével foglalkozni. Miért? Mert a világosság gyermeke vagyok. Jézus csak ennyit mondott: Én sem kárhoztatlak.

Most tényleg magamról beszélek, Isten megbocsátotta az én bűnömet. Elkövettem a hibámat, de Isten azt mondja nekem: Eltöröltem ezt. Szabadságom van. Aztán jön valaki, és emlékeztet engem a bűnömre. Isten engem nem kárhoztat, de a testvérem kárhoztat. Ki van a világosságból? Ha Isten, Aki a világosság, Ő világítja meg a világosság országát, azt mondja nekem: Én nem kárhoztatlak.; akkor hogyan tehetném meg én? Milyen országból beszélek? Milyen országból beszélek, ha előhozom a másik bűnét? Ha meg van bocsátva, akkor nem létezik. Nem létezik. És ha nem létezik, hogyan tehetem azt, hogy beszélek róla? Ki van fizetve az ár.

Ez volt az első dolog. Ez súlyos volt, ugye? Meg kell értenünk, hogy a világosság emberei vagyunk. Ebben a világban mi vagyunk a világosság emberei. Elképesztő az, amiknek én vagyok a reflektora. Rendkívüli! Eközben ujjal mutogassak a másikra: „Elszúrtad!”? Mi a világosság gyermekei vagyunk. Ki fog megbocsátani ebben a világban? Mi hordozzuk Isten megbocsátását. Hordozom Isten megbocsátását felém – azt, hogy megbocsátott nekem –, és azt, hogy megbocsátott neked. Ezt hordozzuk.

A második sem lesz könnyű téma. A második, amiről beszélni szeretnék, az a szentség. Szentség. Amikor olvassuk a Hegyi beszédet Máté 5-ben, akkor felismerjük azt, hogy a szentség sokkal több, mint cselekedetek. Kicsit beszél erről Jézus, mert ott voltak a farizeusok, és azt gondolták, hogy ha kívülről jól néznek ki a dolgok, akkor ők szentek.

Mát 5:21-től azt mondja: A törvény megmondta, hogy ne ölj, mire ők azt mondhatják: „Én nem ölök. Akkor szent vagyok, nem?” Jézus viszont azt mondja: Ha harag van a szívedben ok nélkül, akkor az ugyanaz. Aztán arról is beszél, hogy a törvény azt mondja, hogy ne paráználkodj. „Rendben, én nem paráználkodom. Akkor szent vagyok, nem?” Várj csak! Odanéztél arra a szép lányra azzal a pillantással? Ha igen, akkor megtetted.

Észrevesszük ezt, hogy a szentség sokkal több, mint az, hogy mi látszik kívülről, vagy az, hogy mit teszek. Sokkal nagyobb! Amikor ránézek emberileg, akkor elrémiszt. Ha valaki azt mondja nekem, hogy legyek szent, akkor hirtelen a nem szent gondolatom az, hogy mi lenne, ha megölném. Nagyon fontos, hogy ezt lássuk. Aztán ha továbbgondoljuk, meg kell látnunk, hogy mi az a szentség.

Előző alkalommal p. Kende említette, hogy az egészség több, mint a betegség hiánya. Mit gondolsz azonban erről: Próbáltad már lefesteni a Napot? Sikerült már lefestened a Napot? Lehet, hogy felismerjük egy festményen, hogy az a Nap, de világít-e? Világít-e? Ha én akarom létrehozni a szentséget, akkor lehet, hogy rámutatok: „Nézd, itt van! Úgy néz ki, mint a szentség.” Nem az! Kicsit sem! Kicsit hasonlít, de nem az. Nem világít.

A szentség egyetlenegy személynek van, és ez Isten. Mert ez Istennek a tulajdonsága. Próbálkozhatsz utánozni – én próbálok olyan lenni, mint Jézus, próbálom kijavítani a dolgokat –, de hazugság. Az nem szentség. Mert egy valaki szent. Jel 15:4 Isten egyedül szent. Ő az egyedül szent. Te nem vagy az, bocsánat. Van azonban egy nagyon érdekes dolog:

1Pét 1:15-16 Hanem a miképen szent az, a ki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben; Mert meg van írva: Szentek legyetek, mert én szent vagyok.

Fogsz még találni jó néhány verset a Bibliában, ami ezt mondja, hogy legyél szent. Ez valóságos. Isten nem arra hívott el minket, hogy lemásoljuk. Tudod, mire hívott el minket? Arra, hogy Ő éljen bennünk. Arra, hogy az Ő szentsége valóságos legyen mibennünk.

Ef 4:24 És felöltözzétek amaz új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságban és valóságos szentségben.

Az új emberben valóságos szentség van. Isten világossága, Isten fénye. Isten erre hív minket. Nem arra, hogy próbálkozzak, hanem arra, hogy Ő éljen bennem, és arra, hogy az Ő világossága és az Ő valódi szentsége fényeskedjen énbennem. Hogyan lehetséges ez? Egyedül Isten kegyelmén keresztül. Egyedül azon át, hogy Ő megbocsátotta minden bűnömet, és azon át, hogy Ő ingyen kegyelemből nekem adja az Ő természetét.

Azt ígértem, hogy befejezem Róma 6:23-at, ahol azt írja:

Róm 6:23 … az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet a mi Urunk Krisztus Jézusban.

Azt mondja, hogy Isten ingyenes kegyelmi ajándéka az örök élet. Ez az Ő élete, ami szentségben van, ami kegyelemben van, ami örömben van. Olyan egyszerű ez. Soha nem hívott el Isten arra, hogy megfizess a bűneidért, merthogy ezt Ő tette meg. Soha nem hívott el arra, hogy te mutass be bármiféle eredményt, mert Ő az, Aki megteszi. Merthogy Ő minden mindenekben.

Még elmondom a harmadik pontot röviden, és ez pedig a következő:

2Tim 3:12 De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak.

Mi ez, hogy kegyesen élni? Ez a szellemi élet, hogy nem én fizettem meg a bűneimért, hanem Ő fizetett meg, és nem én vagyok az, aki megtermem a gyümölcsömet, hanem Ő az, Aki megtermi. Az, hogy én az örök életben járok, amit ingyen kegyelemből kaptam. Ami persze arra tanít engem, hogy megtagadjam a világi kívánságokat, Tit 2:12-től olvasunk erről.

Az Ő élete az, ami nyilvánvalóvá lesz bennem az Ő ingyen kegyelméből, ez a nagyon egyszerű és hatalmas dolog az, ami az üldöztetés alatt van mindenféle módon. Minden módon az életemben, a hívők életében, a gyülekezetek életében, az ország életében. Az országunk tényleg üldözés alatt van. Akkora támadás alatt van kicsi országunk, hogy sötétség legyen, hogy ne legyen jelen Isten világossága, a dicsőséges evangélium világossága, az Ő ingyen kegyelmének dicsőséges világossága!

Lehet, hogy talán nem is vagyunk sokan, akik ebben járunk. Már nem sokan vagyunk talán. Nyilván az ördög azt szeretné, hogy ne járjunk Isten csodálatos kegyelmében és az Ő dicsőséges evangéliumában. Lehet, hogy lesznek idők, amikor szinte csak a térdeinken élhetjük át azokat az időket, de ragaszkodjunk ahhoz, amit Isten nekünk adott.

Ámen.

Isten hatalmas az életünkben! Tényleg! Mi van, ha egyedül maradsz hívőként, Isten kegyelmének hívőjeként? Semmi. Örülsz neki. 🙂 Furcsa ezt mondani, de tudod, Isten a mi erősségünk. Egyedül Isten a mi erősségünk. Lehetnek könnyű idők, és lehetnek kemény idők, de akkor is Isten az, Ő az, Aki elégséges nekem. Ő elégséges, és az Ő kegyelme elég.

Van-e bármi, ami miatt kétségbe kell, hogy essél? Isten nem a félelem szellemét adta nekünk, hanem az erő, a szeretet és a józanság szellemét. Aki józan, az nem esik kétségbe, ugye? Hatalmas az, ami nekünk van! Hatalmas! Rendkívüli! Ha kevesen vagyunk, akkor is hatalmas. Nem számít, hányan vagyunk.

Kategória: Egyéb